Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/05/2018
Cỡ chữ: A A

     UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH BẮC GIANG ­­­­­­­­­­

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /2018/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày      tháng    năm 2018

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm  2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

        Căn cứ Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 12 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp

         1. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được coi là phức tạp khi có một trong các tiêu chí sau đây:

        a) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

       b) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính mà có một trong các tình tiết như sau: xác minh tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; trưng cầu giám định; trường hợp phải giải trình;

       c) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền và áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả;

       d) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính;

       đ) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, giải quyết chuyển đến;

       e) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính xử phạt cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài có vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

       2. Thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp:

       a) Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi thực hiện kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền có trách nhiệm xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được coi là phức tạp;

       b) Người tiến hành kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm lập danh mục đề nghị người có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản này xác nhận hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để làm cơ sở thanh toán chi hỗ trợ cho đối tượng và mức chi quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

        Điều 2. Hiệu lực thi hành

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2018.

        Điều 3. Trách nhiệm thi hành

        Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Tư pháp (b/c);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;

- Báo Bắc Giang; Đài PT-TH tỉnh;

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh; LĐVP; Cổng TTĐT, Trung tâm thông tin;

- Lưu: VT, KT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Lại Thanh Sơn

 

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/05/2018
Quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 09/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/05/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/05/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký
Phạm vi Bắc Giang
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

20/05/2018

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/05/2018 Văn bản được ban hành 09/2018/QĐ-UBND
20/05/2018 Văn bản có hiệu lực 09/2018/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh