Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Cỡ chữ: A A

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG TƯ

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

Căn cứ Nghị định s 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 ca Chính phủ quy định chtiết một s điu của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về qun lý hoạt động hàng hi;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng V Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti ban hành Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tnh Qung Ngãi và khu vực qun lý của Cảng vụ Hàng hQung Ngãi.

Điều 1. Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi

Vùng nước cảng biển Quảng Ngãi thuộc địa phận tnh Quảng Ngãi bao gồm các vùng nước sau:

1. Vùng nước cảng biển Quảng Ngãtại khu vực Dung Quất.

2. Vùng nước cảng biển Qung Ngãi tại khu vực Sa Kỳ.

3. Vùng nước cng biển QuảnNgãi tạkhu vực đảo Lý Sơn.

Điều 2. Phạm vi vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi

Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi tính theo mực nước thủy triều lớn nhất được quy định cụ thể như sau:

1. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Dung Quất:

a) Ranh gii về phía biển: được giới hạn bi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm DQ1, DQ2, DQ3, DQ4, DQ5 và DQ6, có vị trí tọa độ sau đây:

DQ1: 15°23’50.0”N, 108°144’30.0”E;

DQ2: 15°2700.0”N, 108°43’30.0”E;

DQ3: 15°29’56.3”N, 108°43’30.0”E;

DQ4: 15°29’56.3”N, 108°5506.5”E;

DQ5: 15°2102.6”N, 108°5506.5”E;

DQ6: 15°2102.6”N, 108°5513.5”E; (mũi Phước Thiện).

b) Ranh giới về phía đt liền: từ điểm DQchạy dọc theo bờ biển về phía Đông Nam qua ca sông Trà Bồng chạy tiếp đến điểm DQ(mũi Phước Thiện).

2. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Sa Kỳ:

a) Ranh giới về phía biên: được giới hạn bi các đoạn thẳnnối lần lượt các điểm SK1, SK2, SK3 và SK4, có vị trí tọa độ sau đây:

SK1: 15°12’37.0N, 108°5541.0”E;

SK2: 15°12’32.0N, 108°56’13.0”E;

SK3: 15°11’33.0N, 108°56’13.0”E;

SK4: 15°12’04.5”N, 108°55’08.0”E.

b) Ranh giới về phía đất liền: từ hai điểm SK1 và SK4 chạdọc theo bờ biển về phía cửa sông Sa Kỳ đến đườnthẳng ct ngang sông Sa Kỳ, nối hai điểm SK5 và SK6, có vị trí tọa độ sau đây:

SK5: 15°1300.0”N, 108°54’42.0” E;

SK6: 15°1303.0”N, 108°54’47.0” E.

3Phạm vi vùng nước cnbiển Quảng Ngãi tại khu vực đảo Lý Sơn:

a) Ranh giới về phía biển: được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm LS1, LS2, LS3 và LS4 có vị trí tọa độ sau đây:

LS112229”N, 109°06’07”E;

LS2: 12032”N; 109°05’35”E.

LS3: 12010”N; 109°07’06”E;

LS4: 15°2224N; 109°0743E;

b) Ranh giới về phía đất liền: từ đim LSchạy dọc theo bờ biển về phía Tây Đônđến điểm LS4.

4. Ranh giới vùng nước cng biển quy định tại Thông tư này được xác định trên Hải đồ số VN50023, VN50024, VN30014 do Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải min Bắc, Tng Công ty Bo đm an toàn hàng hải miền Bắc xuất bản năm 2015. Tọa độ các điểm quđịnh trong Thôntư này được áp dụng theo Hệ tọa độ WGS-84 và được chuyển đổsang Hệ tọa độ VN-2000 tạPhụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, khu nước, vùng nước có liên quan khác

Cục trưng Cục Hàng hi Việt Nam tổ chức công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kim dịch, khu neo đậukhu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời cng bin Qung Ngãi và khu nước, vùng nước khác theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định ca Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các quy định có liên quan của pháp luật đối với hoạt động hàng hải tại cng biển và vùng nước cảnbiển thuộc địa phận tnh Qung Ngãi.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mn nước, trọng ti của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, chỉ định vị trí cụ th cho tàu thuyền đón tr hoa tiêu, kim dịch, neo đậu, chuyn tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn hànhải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng hải trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi

Ngoài phạm vi vùng nước quy định tại Điều 2 của Thôntư này, Cảng vụ Hànhải Qung Ngãi có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hi, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng bin thuộc địa phận tnh Qung Ngãi.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư nàcó hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti về việc công bố vùng nước cảng bin thuộc địa phận tnh Qung Ngãi và khu vực qulý của Cảng vụ Hàng hi Qung Ngãi.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưng Cục Đườnthủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tnh Qung Ngãi, Giám đc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Th trưng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
Như Điu 7;
Bộ trưng Bộ GTVT;
n phòng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Th
 trưng B GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- C
ổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- B
áo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.
Số kí hiệu 37/2019/TT-BGTVT Ngày ban hành 03/10/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/12/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Giao thông vận tải Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/12/2019

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/10/2019 Văn bản được ban hành 37/2019/TT-BGTVT
01/12/2019 Văn bản có hiệu lực 37/2019/TT-BGTVT
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh