Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/01/2007

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 900/2006/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước

 

 
 
 

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1053/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 10/11/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích khoản 6 Điều 19 của Luật Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 90/QĐ-VP ngày 24/5/1996 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế về hoạt động quan hệ quốc tế của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


(Đã ký)Vương Đình Huệ

 

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/01/2007
Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước
Số kí hiệu 900/2006/QĐ-KTNN Ngày ban hành 15/12/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/01/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Lĩnh vực khác Lĩnh vực Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

13/01/2007

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 900/2006/QĐ-KTNN

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/12/2006 Văn bản được ban hành 900/2006/QĐ-KTNN
13/01/2007 Văn bản có hiệu lực 900/2006/QĐ-KTNN
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Giải thích khoản 6 Điều 19 của Luật Kiểm toán Nhà nước

 • Ngày ban hành: 10/11/2006
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2006

Kiểm toán Nhà nước

 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh