DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG TẢI VỀ
Đề cương giới thiệu Bộ Luật Dân sự năm 2005 (14/07/2010) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật viên chức (08/03/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật thanh tra (15/03/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật khoáng sản(16/03/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (16/03/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật kiểm toán độc lập (10/06/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (10/06/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống mua bán người (14/06/2011) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật công chứng năm 2014 (23/09/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình (23/09/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật thủy sản ( 20/08/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ( 02/06/2009) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật đất đai (08/01/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (06/01/2014) Tải về
Đề cương giới thiệu Luật đấu thầu ( 02/01/2014) Tải về