Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/12/1986
Cỡ chữ: A A

QUYẾT ĐỊNH

Giao chỉ tiêu xây dựng rừng giống 1986 – 1985

BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP

Căn cứ nhu cầu về giống lâm nghiệp trong thời kỳ 1986 - 2000;
Theo đề nghị của Giám đốc các Sở lâm nghiệp, các liên hiệp lâm công nghiệp, Công ty giống và phục vụ trồng rừng và của các đoàn quy hoạch rừng giống;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ lâm nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận quy hoạch rừng giống cho 15 địa phương và 6 liên hiệp Lâm nghiệp để khoanh nuôi, bảo vệ và xây dựng thành rừng giống.

- Giao cho các đơn vị và địa phương các chỉ tiêu khoanh nuôi, bảo vệ, chuyển hoá và trồng rừng giống với 46 loại cây chính và tổng diện tích là:

Khoanh nuôi bảo vệ: 191.658 ha và 12.500 cây lẻ (trong đó có 151.500 ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ).

Chuyển hóa: 6.772 ha

Trồng rừng giống: 5.242 ha

(các bảng quy hoạch tổng hợp và chi tiết kèm theo).

Điều 2: Các đơn vị có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng các khu rừng giống đã có và mới được giao nói trên. Theo nhiệm vụ được phân công và theo đúng các nội dung kỹ thuật quy định.

Điều 3: Giao cho Công ty giống và phục vụ trồng rừng trực tiếp hướng dẫn nội dung kỹ thuật để xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật rừng giống, giúp đỡ địa phương tổ chức thi công các khu rừng giống.

Điều 4: Giám đốc các Sở lâm nghiệp, các liên hiệp Lâm công nghiệp Công ty giống và phục vụ trồng rừng; Vụ trưởng các Vụ: Lâm nghiệp, kế hoạch kế toán, kỹ thuật, xây dựng cơ bản, Cục trưởng Cục kiểm Lâm nhân dân, Viện trưởng, Viện lâm nghiệp, và Viện điều tra quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Sơn Thuỷ

(Đã ký)

 

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG

TT

 

Khoanh nuôi: Bảo vệ

Chuyên hóa

Trồng rừng mới

Vô tính

 

Loại cây

Tổng

Khoanh nuôi

Rừng cấm

Tổng

ĐP

TW

Tổng

H.T

Đ.P

TW

 

 

số

Cộng

ĐP

TW

Cộng

ĐP

TW

số

 

 

 

ĐP

TW

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Thông nhựa

7111

 

6111

1000

 

 

 

1570

1070

500

261,6

220

21,6

20

 

2

Thông 2 lá dẹt

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thông 3 lá

8897

 

4808

4089

 

 

 

1788

4665

1073

297,5

10

287,5

 

 

4

Thông 5 lá

100

 

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thông đuôi ngựa

3100

 

3100

0

 

 

 

880

880

 

512

110

100

 

2

6

Thông Caribê

23

 

23

0

 

 

 

95

5

90

60

60

 

 

 

7

Thông nàng

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

1000

 

 

8

Bạch đàn

10000

 

10000

0

 

 

 

580

580

 

406,7

200

186,7

 

20

 

 

cây

 

cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Mỡ

1575

 

1515

60

 

 

 

371

250

121

80

60

20

 

 

10

Giổi

50200

4200

0

4200

46000

46000

0

50

0

50

657

0

657

 

 

11

Bồ đề

1000

 

1000

0

 

 

 

210

130

80

30

10

20

 

 

12

Sa mu

380

 

380

0

 

 

 

101

101

0

260

210

50

 

 

13

Quế

550

 

500

50

 

 

 

50

50

0

 

 

 

 

 

 

 

1000

cây

1000c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tếch

 

 

 

 

 

 

 

15

3

12

 

 

 

 

 

15

Lát hoa

100

 

100

0

 

 

 

10

0

10

105

85

20

 

 

16

Kim giao

 

 

 

 

 

 

 

32

32

0

 

 

 

 

 

17

May sao

50

 

50

0

 

 

 

30

30

0

 

 

 

 

 

18

Sau sau

 

 

 

 

 

 

 

20

20

0

 

 

 

 

 

19

Xoan nhừ

20

 

0

20

 

 

 

20

0

20

200

50

150

 

 

20

Hoàng đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trai

1000

 

1000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Lim, lát, dẻ

5100

 

3100

0

 

2000

 

100

100

0

 

 

 

 

 

22

Giẻ bộp

50

 

50

0

 

 

 

20

20

0

40

20

20

 

 

23

Chẹo

2050

 

50

0

 

2000

0

10

10

0

40

0

40

 

 

24

Dung

30

 

30

0

 

 

 

10

10

0

 

 

 

 

 

25

Táu muối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

0

40

 

 

26

Trám, chò

20

 

20

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Pơ mu

15000

 

 

 

 

15000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Trẩu

50

 

50

0

 

 

 

100

100

0

20

20

0

 

 

29

Tông dù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tống quá sứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kháo cái

100

 

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ràng ràng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mít

2

 

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Huỳnh

210

 

0

210

 

 

 

210

0

210

 

 

 

 

 

32

Săng lẻ

50

 

50

0

 

 

 

 

 

 

40

40

0

 

 

33

Phi lao

200

 

200

0

 

 

 

500

500

0

50

50

0

 

 

34

Cọ phèn

50

 

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Keo lá chàm

10

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Họ đầu

60000

 

2000

0

58000

0

58000

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Trắc

500

 

 

 

500

500

 

 

 

 

100

100

0

 

 

38

Cẩm lai hương

2000

 

2000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Sao yên vên

2000

 

0

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Chò chỉ

30

 

0

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Chò kiền kiền

600

 

600

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Trám

700

 

0

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Ngọ tùng

500

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cây

 

cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

0

1000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cây

 

cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Muồng, Tràm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6

0

2,8

 

 

45

Gió trầm

25000

0

 

 

25000

0

25000

 

 

 

1000

0

1000

 

 

46

Gỗ khác

3000

 

 

 

3000

3000

0

 

 

 

40

40

0

 

 

 

Tổng cộng

191.658 ha

 

 

 

 

 

83000

 

 

 

5424

 

 

20

22

 

 

 

27897

 

 

68500

 

6772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12500

 

 

12261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cây

 

 

 

151500

 

 

 

4356

2236

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP

45 LOẠI CÂY CHÍNH

1. Khoanh nuôi, bảo vệ: 191.658 ha (có 151.500 ha rừng đặc dụng và phòng hộ).

+ 12.500 cây lẻ.

Trong đó: Địa phương:       96.397 ha (có 68.500 ha rừng đặc dụng, phòng hộ).

+ 12.500 cây

Trung ương: 95.261 ha (có 83.000 ha rừng đặc dụng, phòng hộ).

2- Chuyển hoá: 6.772 ha trong đó: - Địa phương: 4.356 ha

- Trung ương: 2.236 ha

3- Trồng rừng giống: 5.242 ha trong đó: - Địa phương: 1.605 ha

 - Trung ương: 3.637 ha

 

QUY HOẠCH

XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG (THEO LOẠI CÂY)
(Kèm theo Quyết định số ...............ngày.................của Bộ Lâm nghiệp)

 

Khoanh nuôi

Chuyển hoá

Trồng rừng giống

S

Địa điểm

Quản lý

Loại R

S

Địa điểm

Quản lý

S

Địa điểm

QL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

1. THÔNG NHỰA

 

 

 

 

300

Quảng Ninh (Y lập)

 

 

300

Quảng Ninh (Y lập)

 

20

Quảng Ninh (Y lập)

 

530

Hà Tĩnh

 

 

300

Hà Tĩnh

 

70

Hà Tĩnh (H. Mai)

 

200

Bình Trị Thiên (T.Fg)

 

 

300

Bình Trị Thiên

 

50

Bình Trị Thiên (Phú Lộc)

 

81

Quảng Nam - Đà Nẵng (Duy Xuyên)

 

 

170

Quảng Nam-Đà Nẵng (T.Phước)

 

100

Quảng Nam - Đà Nẵng (Duy Xuyên)

 

4000

Gia Lai - KonTum

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Lâm Đồng (Bảo Lộc)

 

 

500

LH Gia Nghĩa

TW

 

 

 

1000

Lâm Đồng (L Hanh)

TW

 

 

 

 

21,6

Lâm Đồng (XT-LH)

TW

Cộng

 

 

 

Cộng

 

 

Cộng

 

 

7111

(1000 TW)

 

 

1570

(500 TW)

 

261, 6

(21,6 TW)

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG LÁ DẸT

 

 

 

 

800

Lâm Đồng (Cổng Trời)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. THÔNG 3 LÁ

 

 

 

 

208

Hà Tuyên

 

 

165

Hà Tuyên

 

10

Hà Tuyên

 

200

Cầu Ham

TW

 

32

Cầu Ham

TW

10

NL giấy (Cầu Ham)

TW

3000

Gia Lai - KonTum

 

 

300

Ninh Bình

 

 

 

 

1600

Lâm Đồng

 

 

250

Lâm Đồng

 

277,5

 

 

3889

Xuân Thọ (Lâm Đồng)

TW

 

1041

Xuân Thọ (Lâm Đồng)

TW

 

Xuân Thọ (Lâm Đồng)

TW

8897

(4089) TW

 

 

1788

(1073 TW)

 

297,5

(287,5 TW)

 

 

 

 

 

 

4. THÔNG 5 LÁ

 

 

 

 

100

Lạc Dương (Lâm Đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. THÔNG ĐUÔI NGỰA

 

 

 

 

600

Lạng Sơn

 

 

460

Lạng Sơn

 

300

Lạng Sơn

 

200

Hà Bắc

 

 

100

Hà Bắc (L.Ngạn)

 

102

Lạng Sơn (2V.T)

TW

200

Quảng Ninh (B.Liêu)

 

 

100

Quảng Ninh

 

100

Quảng Ninh

 

100

Vĩnh Phú (T.Đảo)

 

 

20

Vĩnh Phú (T.Đảo)

 

 

 

 

2000

Hoàng Liên Sơn (MCC)

 

 

200

Hoàng Liên Sơn (M.Châu)

 

10

Hoàng Liên Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

512

(102 TW)

 

3100

 

 

 

880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. THÔNG  CARIBÊ

 

 

 

 

10

Bình Trị Thiên (T.Phong)

 

 

80

NL giấy

TW

50

Hà Bắc  (L.Ngạn)

 

13

Quảng Nam - Đà Nẵng (Đ.Lộc)

 

 

5

Quảng Nam - Đà Nẵng (Hòa Vang)

 

10

Quảng Nam - Đà Nẵng (Hòa Vang)

 

 

 

 

 

10

Hà Bắc

 

 

 

 

23

 

 

 

95

(90 TW)

 

60

 

 

 

 

 

 

 

7. THÔNG NÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Kon Hà Nừng

TW

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

8. BẠCH ĐÀN

 

 

 

 

100000

Nghĩa Bình

 

 

40

Hà Bắc (L.Giang)

 

20

Lạng Sơn (Xuân Lễ)

 

 

 

 

 

20

Vĩnh Phú (Vạn Xuân)

 

20

Lạng Sơn (Hữu Lũng)

TW

 

 

 

 

100

Hà Tuyên (T.Môn)

 

80

Hà Bắc (Yên Thế)

TW

 

 

 

 

70

NL giấy

 

30

Quảng Ninh  (T.Nhất)

 

 

 

 

 

50

Bình Trị Thiên

 

50

QN (Mạo Khê)

TW

 

 

 

 

 

 

 

30

Bắc Thái

 

 

 

 

 

300

Quảng Nam - Đà Nẵng

 

10

Nghệ Tĩnh

 

 

 

 

 

 

(N.Thành)

 

50

Bình Trị Thiên

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quảng Nam - Đà Nẵng (Hòa Vang)

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7

Lâm Đồng (X.Thọ)

TW

 

 

 

 

 

 

 

50

Liên hiệp giấy (P.Ninh)

TW

 

 

 

 

 

 

 

10

Vĩnh Phú

 

10000

Cây

 

 

580

 

 

4067

(206,7 TW)

 

 

 

 

 

 

9. MỠ

 

 

 

 

60

Hà Bắc (Yên Thế)

TW

 

50

Hà Bắc

TW

50

Bắc Thái

 

10000

Hoàng Liên Sơn (Lục Yên)

 

 

30

Vĩnh Phú

 

 

 

 

15

Hà Tuyên (Nhang)

 

 

90

Hoàng Liên Sơn

 

 

 

 

500

Hà Tĩnh (H.Khê)

 

 

100

Hà Tuyên

 

10

Hà Tuyên

 

 

 

 

 

71

NL giấy

TW

20

NL giấy

TW

 

 

 

 

30

Hà Tĩnh (H.Khê)

 

 

 

 

1575

-60(TW)

 

371

(121 TW)

 

 

80

(20 TW)

 

 

 

 

 

 

10. GIỔI

 

 

 

 

30000

Hà Tuyên

R.
cấm

 

50

Gia Nghĩa

TW

 

 

 

16000

Gia Lai - KonTum (Sa thầy)

R.
cấm

 

 

 

 

 

 

 

4200

Kon Hà Nừng (buôn lưới)

TW

 

 

 

 

657

LT 3 Ko Ha Nừng

TW

50200

(6.000 rừng  cấm)

 

 

50

 

 

657

TW

 

 

 

 

 

 

11. BỒ ĐỀ

 

 

 

 

1000

Hoàng Liên Sơn

 

 

20

Vĩnh Phú

 

 

 

 

 

 

 

F.hộ

110

Hà Tuyên

 

10

Hà Tuyên

 

 

 

 

 

80

Liên hiệp giấy

TW

20

Liên hiệp giấy (T. Phong)

TW

1000

 

 

 

210

(80 TW)

 

30

(20 TW)

 

 

 

 

 

 

12. SA MU

 

 

 

 

20

Lạng Sơn

 

 

50

Lạng Sơn

 

100

Lạng Sơn

 

60

Quảng Ninh (Ba Chẽ)

 

 

50

Quảng Ninh (Ba Chế)

 

50

Lạng Sơn (KM 166)

TW

200

Hoàng Liên Sơn (Bắc Hà)

 

 

 

 

 

100

Quảng Ninh (ba chế)

 

100

Hà Tuyên

 

 

1

Hà Tuyên (Vị Xuyên)

 

10

Hoàng Liên Sơn

 

380

 

 

 

101

 

 

260

(50 TW)

 

 

 

 

 

 

13. QUẾ

 

 

 

 

500

Hoàng Liên Sơn (Văn Yên)

 

 

50

Hoàng Liên Sơn (Văn Yên)

 

 

 

 

50

Sông Hiếu (Q.Phong)

 

TW

 

 

 

 

 

 

1000

Cây nghĩa bình

 

 

 

 

 

 

 

 

550

+ 1000 cây (50 TW)

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. TẾCH

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hà Tuyên (N.Hang)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

DH EAsúp

TW

 

 

 

 

 

 

 

15

(12TW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. LÁT HOA

 

 

 

 

100

Hà Tuyên

 

 

10

Sông Hiếu (Nghĩa đàn)

TW

40

Lạng Sơn (Bình Gia)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hà Bắc

 

100

 

 

 

10

TW

 

105

(20 TW)

 

 

 

 

 

 

16. KIM GIAO

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Hải Phòng (Cát Bà)

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. MAY SAO

 

 

 

 

50

Lạng Sơn (B Gia)

 

 

30

Lạng Sơn (B Gia)

 

 

 

 

50

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.SAU SAU

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.XOAN NHU

 

 

 

 

2

Lạng Sơn (Hữu Lũng)

TW

 

20

Lạng Sơn (Hữu Lũng)

TW

50

Lạng Sơn (Hữu Lũng)

TW

 

 

 

 

 

 

 

50

Hà Bắc (Yên Thế)

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quảng Ninh (Hoành Bồ)

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quảng Ninh (Trường Trung học lâm nghiệp)

 

TW

 

 

 

 

 

20.HOANG DAY - TRÁI - NGHIẾN

 

 

 

 

1000

Lạng Sơn (B.Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. LIM - LÁT -
GIẺ - CHEO

 

 

 

 

1000

Lạng Sơn (Bắc Gia)

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

Hà Bắc (S.Động)

 

 

100

Hà Bắc

 

 

 

 

2000

Bắc Thái (N.Cốc)

 

cấm

 

 

 

 

 

 

100

Hà Tuyên (C hóa) sơn dương

 

 

 

 

 

 

 

 

5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. GIẺ BOP

 

 

 

 

50

Quảng Ninh (H.Bồ)

 

 

20

Quảng Ninh (H.Bồ)

 

20

Hà Bắc (Yên Thế)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Quảng Ninh (H.Bồ)

 

 

 

 

 

 

23. CHEO

 

 

 

 

50

Quảng Ninh (K bào)

 

 

10

Quảng Ninh (K bào)

 

40

Quảng Ninh (Trung học lâm nghiệp 1)

 

2000

Quảng Ninh (K bào)

 

cấm

 

 

 

 

 

TW

 

 

 

 

 

24. DUNG

 

 

 

 

30

Quảng Ninh (K bào)

 

 

10

Quảng Ninh (K bảo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. TÁU NUÔI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Quảng Ninh (Trung học lâm nghiệp 1)

TW

 

 

 

 

 

26. TRÂM, CHÒ

 

 

 

 

20

Vĩnh Phú (Đ.Hùng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. PƠ MU

 

 

 

 

10000

Hoàng Liên Sơn

 

Rcấm

 

 

 

 

 

 

5000

Hoàng Liên Sơn (T.Bà)

 

Cấm

 

 

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. SĂNG LẺ

 

 

 

 

50

Hà Tĩnh (Tương Dương)

 

 

 

 

 

40

Hà Tĩnh (Hương khê)

 

 

 

 

 

 

28. TRẦU

 

 

 

 

50

Hà Tuyên (Y Minh)

 

 

100

Cao Bằng (Ninh Bình)

 

20

Hà Tuyên (N Hang)

 

 

 

 

 

 

29. TÔNG DƯ - TQ SU - KHAO CAI

 

 

 

 

50

Hà Tuyên (Đồng Văn, Mèo Vạc)

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Hà Tuyên (Y Minh)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. RANG RANG

 

 

 

 

2

Liên Hiệp giấy (C Ham)

 

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. HUỲNH

 

 

 

 

210

Liên Hiệp Long Đại (Ba Rền)

TW

 

 

Long Đại (Ba Rền)

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  PHI LAO

 

 

 

 

200

Hà Tĩnh (Thạch Hà 

Cẩm Xuyên)

 

 

500

Nghĩa Bình

 

50

Quảng Nam - Đà Nẵng

(Đ Bàn)

 

 

 

 

 

 

34. CÔ PHỀN

 

 

 

 

50

Hà Tĩnh (Kỳ Sơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. KEO LÁ TRÀM

 

 

 

 

10

Bình Trị Thiên (Pg qg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. HỒ DẦU -  DẦU RAI  TRA RENG

 

 

 

 

1000

Quy Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Lâm Đồng (km16 D.Linh)

 

 

 

 

 

 

 

 

58000

EAsúp (Yokdon)

 

cấm

 

 

 

 

 

 

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. TRẮC

 

 

 

 

500

Gia Lai - KonTum (Dakto)

cấm

cấm

 

 

 

100

GLKT (Dak)

 

 

 

 

 

 

39. SAO VÊN VỀN

 

 

 

 

1000

EAsúp (TK1BY Wam)

 

TW

 

 

 

 

 

 

1000

-(TK  15-)

 

TW

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. CHÒ CHỈ

 

 

 

 

30

K. Hà nừng

 

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. CHÒ KIÊN KIÊN

 

 

 

 

600

Lâm Đồng (Dahuoai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. TRẦM

 

 

 

 

700

K. Hà nừng

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. NGO TÙNG

 

 

 

 

500

Cây Đà Lạt (L Đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Cây lạc dương (LD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. MƯƠNG TRẦM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6

Lâm Đồng (Y Thọ)

 

 

 

 

 

 

45. GIÓ TRẦM

 

1000

 

 

8000

KHN (LT2)

TW

cấm

 

 

 

 

KHN (LT2)

TW

1700

- (LT.3, 4,7)

TW

cấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. GỖ QUÍ KHÁC

 

 

 

 

83000

Hoàng Liên Sơn

Phòng hộ

 

 

 

 

46

Nghệ Tĩnh

 

 

BỘ LÂM NGHIỆP

QUY HOẠCH

XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG
(Phần thống kê theo từng đơn vị)
(Kèm theo Quyết định số......./LN ngày.../1986 của Bộ Lâm nghiệp)

 

TT

Đơn vị

Khoanh nuôi bảo vệ

Chuyển hoá

Trồng rừng giống

Ghi

 

loài cây

Diện tích

Địa điểm

Quản lý

Loại

S

Địa điểm

Q. lý

S

Địa điểm

Q.lý

L

chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

LẠNG SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông đuôi ngựa

300

Đình Lập

 

 

200

Đình Lập

 

100

Đình Lập

 

 

 

 

 

300

Lộc Bình

 

 

260

Lộc Bình

 

100

Lộc Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Xuân Lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Trạm giống

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

KM 16 thuộc  xã

TW

VT

 

 

Sa mu

20

Nà me

 

 

 

Cao Lộc

 

100

Xuân Lễ, Na mé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

KM16

TW

 

 

 

Bạch đàn (nhập)

 

 

 

 

 

 

 

20

Xuân Lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Trại nghiên cứu Hữu Lũng

TW

 

 

 

Sau sau

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

May sao

50

Bình gia

 

 

30

Bình gia

 

 

 

 

 

 

 

Xoan nhừ

20

Trại Hữu Lũng

TW

 

20

Cầu mạ

TW

50

Trại Hữu Lũng

TW

 

 

 

Lát hoa

 

 

 

 

 

 

 

40

Bình gia

 

 

 

 

Hoàng đàn Trai,nghiến

1000

Bắc sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lim sao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giẻ, Kháo

1000

Bình gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

2690

(Trong đó

20
TW)

 

580

(TW:20)

 

682

(TW:222)

 

 

 

2

HÀ BẮC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông đuôi ngựa

200

Lục Ngạn

 

 

100

Lục Ngạn

 

 

 

 

 

 

 

Mỡ

60

Yên Thế

 

 

50

Yên Thế

 

 

 

 

 

 

 

Thông Caribê

 

 

 

 

10

Yên Thế

 

50

Cẩm Sơn, Lục Ngạn

 

 

 

 

Bạch đàn

 

 

 

 

 

 

 

50

Yên Thế

 

 

 

 

(Nhập)

 

 

 

 

 

 

 

20

- nt-

 

 

 

 

Lim, lát, giẻ

2000

Sơn Đông

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Lát hoa

 

 

 

 

 

 

 

05

Yên Thế

 

 

 

 

Xoan nhừ

 

 

 

 

 

 

 

50

nt

 

 

 

 

Giẻ hộp

 

 

 

 

 

 

 

20

Yên Thế

 

 

 

 

Cộng

2260

 

 

 

300

 

 

205

 

 

 

 

3

BẮC THÁI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỡ

 

 

 

 

 

 

 

50

Công ty giống

 

 

 

 

Bạch đàn (nhập)

 

 

 

 

 

 

 

50

nt

 

 

 

 

Lim, sao giẻ, tre...

2000

Núi Cóc

 

độ ẩm

 

 

 

30

nt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

2000

Rừng cấm

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

4

HẢI PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim giao

 

 

 

 

32

Cát Bà

 

 

 

 

 

 

5

QUẢNG NINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông đuôi ngựa

200

Bình Liêu

 

 

100

Bình liêu

 

100

Bạc Liêu

V.T

 

 

 

Thông nhựa

300

Yên Lập

 

 

300

Yên Lập

 

20

Yên lập

 

 

 

 

Sa mu

60

Ba chẽ

 

 

50

Ba chẽ

 

100

Ba chẽ

 

 

 

 

Giẻ bộp

50

Hoành bồ

 

 

20

Hoành bồ

 

20

Hoành bồ

 

 

 

 

Chẹo

50

Kẻ bào

 

 

10

Kẻ bào

 

40

Trường Trung học lâm nghiệp I

TW

 

 

 

Dung

30

nt

 

 

10

nt

 

50

Hoành bồ

 

 

 

 

Xoan nhừ

 

 

 

 

 

 

 

50

Hoành bồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Trường Trung học lâm nghiệp I

TW

 

 

 

Lát hoa

 

 

 

 

 

 

 

40

Kẻ bào

 

 

 

 

Táu muối

 

 

 

 

40

 

 

40

Trường Trung học lâm nghiệp I

TW

 

 

 

Bạch đàn (nhập)

 

 

 

 

 

Thống nhất

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm M.Khê

TW

50

 

 

 

 

 

Chẹo, lát dung, táo

2000

Kẻ bào

 

Rừng cấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

2690

(Rừng cấm 2000)

 

 

190

 

 

540

(TW:180)

 

 

 

6

VĨNH PHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông đuôi ngựa

100

Tam đảo

 

 

15

Tam đảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vạn xuân

 

 

 

 

 

 

 

Bạch đàn trắng

 

 

 

 

20

Vạn xuân

 

10

Vạn xuân

 

 

 

 

Mỡ

 

 

 

 

15

Đội I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tây Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tây Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tây Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đền Hùng

 

 

 

 

 

 

 

Bồ đề

 

 

 

 

20

nt

 

 

 

 

 

 

 

Trám, chò

20

Đền Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

120

 

 

 

90

 

10

 

 

 

 

 

7

LIÊN HIỆP LONG ĐẠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT Ba rền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh

130

K60 TK1

TW

 

130

LT.Brền

TW

 

 

 

 

 

 

 

80

K19TKIII

TW

 

80

 

TW

 

 

 

 

 

 

Cộng

210

(TW)

 

 

210

(TW)

 

 

 

 

 

 

8

LIÊN HIỆP NÔNG LÂM GIẤY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỡ

 

 

 

 

14

T.Phong

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

V.Bảo

-

10

Vĩnh Bảo

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

30

H.Yên

-

10

Hàm yên

-

 

 

 

Bồ đề

 

 

 

 

80

T.Phong

-

20

Tân Phong

-

 

 

 

Thông 3 lá

300

Cầu ham

TW

 

20

C.Ham

-

10

Cầu Ham

-

 

 

 

 

 

 

 

 

12

T.Phong

-

 

 

 

 

 

 

Thông Caribê

 

 

 

 

12

T.Phong

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

H.Yên

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

T.Phong

-

 

 

 

 

 

 

Bạch Đàn

 

 

 

 

50

P.Ninh

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

nt

-

50

Phù Ninh

TW

 

 

 

Ràng ràng

 

 

 

 

20

T.Phong

 

 

 

 

 

 

 

Mít

2

Cầu ham

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

202

TW

 

 

330

TW

 

100

TW

 

 

 

9

HÀ TUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông 3 lá

200

H.S.Phì

 

 

50

H.S.Phì

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Yên Minh

 

 

15

Y.Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Km7Vị Xuyên

 

10

Vị Xuyên

 

 

 

 

Xa mu

100

X.Mãn, H.S. Phì

 

 

1

Vị Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

Mỡ

15

Na Hang

 

50

50

N Hang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

C.Hóa

 

10

Chiêm hóa

 

 

 

 

Bồ Đề

 

 

 

 

50

Y.Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

T.Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

C.Hóa

 

10

Chiêm hóa

 

 

 

 

Tếch

 

 

 

 

3

N.Hang

 

20

Na Hang

 

 

 

 

Trẩu

50

Y.Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạch đàn trắng

 

 

 

 

100

Tr.Môn

 

 

 

 

 

 

 

Lát hoa

 

Sơn dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiến

100

Chiêm hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tông dù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng quá sứ

50

Đ.Văn Mèo vạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo cái

50

Yên Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giổi, dẻ, lát đinh, ngọc am

 

Sơn dương, Na hang

 

Rừng cấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000

C.Hoá

 

Rừng cấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

30573

 (Rừng cấm)

30000

 

479

 

 

50

 

 

 

 

10

HOÀNG LIÊN SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông đuôi ngựa

 

2000

Mù Cang Chải

 

 

 

Mù Cang Chải

 

 

Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

Quế

 

500

Văn yên

 

 

50

Văn Yên

 

 

 

 

 

 

 

Xa mu

200

 

Bắc Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỡ

1000

Lục Yên

 

 

30

Lục yên

 

10

Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

X.Ai (V.Yên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

V.Nưng (ChYên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

N Lao (VChấn)

 

 

 

 

 

 

 

Bồ đề

1000

BYên, LYên Y Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cây khác

3000

Vùng cao

 

P.hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Pơ mu

10000

Sapa, Pthổ

 

R. cấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

Thác Bà

 

R. cấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

22700

R.cấm

30.500

 

 

340

 

20

20

 

 

 

 

11

CAO BẰNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẩu

 

 

 

 

100

N bình

 

 

 

 

 

 

12

NGHỆ TĨNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông nhựa

400

Hoàng Mai

 

 

300

Hoàng Mai

 

70

Hoàng Mai

 

 

 

 

 

100

Đò cấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Kỳ Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỡ

500

Hương Khê

 

 

 

Hương Khê

 

30

Hương Khê

 

 

 

 

Lát hoa

 

 

 

 

10

N.Đàn

TW

20

D.Đàn

W

20

 

 

Quế

50

Quế Phong

 

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phi lao

200

T.Hà, Cẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Châu

 

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạch đàn trắng

 

 

 

 

 

 

 

10

C.ty giống

 

 

 

 

Cọ phèn

50

Kỳ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gỗ quý khác

 

 

 

 

 

 

 

40

Hương Khê

 

 

 

 

Săng lẻ

50

Tương Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

(TW: 50)

 

 

340

(TW:
10)

 

140

(TW: 20)

 

 

 

13

LN Gia Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giổi

 

 

 

 

50

Đ.nghĩa

TW

 

 

 

 

 

 

Thông 2 lá

 

 

 

 

500

Q.khê

TW

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

550

TW

 

 

 

 

 

 

14

BÌNH TRỊ THIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông nhựa

200

Tiên phong

 

 

100

K7 Phú Lộc

 

50

Phú Lộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Triệu Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

T.Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Phong quảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quảng Trạch

 

 

 

 

 

 

 

Thông Caribê

10

Tiên phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạch đàn trắng

 

 

 

 

50

Quảng Trạch

 

50

Quảng Trạch

 

 

 

 

Keo lá tràm

10

Phong Quảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

220

 

 

 

350

 

 

100

 

 

 

 

15

QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông nhựa

8

Duy Xuyên

 

 

170

Tuy Phước

 

100

Duy Xuyên

 

 

 

 

Thông Caribê

7

Núi Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đại Lộc

 

 

5

Hòa Vang

 

10

Hòa Vang

 

 

 

 

Bạch Đàn Trắng

 

 

 

 

300

Núi Thành

 

50

Hòa Vang

 

 

 

 

Phi Lao

 

 

 

 

475

 

 

50

Điện Bàn

 

 

 

 

Cộng

94

 

 

 

475

 

 

210

 

 

 

 

16

NGHĨA BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông 3 tá

 

 

 

 

100

Ba tơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Sơn Hà

 

 

 

 

 

 

 

Phi lao

 

 

 

 

100

Quy Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Mộ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Phú Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

Quế

1000 cây

Trà Bồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạch Đàn

10000

B.Sơn.Ân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cây

 

Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dầu rái

1000

Quy Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

1000ha

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000 cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

GIA LAI - KON TUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông nhựa

4000

Măng Cành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông 3 lá

2000

Dakto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Doklei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trắc

500

Dak Uy

 

 

 

 

 

100

Dak Uy

 

 

 

 

Cẩm lai H

2000

Chư Xê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tràm hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giổi, sao

16000

Sa Thầy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

25500

(R.Cấm

16000

 

 

 

 

100

 

 

 

 

18

LH KON HÀ NỪNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giỏ trầm

8000

LT2 Kon Chư roong

TW

R cấm

 

 

 

1000

LT2

TW

 

 

 

 

17000

LT3,7 Kon Kakim

TW

R cấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giổi, hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trắc

4000

Buôn Lưới

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trám

700

TK7-LT7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chò chỉ Giổi trám hồng

30

LT4

-

 

 

 

 

 

657

 

TK73-LTIII

 

TW

 

 

 

Thông nàng

 

 

 

 

 

 

 

1000

TK30-LT4

 

 

 

 

Cộng

29930

(Rừng  cấm 2500)

 

TW

 

 

 

2657

 

TW

 

 

19

LH. EASUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vên Vên

1000

TK 1 buôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vwam

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sao

1000

TK15 Buôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yawam

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tếch

 

 

 

 

12

Eakmak

TW

 

 

 

 

 

 

Họ dầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. khộp

58000

Yok Don

TW

R. cấm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

60000

TW (R.cấm 58.000)

 

 

12

TW

 

 

 

 

 

 

20

LÂM ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông 3 lá

1000

Da chay

 

250

 

Bla (BLộc)

 

 

 

 

 

 

 

 

600

Hồ tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3884

X.thọ

TW

104

 

Xuân Thọ

TW

250

Xuân Thọ

TW

 

 

 

 

5

Preun

TW

 

 

 

 

27,5

Lang hanh

TW

 

 

 

Thông nhựa

1000

Bảo Lộc

 

 

 

 

 

3,6

Xuân Thọ

TW

 

 

 

 

1000

L.Hanh

TW

 

 

 

 

18

Lang Hanh

TW

 

 

 

Thông 2 lá dẹt

800

Cổng trời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông 5 lá

100

Lạc Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dầu trà beng

1000

Km 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chò, kiền kiền

60

Đa Huoai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngo tùng

500 cây

Đà Lạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạch đàn

10000

L. Hương

 

 

 

 

 

 

6,7

 

Xuân Thọ

 

TW

 

 

 

Muống, tràm

 

 

 

 

 

 

 

2,6

Xuân Thọ

TW

 

 

 

Cộng

9.989 ha và 1500 cây

(TW:4.889)

 

 

1,291

TW

 

8,4

TW

 

 

 

 

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/12/1986
Giao chỉ tiêu xây dựng rừng giống 1986-1995
Số kí hiệu 990/QĐ-LN Ngày ban hành 17/11/1986
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/12/1986
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Các Bộ, cơ quan ngang bộ Bộ Trưởng Trần Sơn Thủy
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

02/12/1986

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 990/QĐ-LN

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/11/1986 Văn bản được ban hành 990/QĐ-LN
02/12/1986 Văn bản có hiệu lực 990/QĐ-LN
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh