Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/01/1985
Cỡ chữ: A A

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xây dựng bổ sung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985 theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ bẩy ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá V)

___________________________

 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985, trong đó đã xác định : "Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà  nước năm 1985 được trình bày ở hội nghị trung ương lần này xem là mức  tối thiểu. Các ngành, các địa phương, các cơ sở tiếp tục nghiên cứu và xây  dựng kế hoạch từ cơ sở lên, khai thác thêm các nguồn khả năng, bổ sung cân  đối kế hoạch một cách tích cực hơn và vững chắc hơn".

Theo tinh thần trên và để đảm bảo cho việc xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và kế hoạch tài chính ngân sách cho sự thống nhất từ cơ sở, từ huyện, Bộ tài chính lưu ý các ngành, các địa phương một số điểm trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách bổ sung năm 1985 như sau:

 I- Về việc tạm giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1985

Căn cứ vào chỉ thị của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giao nhiệm vụ kế hoạch nhà nước và ngân sách nhà nước năm 1985: Bộ tài chính thông báo nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 1985 của Bộ, Tổng cục cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng và/ uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương (/ Chi tiết về các khoản thu chi đính kèm).

 /Theo bản/

Các ngành và địa phương quán triệt tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng, xem mức thu tạm giao là tối thiểu, mức chi ngân sách đã bố trí được là tối đa; khẩn trương tổ chức giao ngay nhiệm vụ kế hoạch tài chính thu chi ngân sách cho các đơn vị cơ sở, các huyện để chỉ đạo phấn đấu thực hiện kịp thời ngay từ những ngày đầu năm; đồng thời hướng dẫn các đơn vị xây dựng bổ sung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985 theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

 II- Về việc xây dựng bổ sung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985.

 /Nhiệm vụ thu NSNN đối với/

1/ Việc xây dựng bổ sung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985 phải nhằm đạt hai yêu cầu chủ yếu sau đây:

a- Triệt để khai thác 4 nguồn khả năng, tìm mọi biện pháp sử dụng các tiềm năng về lao động, đất đai, công suất thiết bị máy móc hiện có; tìm thêm các nguồn năng lượng, nguyên liệu tăng thêm; thực hiện đúng đắn việc liên doanh, liên kết, đẩy mạnh suất nhập khẩu để bổ sung các điều kiện cân đối kế hoạch nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phục vụ tốt hơn cho đời sống, thực hiện tích cực các chủ trương nắm hàng, nắm tiền, làm chủ thị trường và quản lý giá cả; áp dụng các biện pháp và hình thức thích hợp huy động các nguồn vốn dư thừa trong xã hội, tạo ra sự chuyển biến vượt bậc trong việc tăng nhanh các nguồn thu cho Ngân sách nhất là từ kinh tế quốc doanh, tận thu thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp, thu nợ bảo đảm các nhu cầu chi tiêu hợp lý của nền kinh tế quốc dân, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất bội chi Ngân sách.

b- Thực hiện tiết kiệm nghiêm ngặt trong mọi lĩnh vực sản xuất - tiêu dùng, trong mọi hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý Nhà nước, hết sức hạn chế về chi tiêu hội họp, tiếp khách tạo thêm nguồn vốn tài chính cho việc thực hiện cải thiện một đời sống nhân dân, trước hết là đời sống của cán bộ công nhân, bộ đội, công an, là mục tiêu thứ nhất, đồng thời phải phấn đấu tăng thêm tích luỹ để tiếp tục xây dựng cơ sở vạt chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

2/ Trong việc xây dựng bổ xung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985: Các ngành, các địa phương trên cơ sở chỉ đạo rà soát tính toán bổ sung các khoản thu, chi Ngân sách; chú ý tập trung vào những ngành chủ yếu, những sản phẩm quan trọng của nền kinh tế quốc dân, có tích luỹ lớn cho Ngân sách Nhà nước. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, phấn đấu giảm mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, năng lượng/ nâng cao hệ số, sử dụng công suất máy móc thiết bị, chống lãng phí, tham ô, loại bỏ các yếu tố bất hợp lý không hợp lệ, sai chế độ chứa đựng trong chi phí sản xuất - kinh doanh, phấn đấu hạ giá thành và phí lưu thông nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho công nhân viên, cho xí nghiệp và tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Tăng cường động viên đúng mức bằng thuế đối với sản xuất nông nghiệp, hoạt động công thương nghiệp tập thể và cá thể; kiên quyết đấu tranh trốn thuế, lậu thuế, thu đủ số hộ kinh doanh, bám  sát thị trường và giá cả để kịp thời để điều chỉnh doanh thu chịu thuế sát  thực tế; thu đúng diện tích và hạng đất chịu thuế nông nghiệp, tránh miễn  giảm không đúng chính sách, tận thu nợ thuế. Đồng thời sắp xếp các yêu cầu  chi tiêu trên tinh thần triệt để tiết kiệm, có hiệu quả, khắc phục các khoản chi tiêu lãng phí, đảm bảo chỉ tiêu đúng chế độ, chính sách, xoá bỏ các khoản chi mang tính bao cấp; kiên quyết bố chí các khoản chi trong phạm vi nguồn thu Ngân sách có được theo dự toán / kiên quyết khôi phục lại định mức tiêu hao vật tư của những năm 75,76/

được duyệt trước hết đảm bảo đời tốt đời sống cán bộ công nhân viên, bộ đội, công an; các yêu cầu cấp thiết cho quốc phòng-an ninh; phát triển các sự nghiệp kinh tế giáo dục, y tế hợp lý và có hiệu quá; đảm bảo vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước và cân đối được vật tư.

3/ Việc xây dựng bổ sung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985 cần được tổ chức thực hiện từ cơ sở, từ huyện lên. Mỗi Bộ, Tổng cục, địa phương cần chú ý tập trung chỉ đạo những ngành, những xí nghiệp trọng điểm, có điều kiện khai thác thêm các tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh đúng đắn tạo thêm quỹ hàng hoá tăng thêm nguồn thu và tăng thu cho Ngân sách.

4/ Về tiến độ xây dựng bổ sung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985 được qui định như sau:

a- Các Bộ, Tổng cục và các địa phương cần có kế hoạch biện pháp chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo xây dựng bổ sung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985 gắn với việc xây dựng bổ sung kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội theo thông tư số 01 UB/KHH ngày 2/01/1985 của Uỷ ban kế hoạch Nhà nước.

+ Trong tháng 1 và tháng 2 năm 1985 các cơ sở và huyện xây dựng trong kế hoạch tài chính, ngân sách bổ sung.

+ Các Bộ, Tổng cục, các địa phương xem xét, xác định về tổng hợp kế hoạch bổ sung 1985 gửi Bộ tài chính chậm nhất vào ngày 15 tháng 3 năm 1985.

b) Bộ tài chính tổ chức làm việc với một số Bộ và địa phương về kế hoạch bổ sung và tổng hợp dự toán Ngân sách trình Hội đồng Bộ trưởng đồng thời với kế hoạch kinh tế-xã hội vào cuối quí I năm 1985.

c) Nhiệm vụ thu, chi Ngân sách chính thức năm 1985 sẽ trình Hội đồng Bộ trưởng về giao cho các Bộ, các địa phương vào đầu quí II năm 1985.

 Trong quá trình thực hiện, các Bộ, Tổng cục, cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng và các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương nếu có những khó khăn vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời cho Bộ tài chính biết để nghiên cứu có ý kiến giải quyết.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
1502878746204_108295926792_01 TC .NSNN.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/01/1985
Hướng dẫn xây dựng bổ sung kế hoạch tài chính, ngân sách năm 1985 theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ bẩy ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá V)
Số kí hiệu 01 TC/NSNN Ngày ban hành 25/01/1985
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/01/1985
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Chu Tam Thức
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

25/01/1985

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 01 TC/NSNN

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/01/1985 Văn bản được ban hành 01 TC/NSNN
25/01/1985 Văn bản có hiệu lực 01 TC/NSNN
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh