Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Cỡ chữ: A A

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 32/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ, cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp huyện), cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

………………..

Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Số kí hiệu 32/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 10/04/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/06/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực Tài sản công
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/06/2019

Lịch sử hiệu lực:

Nghị định 32/2019/NĐ-CP

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/04/2019 Văn bản được ban hành 32/2019/NĐ-CP
01/06/2019 Văn bản có hiệu lực 32/2019/NĐ-CP
Văn bản liên quan
VB bị thay thế

Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

 • Ngày ban hành: 16/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 29/11/2013
Văn bản căn cứ

Ngân sách nhà nước 2015

 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

tổ chức Chính phủ 2015

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Đấu thầu

 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Luật giá 2012

 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh