Người gửi : Thân Huệ
Địa chỉ : Việt Yên - Bắc Giang
Đơn vị trả lời :
Trả lời : ...