DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG TẢI VỀ
Luật sửa đổi bổ sung Luật các tổ chức tín dụng Tải về
Luật sửa đổi bổ sung cơ quan đại diện nước CHXHCNVN Tải về
Luật Thủy sản Tải về
Tài liệu giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 Tải về
Tài liệu giới thiệu Luật Trợ giúp pháp lý 2017 Tải về
Đề cương giới thiệu Bộ Luật Dân sự năm 2005 (14/07/2010) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật viên chức (08/03/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật thanh tra (15/03/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật khoáng sản(16/03/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (16/03/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật kiểm toán độc lập (10/06/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (10/06/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống mua bán người (14/06/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật công chứng năm 2014 (23/09/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình (23/09/2014) Tải về