Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

 

 
 
 

 

 

Số: 38/2019/NQ-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án

đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

____________________

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 294/TTr-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, các nguồn vốn hợp pháp khác do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Lưu VT, GT.

Bản điện tử:

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;

- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- TT. Thành ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Cổng thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang;

- Trung tâm tin học, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo, chuyên viên VP.HĐND tỉnh.

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Hải

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 38/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/12/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Bùi Văn Hải
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/01/2020

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/12/2019 Văn bản được ban hành 38/2019/NQ-HĐND
01/01/2020 Văn bản có hiệu lực 38/2019/NQ-HĐND
Văn bản liên quan
Văn bản bị bãi bỏ
Văn bản căn cứ

Tổ chức chính quyền địa phương

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật Đầu tư công

 • Ngày ban hành: 13/06/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh