Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/01/2007

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

Số: 916/2006/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Kế hoạch kiểm toán năm 2007

 

 
 
 

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật kiểm toán nhà nước;

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI tại Công văn số 602/UBTVQH11 ngày 01/12/2006 về kế hoạch kiểm toán năm 2007 của Kiểm toán Nhà nước.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2007 của Kiểm toán Nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ; Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(đã ký)


Vương Đình Huệ

 

 

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/01/2007
Kế hoạch kiểm toán năm 2007
Số kí hiệu 916/2006/QĐ-KTNN Ngày ban hành 27/12/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/01/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Lĩnh vực khác Lĩnh vực Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

21/01/2007

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 916/2006/QĐ-KTNN

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/12/2006 Văn bản được ban hành 916/2006/QĐ-KTNN
21/01/2007 Văn bản có hiệu lực 916/2006/QĐ-KTNN
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Kiểm toán Nhà nước

 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh