Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/08/2000
Cỡ chữ: A A

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ GTVT

 Ban hành Quy chế đào tạo, thi và cấp chứng chỉ

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ - laođộng và các vụ chức năng của Bộ, Cục trưởng cục giám định và quản lý chất lượngcông trình giao thông, Cục trưởng các cục quản lý chuyên ngành, Tổng giám đốcliên hợp đường sắt Việt Nam, Hiệu trưởng trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ côngchức ngành giao thông vận tải, Tổng giám đốc các ban quản lý dự án, Tổng giámđốc các tổng công ty 90, 91, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, căncứ vào phạm vi trách nhiệm, thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ ĐÀO TẠO, THI VÀCẤP CHỨNG CHỈ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰÁN NGÀNH GTVT

(GTCC) xây dựng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GĐĐHDA của đơn vị vàgửi về Trường ĐTBDCBCC-GTVT vào đầu tháng 9 để tổng hợp trình Bộ, làm căn cứgiao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GĐĐHDA của năm sau cho ngành.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINHGĐĐHDA

Điều 6: Đối tượng tuyển sinh:

Đối tượng tuyển sinh là ngườitốt nghiệp đại học, có thâm niên công tác về mặt chuyên môn trong lĩnh vực dựán từ 5 năm trở lên.

Điều 7: Quy trình tuyển sinh

1. Trường ĐTBDCBCC-GTVT căn cứchỉ tiêu đào tạo GĐĐHDA được Bộ giao hàng năm ra thông báo tuyển sinh gửi các đơn vị trong ngành. Thông báo phải ghirõ đối tượng tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ, thời gian khai giảng, bế giảng,địa điểm học tập, kinh phí đào tạo và các thông tin cần thiết khác có liên quanđể các đơn vị cử người đi học thực hiện, đồng thời gửi Vụ TCCB-LĐ để quản lý.

2. Trường ĐTBDCBCC-GTVT tập hợpdanh sách học viên đăng ký dự học, tổ chức xét duyệt theo đối tượng tuyển sinh(quy định tại điều 6), lập danh sách học viên theo mẫu thống nhất gửi về VụTCCB-LĐ, đồng thời gửi thông báo triệu tập học viên nhập học. Khi kết thúc khoáhọc, Trường ĐTBDCBCC-GTVT lập danh sách học viên đủ tiêu chuẩn dự thi gửi vềHội đồng thi cấp chứng chỉ GĐĐHDA để duyệt và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp.

 Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ HỘI ĐỒNGTHI VÀ BAN GIÁM KHẢO

Điều 8: Quy định về Hội đồng thi cấp chứng chỉ GĐĐHDA:

1. Hội đồng thi cấp chứng chỉ"GĐĐHDA" là một tổ chức bán chuyên trách của ngành GTVT do Bộ trưởng Bộ GTVT ra quyết định thành lập để đảm nhận việc chỉ đạo tổ chức thi cuối khoáđào tạo, làm cơ sở cho việc cấp chứng chỉ GĐĐHDA và tư vấn các vấn đề liên quanđến công tác tổ chức quản lý đào tạo GĐĐHDA.

2. Hội đồng thi cấp chứng chỉ"GĐĐHAD" gồm các thành viên:

a) Lãnh đạo Vụ TCCB-LĐ là Chủtịch Hội đồng;

b) Hiệu tnrởng Trường ĐTBDCBCC-GTVTlà Phó chủ tịch Hội đồng;

c) Phó Hiệu trưởng phụ tráchđào tạo Trường ĐTBDCBCC-GTVT là uỷ viên thường trực;

d) Trưởng phòng Đào tạo - QLKH của Trường ĐTBDCBCC-GTVT là uỷ viên kiêm thư ký Hộiđồng;

e) Đại diện Cục Giám định vàQuản lý chất lượng công trình giao thông là uỷ viên;

c) Đại diện Vụ KHĐT là uỷ viên;

h) Đại diện Vụ KHCN là uỷ viên;

i) Chuyên viên phụ trách đàotạo của Vụ TCCB-LĐ là uỷ viên.

Trong trường hợp cần thiết cóthể mời thêm một số chuyên gia tham gia Hội đồng.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thànhviên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng xác định, Hội đồng có hiệu lực làm việc khicó mặt ít nhất là 3/4 số thành viên.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Hộiđồng thi cấp chứng chỉ GĐĐHDA:

a) Tư vấn cho lãnh đạo Bộ vềcác vấn đề có liên quan đến công tác đào tạo và cấp chứng chỉ GĐĐHAD.

b) Xây dựng bộ đề thi chuẩn đểsử dụng cho các khoá đào tạo GĐĐHDA, xây dựng nội quy, quy chế thi và các vấnđề liên quan đến kỳ thi.

c) Duyệt danh sách học viên dựthi do Trường ĐTBDCBCC-GTVT lập theo điều 7.

d) Quyết định thành lập Bangiám khảo (chấm thi) và duyệt đề thi cho mỗi kboá thi.

e) Kiểm tra, chỉ đạo tổ chứccác kỳ thi cuối khoá theo đúng nội quy, quy chế thi.

f) Xác định kết quả kỳ thi vàđề nghị Bộ cấp chứng chỉ GĐĐHDA cho các học viên tốt nghiệp khoá học.

Điều 9: Quy định về Ban giám khảo:

1. Chủ tịch Hội đồng thi cấpchứng chỉ "GĐĐHDA" ra quyết định thành lập Ban giám khảo cho mỗi kỳthi. Thành viên của Ban giám khảo bao gồm:

a) Trưởng ban: Một thành viêncủa Hội đồng thi cấp chứng chỉ "GĐĐHDA";

b) Các uỷ viên: Từ 3 đến 5 ngườilà chuyên gia về lĩnh vực quản lý và điều hành dự án.

2. Ban giám khảo có chức năng,nhiệm vụ:

a) Trực tiếp tổ chức kỳ thi,coi thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội quy quy chế thi;

b) Lập biên bản báo cáo Hộiđồng thi cấp chứng chỉ "GĐĐHDA" để xử lý các hiện tượng vi phạm nộiquy, quy chế thi (nếu có);

c) Tổ chức chấm thi, tổng hợpkết quả báo cáo Hội đồng thi cấp chứng chỉ "GĐĐHDA" và chịu tráchnhiệm về tính chính xác của kết quả chấm thi.

3. Kết thúc các công việc củakỳ thi thì Ban giám khảo tự giải thể.

 Chương V

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈGĐĐHDA

Điều 10: Mẫu, cấp và quản lýchứng chỉ:

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao cho Vụ trưởng Vụ TCCB-LĐ ký cấpchứng chỉ GĐĐHDA

2. Trường ĐTBDCBCC-GTVT có trách nhiệm soạn thảo mẫu chứng chỉ GĐĐHDA vàtrình Bộ trưởng duyệt.

3. Trường ĐTBDCBCC-GTVT chịu trách nhiệm tổ chức in, quản lý chứng chỉGĐĐHDA trong ngành GTVT .

Điều 11: Thời hạn và hiệu lựcsử dụng chứng chỉ GĐĐHDA

1. Chứng chỉ GĐĐHDA có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp.

2. Người muốn được cấp lại chứng chỉ GĐĐHDA, khi chứng chỉ GĐĐHDA đượccấp lần trước đã hết hạn, phải tham dự khoá bổtúc và thi đạt yêu cầu trong kỳ thi do hội đồng thi cấp chứmg chỉ GĐĐHDA tổchức.

3. Người có chứng chỉ GĐĐHDA hàng năm phải dự tập huấn để cập nhật cácthông tin cần thiết. Thời gian, nội dung khoá tập huấn do Hiệu trưởng TrườngĐTBDCBCC-GTVT soạn thảo và trình Bộ trưởng duyệt.

4. Người được cấp chứng chỉ GĐĐHDA nhưng không làm nhiệm vụ GĐĐHDA liêntục trong 3 năm thì chứng chỉ được cấp không còn giá trị sử dụng. Muốn làmnhiệm vụ GĐĐHDA phải qua khoá đào tạo như trường hợp được cấp chứng chỉ GĐĐHDAlần đầu. Trường hợp bị mất chứng chỉ thì phải có khai báo, được thủ trưởng cơquan xác nhận, Vụ TCCB-LĐ sẽ xem xét cấp lại theo một quy định riêng.

5. Người bị thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong quá trình làmnhiệm vụ GĐĐHDA thì chứng chỉ GĐĐHDA bị tước bỏ. Đơn vị quản lý người đó cótrách nhiệm thu hồi và trả về Trường ĐTBDCBCC-GTVT.

 Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Hiệu trưởng trườngĐTBDCBCC-GTVT và Vụ trưởng vụ TCCB-LĐ Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thựchiện qui chế này

Điều 13: Quy chế này có hiệulực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/08/2000
Ban hành Quy chế đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Giám đốc điều hành dự án Ngành giao thông vận tải
Số kí hiệu 1993/2000/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 19/07/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/08/2000
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Giao thông vận tải Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Phạm Quang Tuyến
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

04/08/2000

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 1993/2000/QĐ-BGTVT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/07/2000 Văn bản được ban hành 1993/2000/QĐ-BGTVT
04/08/2000 Văn bản có hiệu lực 1993/2000/QĐ-BGTVT
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh