Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/1984
Cỡ chữ: A A

THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số vấn đề quản lý vốn đầu tư hỗ trợ cho công tác đón dân, khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới theo Nghị định số 76/HĐBT ngày 19-5/1984 của Hội đồng Bộ trưởng

_________________________

 Hội đồng Bộ trưởng đã có nghị định số 76 HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1984 về việc giải thể Ban chỉ đạo phân bổ lao động dân cư Trung ương và các cấp, đồng thời chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn, vật tư dành cho công tác khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới từ Ban chỉ đạo phân bố lao động dân cư về các ngành, các địa phương trực tiếp đảm nhiệm.

Căn cứ vào nhiệm vụ xác định lại, trên cơ sở chế độ phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương qui định tại Nghị quyết số 138/HĐBT ngày 19-11/1983, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số vấn đề quản lý vốn đầu tư hỗ trợ cho công tác đón dân, khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới khu vực kinh tế tập thể ở các địa phương như sau:

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Tại quyết định số 95/CP ngày 27-3/1980 của Hội đồng Chính phủ, Thông tư số 03/TT-LB ngày 27-10/1980 của liên bộ Nông nghiệp- Uỷ ban kế hoạch Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính đã quy định các nguyên tắc chung về quản lý vốn đầu tư cho công tác đón dân, khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, nay Bộ Tài chính nói rõ thêm một số điểm như sau:

1/ Chế độ quản lý vốn xây dựng cơ bản đối với kinh tế quốc doanh xây dựng vùng kinh tế mới đã được quy định trong điều lệ xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định 232/CP ngày 6-6/1981 và Thông tư số 06 TT-LB ngày 14-7/1983 của Liên  bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước. Các quy định bổ sung trong Thông tư này chỉ áp dụng đối với công trình kinh tế mới thuộc khu vực kinh tế tập thể.

2/ Các định mức tiêu chuẩn hỗ trợ vẫn áp dụng theo quyết định 95 /CP ngày 27-3/1980 và Thông tư số 03/TT-LB ngày 27-10/80 của liên bộ. Thông tư này chỉ hướng dẫn bổ sung một số vấn đề quản lý vốn, nguồn vốn do thay đổi chủ quản đầu tư theo Nghị định 76/HĐBT ngày 19-5/1984 và chế độ phân cấp quản lý Ngân sách cho địa phương quy định tại Nghị quyết số 138/HĐBT ngày 19 tháng 11 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng.

3/ Theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Trung ương địa phương cùng làm", các địa phương phải đề cao tinh thần tự lực tự cường của người lao động đi xây dựng vùng kinh tế mới, huy động và sử dụng tốt các nguồn vốn đóng góp của hợp tác xã nơi đi, nơi đón dân và ngân sách địa phương, Trung ương hỗ trợ các địa phương phần đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung xây dựng một số cơ sở vật chất hạ tầng của vùng kinh tế theo quy định tại điểm 3 mục I quyết định số 95/CP ngày 27-3/1980 của Hội đồng Chính phủ, nguồn vốn chi cho sự nghiệp đón dân, chi cho bộ máy Ban kinh tế mới các cấp sẽ do ngân sách địa phương đài thọ. Đẩi với các tỉnh có nhu cầu chi nhiều hơn khả năng thu, Ngân sách địa phương không tự cân đối được thì ngân sách Trung ương xét trợ cấp theo quy định tại Nghị quyết 138/HĐBT ngày 19-11/1983 của Hội đồng Bộ trưởng.

4/ Công tác khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, khu vực tập thể là một bộ phận trong cơ cấu kinh tế địa phương, do chính quyền địa phương thực hiện và thống nhất quản lý trực tiếp, toàn diện tất cả các loại vốn dành cho công tác này.

II. PHÂN ĐỊNH NGỒN VỐN

Theo nghị quyết số 138/HĐBT ngày 19-11/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương thì nguồn vốn đầu tư khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới địa phương bao gồm:

1/ Nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương để làm công tác chuẩn bị đầu tư và xây dựng một số cơ sở hạ tầng cho vùng kinh tế mới theo kế hoạch hàng năm đã được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt.

2/ Nguồn vốn ngân sách địa phương trợ cấp đảm bảo theo định mức, tiêu chuẩn hiện hành cho các khoản chi sự nghiệp đón dân, sự nghiệp điều tra khảo sát quy hoạch địa bàn các vùng nhỏ, chi cho hoạt động của Ban kinh tế mới các cấp...

3/ Quỹ kinh tế mới do nhân dân đóng góp theo quyết định số 14/HĐBT ngày 8-2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng dùng để chi cho những công việc quy định tại điều 3 của quyết định số 14 /HĐBT nói trên.

Ngoài nguồn vốn do ngân sách Nhà nước trợ cấp và quỹ kinh tế mới do dân đóng góp, các nguồn vốn của Hợp tác xã giúp đỡ đưa đón dân, các hợp tác xã kinh tế mới còn được vay vốn của Ngân hàng Nhà nước theo chế độ tín dụng hiện hành để  xây dựng cơ sở vật chất và sản xuất kinh doanh.

4/ Nguồn vốn chi cho sự nghiệp chuyển dân đi xây dựng vùng kinh tế mới theo quyết định 95/CP ngày 27-3/1980 vẫn do ngân sách Trung ương trợ cấp thông qua Bộ Lao động quản lý theo quyết định 09/HĐBT ngày 25-7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng.

III. LẬP KẾ HOẠCH CẤP PHÁT VỐN, THANH QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ KHAI HOANG XÂY DỰNG VÙNG KINH TẾ MỚI.

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu hướng dẫn vốn đầu tư do Hội đồng Bộ trưởng giao, các địa phương chỉ đạo các Ban kinh tế mới tổ chức xây dựng kế hoạch từ cơ sở, trình uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu xét duyệt theo các quy định như sau:

1/ Đối với vốn xây dựng cơ bản:

+ Sau khi được Uỷ ban nhân dân xét duyệt kế hoạch vốn xây dựng cơ bản hỗ trợ cho các hợp tác xã xây dựng vùng kinh tế mới phải được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của địa phương trình Hội đồng Bộ trưởng phê chuẩn (đồng gửi cho Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng đầu tư xây dựng).

+Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao chính thức các địa phương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng đầu tư xây dựng. Việc chuyển vốn, cấp phát, quản lý và thanh quyết toán vốn theo đúng quy định tại Thông tư số 04/TC-DT ngày 7-2/1984 của Bộ Tài chính.

2/ Đối với vốn sự nghiệp đón dân, vốn điều tra quy hoạch, khảo sát địa bàn và vốn chi cho Ban kinh tế mới các cấp:

+ Các Sở Tài chính kiểm tra xem xét các căn cứ tính toán và trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu xét duyệt dự toán thu chi ngân sách cho Ban kinh tế mới các cấp và các chủ đầu tư vùng kinh tế mới khu vực tập thể của địa phương.

+ Trên cơ sở dự toán thu chi được Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu phê duyệt, các Sở Tài chính tổng hợp cân đối vào dự án ngân sách của địa phương và gửi cho Bộ Tài chính.

+ Các Sở Tài chính tổ chức việc cấp phát và yêu cầu các đối tượng được cấp phát thực hiện thanh quyết toán vốn theo đúng chế độ hiện hành.

IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Về thời điểm thi hành

Việc giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động dân cư Trung ương và các cấp phải hoàn thành trước ngày 30-6/1984 (điểm 2 điều 3 nghị định 76/HĐBT ngày 19-5/1984). Vì vậy, phương thức quản lý cấp phát vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản vùng kinh tế mới quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01-7 - 1984.

Vì đầu năm 1984 chưa cân đối nguồn vốn (vốn xây dựng cơ bản, Vốn sự nghiệp chi cho đón dân, quy hoạch khảo sát địa bàn và chi cho bộ máy Ban kinh tế mới  vào ngân sách địa phương nên 6 tháng cuối năm 1984 ngân sách Trung ương tiếp tục chuyển về địa phương để hỗ trợ cho xây dựng vùng kinh tế mới theo kế hoạch Nhà nước (Sau khi đã trừ đi số vốn đã cấp phát 6 tháng đầu năm ) cụ thể là:

+Vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương còn lại sau khi trừ số đã cấp phát từ đầu năm chuyển về ngân sách địa phương để Sở Tài chính thực hiện cấp phát và quản lý theo chế độ quy định hiện hành.

+ Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sau khi trừ số đã cấp phát từ đầu năm, số còn lại Bộ Tài chính sẽ chuyển vốn  về địa phương như đối với các công trình xây dựng cơ bản tập trung theo quy định của Thông tư 04/TC-DT ngày 7-2/1984 của Bộ Tài chính, Các địa phương cần khẩn trương soát xét các công việc làm trong 6 tháng cuối năm về kế hoạch vốn tương ứng với công việc đó để có căn cứ chuyển vốn.

2/ Công tác bàn giao

Căn cứ vào nhiệm vụ quản lý vốn, vật tư dành cho công tác khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới theo tinh thần Nghị định số 76/HĐBT  ngày 19-5/1984 của Hội đồng Bộ trưởng, việc bàn giao nhiệm vụ, vốn, tài sản và phương tiện quy định như sau:

a) Ban chỉ đạo phân bổ lao động dân cư Trung ương tiến hành bàn giao cho các ngành, các địa phương những nội dung như sau :

+ Bàn giao chỉ tiêu, nhiệm vụ khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, tiếp nhận viện trợ và các chỉ tiêu vốn, vật tư đã được Nhà nước giao.

+Tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm  và dự kiến thực hiện kế hoạch cả năm 1984, kế hoạch quý 3 để các ngành, các địa phương có căn cứ tiếp tục triển khai công việc.

+ Tình  hình chuyển vốn cấp phát và quản lý vốn khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới 6 tháng đầu năm 1984, những khó khăn, thuận lợi, và mắc mớ về vốn cần giải quyết.

b) Ban chỉ đạo phân bố lao động dân cư Trung ương có trách nhiệm xét duyệt và tổng hợp quyết toán vốn đầu tư cho công tác khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới theo quyết định số 95/CP ngày 27-3/1980 đến hết  năm 1983 với Bộ Tài chính và Ngân hàng đầu tư xây dựng Việt Nam, chuyển giao số liệu cho các ngành, các địa phương để có căn cứ lập và xét duyệt quyết toán năm 1984. Bộ Tài chính và Ngân hàng đầu tư xây dựng sẽ thanh toán vốn theo quy định tại Thông tư liên bộ Tài chính- Nông nghiệp - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước số 03/TT-LB ngày 27-10/1980.

c) Riêng phần chi tiêu cho văn phòng Ban chỉ đạo phân bố lao động dân cư Trung ương, Ban có trách nhiệm giải quyết các khoản tồn tại về vốn và quyết toán số kinh phí đã sử dụng cho đến ngày giải thể với Bộ Tài chính

d) Việc bàn giao tài sản của Ban chỉ đạo phân bố lao động dân cư Trung ương và các cấp được tiến hành trên nguyên tắc : Nhiệm vụ chuyển giao cho đơn vị nào thì những phương tiện tài sản phục vụ nhiệm vụ cũng được chuyển giao cho đơn vị ấy. Khi bàn giao phải tiến hành kiểm kê tài sản, xác định lại  vốn, xử lý các tồn tại, kể cả các khoản công nợ, tạm ứng, vay mượn và phải lập biên bản giao nhận. Trên cơ sở đó, cơ quan tài chính các cấp tiến hành các thủ tục ghi tăng, giảm vốn theo chế độ hiện hành.

Các Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, tổ chức kiểm tra đôn đốc việc thực hiện theo đúng những quy định trong Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời  cho Bộ Tài chính biết để nghiên cứu giải quyết ./.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
1502878744194_108312114779_27 TC.NLTL.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/1984
Hướng dẫn một số vấn đề quản lý vốn đầu tư hỗ trợ cho công tác đón dân, khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới theo nghị định số 76/HÐBT ngày 19-5/1984 của Hội đồng Bộ trưởng.
Số kí hiệu 27 TC/NLTL Ngày ban hành 26/07/1984
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/1984
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Lý Tài Luận
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/07/1984

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 27 TC/NLTL

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/07/1984 Văn bản được ban hành 27 TC/NLTL
01/07/1984 Văn bản có hiệu lực 27 TC/NLTL
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh