Câu hỏi : Các bước thành lập công ty tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài
Nội dung: Xin chào, Cho tôi hỏi công ty nước ngoài muốn thành lập công ty để hoạt động đầu tư ở Việt Nam thì phải thực hiện các thủ tục nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 22 luật Đầu tư 2014 và Điều 22 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, muốn thành lập công ty để hoạt động đầu tư thì phải trải qua các giai đoạn cụ thể sau đây: - Thứ nhất bạn phải có dự án đầu tư tại Việt Nam. - Thứ hai bạn phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. - Thứ ba bạn phải thực hiện thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Thứ tư, thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có). - Thứ năm, thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có). => Kết luận, muốn thành lập tổ chức kinh tế để hoạt động đầu tư tại Việt Nam phải trải qua các bước trên để thực hiện được dự án đầu tư. St: Thư viện pháp luật
CÁC CÂU HỎI KHÁC