Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn
Trả lời : Căn cứ
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn
Trả lời : Căn cứ Khoản 2