DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG TẢI VỀ
Đề cương giới thiệu Luật thủy sản ( 20/08/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ( 02/06/2009) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật đất đai (08/01/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (06/01/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật đấu thầu ( 02/01/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật ( 02/01/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật tiếp công dân (31/12/2013) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật việc làm ( 31/12/2013) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (31/12/2013) Tải về
Đề cương giới thiệu Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ và công cụ hỗ trợ (31/12/2013) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống thiên tai (24/10/2013) Tải về
Đề cương giới thiệu Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối( 24/10/2013) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật giáo dục quốc phòng và an ninh |(20/09/2013) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật Khoa học và Công nghệ (20/09/2013) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật hòa giải ở cơ sở (09/09/2013) Tải về