Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4/2019/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO BẮT BUỘC CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN, DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MẠO HIỂM

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Điều 1. Danh mục ban hành kèm theo Thông tư

Ban hành kèm theo Thông tư này 02 (hai) danh mục, gồm:

1. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện;

2. Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia;
- Lưu: VT, TCTDTT (10), S (390).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH MỤC

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO BẮT BUỘC CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số:    /2019/TT-BVHTTDL ngày   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

Thuộc môn thể thao

1

Tập luyện, thi đấu Leo núi nhân tạo

Leo núi thể thao

2

Tập luyện, thi đấu Trượt băng

Trượt băng

3

Tập luyện, thi đấu Đua ngựa

Đua ngựa

4

Tập luyện, thi đấu Kiếm thể thao

Đấu kiếm thể thao

5

Tập luyện, thi đấu Bắn súng

Bắn súng thể thao

6

Tập luyện, thi đấu Bắn cung

Bắn cung

7

Tập luyện, thi đấu Thể dục dụng cụ

Thể dục dụng cụ

8

Tập luyện, thi đấu Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới có lò xo)

Thể dục nhào lộn

9

Tập luyện, thi đấu Đua thuyền

Đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống

 

DANH MỤC

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MẠO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2019/TT-BVHTTDL ngày   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Hoạt động thể thao mạo hiểm

Thuộc môn thể thao

1

Tập luyện, thi đấu Dù lượn có động cơ

Dù lượn

2

Tập luyện, thi đấu Dù lượn không động cơ

3

Tập luyện, thi đấu Diều bay có động cơ

Diều bay

4

Tập luyện, thi đấu Diều bay không động cơ

5

Tập luyện, thi đấu Leo núi tự nhiên

Leo núi thể thao

6

Tập luyện, thi đấu Lặn biển thể thao giải trí

Lặn biển thể thao giải trí

7

Tập luyện, thi đấu Mô tô nước trên biển

Mô tô nước trên biển

8

Tập luyện, thi đấu Ô tô thể thao địa hình

Ô tô thể thao địa hình

9

Tập luyện, thi đấu Mô tô thể thao

Mô tô thể thao

10

Tập luyện, thi đấu Xe đạp địa hình

Xe đạp thể thao

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số kí hiệu 04/2019/TT-BVHTTDL Ngày ban hành 17/07/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/09/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/09/2019

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/07/2019 Văn bản được ban hành 04/2019/TT-BVHTTDL
01/09/2019 Văn bản có hiệu lực 04/2019/TT-BVHTTDL
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

 • Ngày ban hành: 14/06/2018
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Thể dục, thể thao

 • Ngày ban hành: 29/11/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi

 • Ngày ban hành: 29/04/2019
 • Ngày có hiệu lực: 14/06/2019
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh