Câu hỏi : Quy định mới về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn như thế nào?
Nội dung: Quy định mới về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn như thế nào?
Người gửi : Đặng Phúc Chu
Trả lời của: Ủy ban dân tộc
Nội dung: Điều 2, Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, quy định như sau: Thôn đặc biệt khó khăn là thôn có đủ 3 tiêu chí sau: 1. Có đủ 2 điều kiện sau: + Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% trở lên; trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên. + Có ít nhất 2 trong 3 yếu tố sau: - Trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề. - Trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh. - Trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 2. Có ít nhất 2 trong 3 điều kiện: + Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất. + Trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu. + Có 1 trong 2 yếu tố: - Chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản. - Dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp. 3. Có đủ 2 điều kiện sau: + Chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. + Có ít nhất 1 trong 3 yếu tố sau: - Chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định. - Trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt. - Chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC