Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/06/2020

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế tự ch của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thầu cung cấp sn phẩm, dịch vụ công s dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định s 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu t chức ca Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - k thuật về sn xuất chương trình phát thanh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh ban hành kèm theo Thông tư này quy định các mức hao phí tối đa trực tiếp trong sản xuất chương trình phát thanh, bao gồm: Hao phí về nhân công (chưa bao gồm hao phí về di chuyển ngoài phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ quan sản xuất chương trình phát thanh đóng trụ sở); Hao phí về máy móc thiết bị; Hao phí về vật liệu sử dụng trong sản xuất chương trình phát thanh, đảm bảo chương trình đủ điều kiện phát sóng hoặc đăng tải lên mạng Internet theo quy định của pháp luật về báo chí.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

- Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh;

- Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh.

b) Các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, gồm: Đài Truyền thanh, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện có hoạt động sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước thì áp dụng định mức do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương ban hành theo hướng dẫn tại mục 3, phần V, Chương I của định mức ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương trình phát thanh áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 6 năm 2020.

2. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh ban hành kèm theo Thông tư này, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương quy định áp dụng các định mức cụ thể về sản xuất chương trình phát thanh do cơ quan báo chí thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và không vượt quá định mức quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan báo nói;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

MỤC LỤC

Chương 1

HƯỚNG DẪN CHUNG

Chương 2

ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH

13.01.00.00.00 Bản tin thời sự

13.01.00.01.00 Bn tin thi sự trực tiếp

13.01.00.02.00 Bản tin thi sự ghi âm phát sau

13.02.00.00.00 Bản tin chun đề ghi âm phát sau

13.03.00.00.00 Bn tin tiếng dân tộc

13.04.00.00.00 Chương trình thời sự tổng hợp

13.04.00.01.00 Chương trình thời sự tổng hp trực tiếp

13.04.00.02.00 Chương trình thời sự tổng hp ghi âm phát sau

13.05.00.00.00 Chương trình tiếng nước ngoài

13.05.01.01.00 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp

13.05.01.02.00 Bản tin thi sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau

13.05.02.00.00 Bản tin chuyên đề tiếng nước ngoài

13.05.03.00.00 Chương trình thời sự tổng hp tiếng nước ngoài ghi âm phát sau

13.06.00.00.00 Bn tin thời tiết

13.07.00.00.00 Chương trình tư vấn  

13.07.00.01.00 Chương trình tư vấn trực tiếp

07.00.02.00 Chương trình tư vấn phát sau

13.08.00.00.00 Chương trình tọa đàm

13.08.00.01.00 Chương trình tọa đàm trực tiếp

13.08.00.02.00 Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau

13.09.00.00.00 Chương trình tạp chí

10.00.00.00 Chương trình điểm báo

10.00.01.00 Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp

10.00.02.00 Chương trình điểm báo trong nước phát sau

13.11.00.00.00 Phóng sự

13.11.01.00.00 Phóng sự chính luận

13.11.02.00.00 Phóng sự chân dung

13.11.03.00.00 Phóng sự điều tra

13.12.00.00.00 Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh

13.13.00.00.00 Chương trình giao lưu

13.13.00.01.00 Chương trình giao lưu trực tiếp

13.13.00.02.00 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau

13.14.00.00.00 Chương trình bình luận

13.15.00.00.00 Chương trình xã luận

13.16.00.00.00 Tiểu phẩm

13.17.00.00.00 Game show

13.17.00.10.00 Game show phát trực tiếp

13.17.00.20.00 Game show phát sau

13.18.00.00.00 Biên tập kịch truyền thanh

13.19.00.00.00 Biên tập ca kịch

13.20.00.00.00 Thu tác phẩm mi

13.20.10.00.00 Thu truyện

13.20.20.00.00 Thu thơ, thu nhạc

13.21.00.00.00 Đọc truyện

13.22.00.00.00 Phát thanh văn học

13.23.00.00.00 Bình truyện

13.24.00.00.00 Trả li thính giả ghi âm phát sau

13.24.10.00.00 Trả lời thính giả dạng điều tra

13.24.20.00.00 Trả lời thính giả dạng không điều tra

13.25.00.00.00 Chương trình phổ biến kiến thức

13.25.10.00.00 Chương trình dạy Tiếng Việt

13.25.20.00.00 Chương trình dạy tiếng nước ngoài

13.25.30.00.00 Chương trình dạy học hát

13.25.40.00.00 Chương trình dạy học chuyên ngành

13.26.00.00.00 Biên tập bộ nhạc hiệu, nhạc cắt chương trình

13.27.00.00.00 Show phát thanh

13.27.00.01.00 Show phát thanh trực tiếp

13.27.00.02.00 Show phát thanh phát sau

PHỤ LỤC

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

VỀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương 1

HƯỚNG DẪN CHUNG

I. Giải thích từ ngữ

Trong định mức các từ ngữ này được hiểu như sau:

1. "Chương trình phát thanh" là tập hợp các tin, bài trên báo nói theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có dấu hiệu nhận biết mở đầu và kết thúc.

2. "Tư liệu khai thác" bao gồm:

Các chương trình phát thanh đã phát sóng được khai thác, sử dụng lại một phần trong sản xuất chương trình mới;

Các tư liệu âm thanh do đơn vị sản xuất hoặc của các đơn vị khác sản xuất được sử dụng cho việc sản xuất chương trình phát thanh mới.

3. "Khung bản tin thời sự" là danh mục tin, bài, phóng sự ngắn,... được phát trong chương trình thời sự.

4. "Bản tin thời sự" là chương trình phát thanh bao gồm những tin, bài trong nước và quốc tế; mang tính chất cập nhật những sự kiện đơn lẻ, mới diễn ra tại thời điểm đưa tin.

5. "Bản tin chuyên đề" là chương trình phát thanh bao gồm các tin, bài mang tính chuyên sâu về một lĩnh vực như: văn hóa, kinh tế,...

6. "Bản tin thời sự tiếng nước ngoài" là chương trình phát thanh bao gồm các tin, phóng sự đã có, được biên tập, biên dịch sang tiếng nước ngoài.

7. "Chương trình thời sự tổng hợp" là chương trình phát thanh đề cập nội dung, chủ đề về sự kiện, lĩnh vực xã hội quan tâm và có hình thức thể hiện đa dạng, phong phú.

8. "Bản tin thời tiết" là chương trình phát thanh về nội dung thời tiết.

9. "Bản tin tiếng dân tộc" là chương trình phát thanh bao gồm các tin, phóng sự đã phát sóng bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc Kinh) được biên dịch sang tiếng dân tộc thiểu số.

10. "Chương trình tư vấn" là chương trình phát thanh có nội dung tư vấn, giải đáp, trao đổi và hướng dẫn kiến thức về một chủ đề, lĩnh vực cho thính giả.

11. "Chương trình tọa đàm - giao lưu" là chương trình phát thanh thể hiện các nội dung trao đổi, thảo luận về vấn đề, sự kiện, hiện tượng nảy sinh trong cuộc sống được xã hội quan tâm.

12. "Chương trình tạp chí" là chương trình phát thanh chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó trong đời sống xã hội.

13. "Phóng sự" là chương trình phát thanh chuyển tải thông tin, phân tích sâu, đánh giá và định hướng dư luận xã hội về những sự kiện, sự việc và vấn đề được đông đảo quần chúng quan tâm.

14. "Xã luận" là chương trình phát thanh thể hiện lập trường, quan điểm của cơ quan báo chí về một vấn đề quan trọng, mang tính thời sự của xã hội.

15. "Bình luận" là chương trình phát thanh thể hiện lập trường, quan điểm của người viết về một vấn đề đang được xã hội quan tâm.

16. "Tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh” là chương trình phát thanh được sản xuất và phát sóng trực tiếp khi sự kiện đang diễn ra.

17. "Trả lời thính giả" là chương trình phát thanh có nội dung giải đáp các câu hỏi của thính giả.

18. "Chương trình tiểu phẩm phát thanh" là chương trình phát thanh có nội dung ngắn về vấn đề thời sự có tính chất châm biếm, hài hước hoặc đả kích một sự việc có thực, cụ thể hoặc khái quát.

19. "Kịch truyền thanh" là chương trình phát thanh dùng diễn xuất của diễn viên để truyền tải nội dung tuyên truyền.

20. "Ca kịch" là chương trình phát thanh thể hiện bằng lời hát và nhạc truyền tải nội dung theo kịch bản.

21. "Chương trình phổ biến kiến thức" là chương trình phát thanh cung cấp cho thính giả những kiến thức về một lĩnh vực nào đó, theo giáo án, bài giảng.

22. "Show phát thanh" là chương trình phát thanh tổng hợp có nội dung theo chủ đề nhất định, hình thức thể hiện linh hoạt và phong phú, trong đó có sử dụng nhiều thể loại phát thanh.

21. "Phóng sự linh kiện" là phóng sự ngắn dùng trong một số thể loại phát thanh (tạp chí, tọa đàm...) có mục đích dùng làm rõ thêm nội dung của vấn đề cần truyền tải tới thính giả.

II. Quy trình sn xuất chương trình phát thanh

Định mức ban hành kèm theo Thông tư này được xây dựng trên cơ sở quy trình sản xuất chương trình phát thanh sau đây:

Giải thích:

(1)(2): Trước khi đi tác nghiệp tại hiện trường các phóng viên phải thu thập thông tin, đề xuất ý tưởng đề tài (hoặc nhận ý tưởng từ chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan báo chí), có đề cương sơ bộ về nội dung triển khai và được cấp có thẩm quyền thông qua.

(3): Tác nghiệp tại hiện trường: Phóng viên xuống hiện trường thu thập thông tin liên quan đến nội dung tác phẩm cần thể hiện.

(4)(5)(6): Rải băng âm thanh: Nghe và viết lại nội dung ghi âm được trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường, biên tập tác phẩm phát thanh bao gồm nội dung và âm thanh và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(7): Dàn dựng chương trình: Cắt trích file tiếng động, thu thanh và dàn dựng chương trình theo kịch bản được duyệt.

(8)(9): Cấp thẩm quyền duyệt (nghiệm thu) sản phẩm và gửi lên hệ thống lưu trữ, chờ phát sóng chương trình.

III. Nội dung định mức

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm nội dung và mức hao phí trực tiếp để hoàn thành một khối lượng công việc nhất định (được mô tả trong thành phần công việc) trong sản xuất chương trình phát thanh. Cụ thể:

Hao phí vật liệu: Là số lượng các loại vật liệu (giấy, mực in) cần thiết sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chương trình phát thanh.

Hao phí nhân công: Là thời gian lao động cần thiết của các cấp bậc lao động bình quân thực tế tham gia sản xuất chương trình phát thanh. Mức hao phí trong định mức được tính bằng công, mỗi công tương ứng với 8h làm việc.

Hao phí máy s dụng: Là thời gian các loại thiết bị sử dụng trực tiếp trong sản xuất chương trình phát thanh. Máy, thiết bị để sản xuất chương trình phát thanh thể hiện trong bảng định mức là loại thiết bị phổ biến, tiên tiến mà các cơ quan báo nói đang sử dụng. Mức hao phí thiết bị tính trong định mức được tính bằng giờ sử dụng máy.

Các hao phí khác: Năng lượng, vật liệu khác,... được tính và phân bổ cho sản xuất các chương trình phát thanh khi lập đơn giá, dự toán.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh không bao gồm:

a) Các hao phí truyền dẫn, phát sóng, đăng tải chương trình lên mạng Internet;

b) Hao phí lao động của khối quản lý (bộ phận gián tiếp) của cơ quan báo nói;

c) Hao phí lao động của diễn viên tham gia diễn xuất tiểu phẩm, ca kịch, kịch truyền thanh; hòa âm, phối khí của nhạc sỹ, nghệ sỹ;... Các hao phí này được áp dụng theo định mức chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

IV. Kết cấu bảng định mức

1. Kết cấu bộ định mức

Kết cấu bộ định mức bao gồm 2 phần:

a) Phần 1: Hướng dẫn chung;

b) Phần 2: Định mức sản xuất chương trình phát thanh.

2. Kết cấu bảng định mức

Mỗi bảng định mức sản xuất chương trình phát thanh được trình bày bao gồm: Mã hiệu, thành phần công việc, bảng định mức, ghi chú. Trong đó:

a) Thành phần công việc: Là các nội dung công việc chính thực hiện sản xuất một chương trình phát thanh;

b) Bảng định mức: Bao gồm các thành phần và mức hao phí về: Nhân công; máy sử dụng; vật liệu để sản xuất chương trình phát thanh.

V. Áp dụng định mức

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh ban hành kèm theo Thông tư này là định mức tối đa áp dụng để quản lý sản xuất chương trình phát thanh do cơ quan báo chí thực hiện trong phạm vi danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Các cơ quan Trung ương, các địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động sản xuất chương trình phát thanh quy định áp dụng cụ thể định mức sản xuất chương trình phát thanh do cơ quan báo chí trực thuộc thực hiện phù hợp với lĩnh vực, địa bàn nhưng không được vượt quá định mức ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cơ quan báo chí căn cứ vào quy định của cấp có thẩm quyền về áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư này để quy định chi tiết việc áp dụng định mức phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất chương trình phát thanh tại cơ quan mình.

3. Cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện (bao gồm: Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện,...): Căn cứ điều kiện cụ thể về hoạt động sản xuất các chương trình phát thanh, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét, ban hành định mức sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách địa phương để quản lý, đảm bảo yêu cầu sau:

a) Chức danh, cấp bậc lao động yêu cầu tham gia sản xuất chương trình phát thanh: Căn cứ vào định mức đã ban hành điều chỉnh chức danh và cấp bậc lao động cho phù hợp với thực tế tại cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện;

b) Hao phí nhân công, hao phí máy sử dụng: Tổng mức hao phí về nhân công, tổng mức hao phí máy sử dụng sản xuất chương trình phát thanh không vượt quá 70% tổng mức hao phí nhân công, tổng mức hao phí máy sử dụng có cùng thể loại, thời lượng chương trình trong định mức do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

4. Đối với các chương trình có thời lượng sản xuất thực tế (không bao gồm thời lượng quảng cáo, nếu có) có sai số tăng, giảm không quá 3% (nhưng không quá 30 giây đối với chương trình có thời lượng từ 10 phút trở lên) so với thời lượng chương trình của định mức thì được áp dụng theo định mức cụ thể do cơ quan có thẩm quyền đã quy định.

Đối với các chương trình phát thanh có thời lượng sản xuất thực tế không có trong bảng định mức ban hành thì áp dụng công thức để nội suy ra mức hao phí theo thời lượng thực tế của chương trình có cùng thể loại, cụ thể:

a) Trường hợp định mức sản xuất chương trình đã ban hành có hai nấc thời lượng mà việc sản xuất chương trình thực tế có cùng thể loại nhưng có thời lượng khác với thời lượng và nằm trong khoảng giữa hai nấc thời lượng trong bảng định mức thì định mức hao phí theo thời lượng thực tế được tính bằng công thức nội suy:

A = a1 + (a2 - a1) x (B - b1) : (b2-b1)

Trong đó:

A: Định mức các thành phần hao phí sản xuất chương trình phát thanh (nhân công, vật liệu, máy sử dụng) tương ứng với thời lượng B

B: Thời lượng chương trình cần xác định định mức (phút)

b1: Thời lượng tại cận dưới liền kề với thời lượng B (phút)

b2: Thời lượng tại cận trên liền kề với thời lượng B (phút)

a1: Định mức các thành phần hao phí tại cận dưới thời lượng b1

a2: Định mức các thành phần hao phí tại thời lượng b2

b) Trường hợp định mức sản xuất thể loại chương trình đã ban hành chỉ có một thời lượng hoặc thời lượng của chương trình sản xuất ngoài khoảng thời lượng tối thiểu hoặc tối đa trong thể loại thì định mức hao phí theo thời lượng chương trình sản xuất thực tế được tính bằng công thức như sau:

A = (a1 : b1) x B

A: Định mức hao phí sản xuất chương trình phát thanh (nhân công, vật liệu, máy sử dụng) cần xác định định mức theo thời lượng B

B: Thời lượng chương trình phát thanh cần xác định định mức (phút)

a1: Định mức hao phí sản xuất chương trình tại thời lượng b1

b1: Thời lượng chương trình tương ứng với định mức a1 đã quy định.

5. Trường hợp sản xuất các chương trình phát thanh có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung chương trình phát thanh đã có (chia thành các trường hợp thời lượng kế thừa: đến 30%; trên 30% đến 50%; trên 50% đến 70%; trên 70%), đơn vị sản xuất căn cứ vào thực tế sản xuất để áp dụng định mức phù hợp, cụ thể:

a) Trường hợp sản xuất chương trình phát thanh có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung chương trình phát thanh đã có (tư liệu thuộc bản quyền của đơn vị) thì áp dụng định mức theo khung tỷ lệ thời lượng khai thác lại tư liệu trong chương trình đã được quy định trong định mức và không tính thêm chi phí về bản quyền thuộc sở hữu của đơn vị khi thanh quyết toán;

b) Trường hợp sản xuất chương trình phát thanh có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung đã có không thuộc bản quyền của đơn vị, cơ quan chủ quản phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành, áp dụng định mức theo khung tỷ lệ thời lượng khai thác lại tư liệu đã được quy định trong định mức. Đối với chi phí mua bản quyền (nếu có) được tính khi lập giá, đơn giá, dự toán sản xuất chương trình.

Cơ quan báo nói chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong áp dụng định mức tỷ lệ thời lượng khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung theo thực tế nghiệm thu sản xuất từng chương trình phát thanh tại cơ quan mình.

6. Số lượng tin, bài trong một số thể loại chương trình phát thanh đã ghi chú ở một số bảng mức là số lượng tin, bài bình quân phổ biến. Trường hợp số lượng tin, bài thực tế trong chương trình đã sản xuất khác với số lượng tin, bài bình quân phổ biến nhưng đảm bảo đủ yêu cầu về kết cấu theo từng thể loại và thời lượng của chương trình thì được áp dụng định mức đã quy định trong bảng mức.

7. Trường hợp sản xuất chương trình phát thanh được biên tập toàn bộ từ các tác phẩm thơ, ca nhạc đã thu thanh thì mỗi bài thơ, ca nhạc biên tập thể hiện trong chương trình được tính định mức hao phí bằng tỷ lệ % định mức của chương trình thu tác phẩm mới thời lượng 5 phút (thu thơ, thu nhạc, mã hiệu: 13.20.20.00.00). Tỷ lệ % cụ thể do cơ quan báo nói quyết định phù hợp với từng chương trình nhưng không vượt quá 17% tổng định mức các hao phí thành phần (nhân công, máy sử dụng) của chương trình thu thơ, thu nhạc.

Định mức hao phí của chương trình biên tập toàn bộ từ các tác phẩm thơ, ca nhạc đã thu thanh bằng (=) số lượng tác phẩm (thơ, ca nhạc) biên tập trong chương trình nhân (x) tỷ lệ % định mức thu thơ, thu nhạc.

8. Định mức sản xuất chương trình phát thanh là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đơn giá, giá, dự toán kinh phí sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trong đó:

a) Xác định các chức danh lao động:

- Các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công của bảng định mức, được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông và Thông tư số 46/2017-TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ TTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông;

- Trường hợp các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công không có trong Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2016 và Thông tư số 46/2017-TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 thì áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

b) Định mức này quy định các hao phí trực tiếp trong sản xuất chương trình phát thanh. Khi lập dự toán sản xuất chương trình phát thanh, ngoài việc xác định các chi phí trực tiếp trên cơ sở định mức được tính bổ sung các chi phí sau:

- Chi phí di chuyển của lao động trực tiếp sản xuất đến nơi tác nghiệp ở ngoài phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ quan sản xuất chương trình phát thanh đóng trụ sở (nếu có);

- Chi phí chuyên gia (nếu có);

- Chi phí quản lý chung cho sản xuất các chương trình phát thanh;

- Chi phí biểu diễn nghệ thuật thể hiện trong chương trình phát thanh (nếu có);

- Chi phí mua tài liệu, bản quyền (nếu có).

Chương 2

ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH

13.01.00.00.00 Bản tin thi sự

13.01.00.01.00 Bn tin thi sự trực tiếp

1. BẢN TIN THỜI SỰ TRỰC TIẾP THỜI LƯỢNG 5 PHÚT

a) Thành phần công việc

- Sản xuất tin trong nước:

+ Đề xuất chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn và nội dung tin

+ Duyệt tin

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động

+ Chuyển tin lên hệ thống lưu trữ

- Biên tập tin quốc tế:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin

+ Duyệt lời dẫn, nội dung

- Tổ chức sản xuất bản tin:

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin

+ Lập khung bản tin thời sự

+ Duyệt khung bản tin

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện

+ Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Duyệt kịch bản bản tin

+ Dựng âm thanh tiếng động theo kịch bản được duyệt

+ Thu thanh và phát trực tiếp bản tin.

+ Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất bản tin thời sự trực tiếp

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 bn tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.01.00.01.01

Nhân công

(Chức danh - cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,21

0,17

0,13

0,08

0,03

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,14

0,12

0,09

0,07

0,05

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,04

0,04

0,03

0,02

0,02

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,01

0,01

0,004

0,003

0,001

 

Phát thanh viên hạng II

1/8

Công

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

1,57

1,26

0,94

0,63

0,24

 

y sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

0,45

0,36

0,27

0,18

0,07

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,27

0,25

0,23

0,21

0,18

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

 

Máy ghi âm

 

Giờ

9,67

7,73

5,80

3,87

1,45

 

Máy in

 

Giờ

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

4,55

3,73

2,92

2,10

1,08

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin

Thời lượng phát sóng

05 phút

Tin trong nước

4

Tin quốc tế

3

2. BẢN TIN THỜI SỰ TRỰC TIẾP THỜI LƯỢNG 10 PHÚT, 15 PHÚT

a) Thành phần công việc

- Sản xuất tin trong nước:

+ Đề xuất chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn và nội dung tin

+ Duyệt tin

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động

+ Chuyển tin lên hệ thống lưu trữ.

- Sản xuất phóng sự trong nước:

+ Đề xuất ý tưởng

+ Duyệt ý tưởng

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Thu thanh phóng sự

+ Dựng phóng sự

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

- Biên tập tin quốc tế:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin

+ Duyệt lời dẫn, nội dung

- Tổ chức sản xuất bản tin:

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin

+ Lập khung bản tin thời sự

+ Duyệt khung bản tin

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện

+ Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Viết kịch bản: lời dẫn và tin chính trong bản tin

+ Duyệt kịch bản bản tin

+ Dựng âm thanh tiếng động theo kịch bản được duyệt

+ Thu thanh và phát trực tiếp bản tin

+ Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất bản tin thời sự trực tiếp

b1) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.01.00.01.02

Nhân công

(Chc danh-cp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,28

0,23

0,17

0,11

0,04

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,24

0,20

0,16

0,12

0,08

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,06

0,06

0,04

0,03

0,02

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,07

0,06

0,04

0,03

0,01

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,02

0,01

0,01

0,01

0,003

 

Phát thanh viên hạng II

1/8

Công

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,25

2,60

1,95

1,30

0,49

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

1,45

1,19

0,94

0,68

0,36

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,55

0,44

0,33

0,22

0,08

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

 

Máy ghi âm

Giờ

18,08

14,47

10,85

7,23

2,71

 

Máy in

Giờ

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

 

Máy tính

Giờ

8,06

6,56

5,05

3,54

1,66

 

Vt liu s dng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

 

Mực in

 

Hộp

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

 

 

 

1

2

3

4

5

                   

 

Ghi chú: Số lượng tin, phóng sự

Thời lượng phát sóng

10 phút

Tin trong nước

5

Phóng sự ngắn trong nước

1

Tin quốc tế

4

b2) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 bn tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.01.00.01.03

Nhân công

(Chức danh-cấp bc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,28

0,23

0,17

0,11

0,04

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,41

0,36

0,31

0,25

0,19

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,09

0,08

0,06

0,04

0,03

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,13

0,10

0,08

0,05

0,02

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,03

0,02

0,02

0,01

0,005

 

Phát thanh viên hạng II

1/8

Công

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

4,94

3,95

2,96

1,98

0,74

 

Máy sử dng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

2,58

2,17

1,75

1,33

0,81

 

Hệ thống phòng thu dụng

Giờ

1,01

0,81

0,60

0,40

0,15

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

Máy ghi âm

Giờ

26,50

21,20

15,90

10,60

3,98

 

Máy in

Giờ

0,06

0,05

0,05

0,05

0,04

 

Máy tính

Giờ

12,22

10,14

8,05

5,97

3,36

 

Vật liệu sử dng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

 

Mực in

 

Hộp

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin, phóng sự

Thời lượng phát sóng

15 phút

Tin trong nước

6

Phóng sự ngắn trong nước

2

Tin quốc tế

5

13.01.00.02.00 Bản tin thời sự ghi âm phát sau

1. BẢN TIN THỜI SỰ GHI ÂM PHÁT SAU THỜI LƯỢNG 5 PHÚT

a) Thành phần công việc

- Sản xuất tin trong nước:

+ Đề xuất chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn và nội dung tin

+ Duyệt tin

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động

+ Chuyển tin lên hệ thống lưu trữ.

- Biên tập tin quốc tế:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin

+ Duyệt lời dẫn, nội dung

- Tổ chức sản xuất bản tin:

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin

+ Lập khung bản tin thời sự

+ Duyệt khung bản tin

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện

+ Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Duyệt kịch bản bản tin

+ Thu thanh bản tin

- Dàn dựng bản tin

+ Duyệt sản phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

b) Bảng định mức sản xuất bản tin thời sự ghi âm phát sau

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.01.00.02.01

Nhân công

(Chức danh - cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,21

0,17

0,13

0,08

0,03

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,14

0,12

0,09

0,07

0,05

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,04

0,04

0,03

0,02

0,02

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

1,57

1,25

0,94

0,63

0,23

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

0,47

0,37

0,28

0,19

0,07

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,27

0,26

0,26

0,26

0,25

 

Máy ghi âm

Giờ

9,67

7,73

5,80

3,87

1,45

 

Máy in

Giờ

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

 

Máy tính

Giờ

4,55

3,73

2,92

2,10

1,08

 

Vt liu s dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin

Thời lượng phát sóng

05 phút

Tin trong nước

4

Tin quốc tế

3

2. BẢN TIN THỜI SỰ GHI ÂM PHÁT SAU THỜI LƯỢNG 10 PHÚT, 15 PHÚT

a) Thành phần công việc

- Sản xuất tin trong nước:

+ Đề xuất chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn và nội dung tin

+ Duyệt tin

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động

+ Chuyển tin lên hệ thống lưu trữ.

- Sản xuất phóng sự trong nước:

+ Đề xuất ý tưởng

+ Duyệt ý tưởng

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Thu thanh phóng sự

+ Dựng phóng sự

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

- Biên tập tin quốc tế:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin

+ Duyệt lời dẫn, nội dung

- Tổ chức sản xuất bản tin:

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin

+ Lập khung bản tin thời sự

+ Duyệt khung bản tin

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện

+ Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Viết kịch bản: lời dẫn và tin chính trong bản tin

+ Duyệt kịch bản bản tin

+ Thu thanh bản tin

+ Dàn dựng bản tin

+ Duyệt sản phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

b) Định mức sản xuất bản tin thời sự ghi âm phát sau

b1) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.01.00.02.02

Nhân công

(Chc danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,28

0,23

0,17

0,11

0,04

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,24

0,20

0,16

0,12

0,08

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,07

0,06

0,04

0,03

0,02

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,11

0,10

0,09

0,08

0,06

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,25

2,60

1,95

1,30

0,49

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

1,30

1,04

0,78

0,52

0,19

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,86

0,77

0,69

0,60

0,49

 

Máy ghi âm

Giờ

18,08

14,47

10,85

7,23

2,71

 

Máy in

Giờ

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

 

Máy tính

Giờ

8,06

6,56

5,05

3,54

1,66

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

 

Mực in

 

Hộp

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin, phóng sự

Thời lượng phát sóng

10 phút

Tin trong nước

5

Phóng sự ngắn trong nước

1

Tin quốc tế

4

b2) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.01.00.02.03

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,28

0,23

0,17

0,11

0,04

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,34

0,29

0,23

0,18

0,11

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,09

0,07

0,06

0,02

0,02

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,20

0,18

0,16

0,14

0,11

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,10

0,09

0,09

0,08

0,08

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

4,93

3,94

2,96

1,97

0,74

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

2,11

1,69

1,27

0,84

0,32

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,60

1,43

1,26

1,09

0,87

 

Máy ghi âm

Giờ

26,50

21,20

15,90

10,60

3,98

 

Máy in

Giờ

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

 

Máy tính

Giờ

11,33

9,25

7,17

5,08

2,48

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

 

Mực in

 

Hộp

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin, phóng sự

Thời lượng phát sóng

15 phút

Tin trong nước

6

Phóng sự ngắn trong nước

2

Tin quốc tế

5

13.02.00.00.00 Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau

1. BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ GHI ÂM PHÁT SAU THỜI LƯỢNG 5 PHÚT, 10 PHÚT

a) Thành phần công việc

- Sản xuất tin:

+ Đề xuất chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn và nội dung tin

+ Duyệt tin

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động

+ Chuyển tin lên hệ thống lưu trữ.

- Sản xuất phóng sự:

+ Đề xuất ý tưởng

+ Duyệt ý tưởng

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Thu thanh phóng sự

+ Dựng phóng sự

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

- Tổ chức sản xuất bản tin:

+ Lập khung bản tin

+ Duyệt khung bản tin

+ Viết kịch bản: lời dẫn và tin chính bản tin

+ Duyệt kịch bản bản tin

+ Thu thanh chương trình

+ Dàn dựng bản tin

+ Duyệt thành phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

b) Định mức sản xuất bản tin chuyên đề ghi âm phát sau

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin chuyên đề

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời Iượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.02.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,11

0,09

0,07

0,05

0,03

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

 

Biên tập viên

3/9

Công

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,05

0,04

0,04

0,04

0,03

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

1,96

1,57

1,18

0,79

0,29

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

0,63

0,51

0,38

0,25

0,10

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,31

0,30

0,29

0,28

0,26

 

Máy ghi âm

Giờ

12,08

9,67

7,25

4,83

1,81

 

Máy in

Giờ

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Máy tính

Giờ

3,09

2,50

1,90

1,30

0,56

 

Vt liu sử dng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin

Thời lượng phát sóng

05 phút

Tin

5

b2) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin chuyên đề

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.02.00.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,21

0,17

0,13

0,09

0,05

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

 

Biên tập viên

3/9

Công

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,13

0,11

0,10

0,08

0,06

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,07

0,06

0,06

0,05

0,05

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

4,04

3,23

2,42

1,62

0,61

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

1,59

1,27

0,95

0,64

0,24

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,94

0,84

0,73

0,63

0,50

 

Máy ghi âm

Giờ

22,92

18,33

13,75

9,17

3,44

 

Máy in

Giờ

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

 

Máy tính

Giờ

6,53

5,23

3,94

2,64

1,03

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin, phóng sự

Thời lượng phát sóng

10 phút

Tin

7

Phóng sự ngắn

1

2. BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ GHI ÂM PHÁT SAU, THỜI LƯỢNG 15 PHÚT

a) Thành phần công việc

- Sản xuất tin:

+ Đề xuất chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn và nội dung tin

+ Duyệt tin

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động

+ Chuyển tin lên hệ thống lưu trữ.

- Sản xuất phóng sự:

+ Đề xuất ý tưởng

+ Duyệt ý tưởng

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Thu thanh phóng sự

+ Dựng phóng sự

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

- Sản xuất phỏng vấn:

+ Đề xuất ý tưởng

+ Duyệt ý tưởng

+ Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn

+ Soạn thảo nội dung phỏng vấn

+ Duyệt nội dung phỏng vấn

+ Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời

+ Thực hiện phỏng vấn

+ Nghe lại và rải băng phỏng vấn

+ Trích nội dung phỏng vấn

+ Duyệt sản phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Tổ chức sản xuất bản tin:

+ Lập khung bản tin

+ Duyệt khung bản tin

+ Viết kịch bản: lời dẫn và tin chính của bản tin

+ Duyệt kịch bản bản tin

+ Thu thanh chương trình

+ Dàn dựng bản tin

+ Duyệt thành phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất bản tin chuyên đề ghi âm phát sau

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin chuyên đề

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.02.00.00.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,28

0,23

0,17

0,12

0,05

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,09

0,07

0,06

0,04

0,02

 

Biên tập viên

3/9

Công

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,18

0,16

0,14

0,13

0,11

 

Phát thanh viên

5/10

Công

0,10

0,09

0,09

0,08

0,08

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

5,72

4,57

3,43

2,29

0,86

 

Máy sử dng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

3,15

2,52

1,89

1,26

0,47

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,29

1,18

1,07

0,96

0,83

 

Máy ghi âm

Giờ

29,75

23,80

17,85

11,90

4,46

 

Máy in

Giờ

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

 

Máy tính

Giờ

12,17

9,80

7,43

5,06

2,10

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin, phóng sự

Thời lượng phát sóng

15 phút

Tin

9

Phóng sự ngắn

1

Phỏng vấn

1

13.03.00.00.00 Bản tin tiếng dân tộc

a) Thành phần công việc

- Lập khung bản tin: Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin

- Duyệt khung bản tin

- Biên tập nội dung bản tin theo khung được duyệt bằng Tiếng Việt, viết lời dẫn chương trình

- Duyệt nội dung

- Biên dịch nội dung bản tin từ Tiếng Việt sang tiếng dân tộc

- Đọc, thu thanh bản tin bằng tiếng dân tộc

- Dựng chương trình (pha âm, chèn tiếng động, chèn nhạc, cắt, dựng)

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình tiếng dân tộc

b1) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.03.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

3/9

Công

0,29

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,13

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,16

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,03

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,08

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,09

 

y sử dụng

 

 

 

Máy tính

 

Giờ

4,00

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,06

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

b2) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.03.00.00.02

Nhân công

(Chức danh-cp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

3/9

Công

0,44

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,19

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,30

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,03

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,13

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,15

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

6,50

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,67

 

Máy ghi âm

 

Giờ

0,02

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

 

 

 

1

13.04.00.00.00 Chương trình thời sự tổng hp

13.04.00.01.00 Chương trình thời sự tng hp trực tiếp

a) Thành phần công việc

- Sản xuất tin trong nước:

+ Đề xuất chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn và nội dung tin

+ Duyệt tin

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động

+ Chuyển tin lên hệ thống lưu trữ.

- Sản xuất phóng sự trong nước:

+ Đề xuất ý tưởng

+ Duyệt ý tưởng

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Thu thanh phóng sự

+ Dựng phóng sự

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

- Bài bình luận:

+ Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng

+ Duyệt ý tưởng

+ Thu thập thông tin

+ Viết bài bình luận

+ Duyệt bài bình luận

+ Thu thanh và dựng bài bình luận

+ Duyệt sản phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Biên tập tin quốc tế:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin

+ Duyệt lời dẫn, nội dung

- Bài phân tích quốc tế: Dành cho chương trình thời lượng 45 phút

+ Tìm chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tìm kiếm, kiểm tra và biên dịch thông tin

+ Biên tập bài phân tích

+ Duyệt bài

+ Thu thanh và dựng bài phân tích

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Tổ chức sản xuất bản tin:

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin

+ Lập khung chương trình thời sự

+ Duyệt khung chương trình

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện

+ Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Viết kịch bản: lời dẫn và tin chính trong bản tin

+ Duyệt kịch bản bản tin

+ Dựng âm thanh, tiếng động theo kịch bản được duyệt

+ Thu thanh và phát trực tiếp bản tin.

+ Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.04.00.01.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,35

0,28

0,21

0,14

0,05

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

1,58

1,29

1,01

0,72

0,36

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,13

0,11

0,09

0,06

0,03

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,22

0,18

0,13

0,09

0,03

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,04

0,03

0,03

0,02

0,01

 

Phát thanh viên hạng III

2/8

Công

0,30

0,29

0,28

0,27

0,26

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

6,62

5,30

3,97

2,65

0,99

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

4,55

3,74

2,93

2,12

1,11

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,59

0,47

0,35

0,24

0,09

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

Máy ghi âm

Giờ

34,92

27,93

20,95

13,97

5,24

 

Máy in

Giờ

0,12

0,11

0,10

0,10

0,09

 

Máy tính

Giờ

23,32

19,01

14,71

10,41

5,03

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

 

Mực in

 

Hộp

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin, bài

Thời lượng phát sóng

30 phút

Tin trong nước

7

Phóng sự ngắn trong nước

3

Tin quốc tế

5

Bài bình luận

1

b2) Thời lượng 45 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.04.00.01.02

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,35

0,28

0,21

0,14

0,05

 

Biên dịch viên hạng III

6/9

Công

0,40

0,32

0,24

0,16

0,06

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

1,86

1,53

1,21

0,88

0,48

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,20

0,17

0,13

0,09

0,05

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,36

0,29

0,22

0,14

0,05

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,07

0,05

0,04

0,03

0,01

 

Phát thanh viên chính hạng II

2/8

Công

0,49

0,47

0,44

0,42

0,39

 

Phóng viên

3/9

Công

9,99

7,99

5,99

4,00

1,50

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

7,41

6,13

4,85

3,56

1,96

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,78

0,62

0,47

0,31

0,12

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

 

Máy ghi âm

Giờ

51,75

41,40

31,05

20,70

7,76

 

Máy in

Giờ

0,18

0,17

0,16

0,15

0,15

 

Máy tính

Giờ

35,57

29,51

23,44

17,38

9,80

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

 

Mực in

 

Hộp

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

 

1

2

3

4

5

                   

 

Ghi chú: Số lượng tin, bài

Thời lượng phát sóng

45 phút

Tin trong nước

9

Phóng sự ngắn trong nước

5

Tin quốc tế

5

Bài bình luận

1

Bài phân tích

1

13.04.00.02.00 Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau

a) Thành phần công việc

- Sản xuất tin trong nước:

+ Đề xuất chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn và nội dung tin

+ Duyệt tin

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động

+ Chuyển tin lên hệ thống lưu trữ.

- Sản xuất phóng sự trong nước:

+ Đề xuất ý tưởng

+ Duyệt ý tưởng

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Thu thanh phóng sự

+ Dựng phóng sự

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

- Bài bình luận:

+ Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng

+ Duyệt ý tưởng

+ Thu thập thông tin

+ Viết bài bình luận

+ Duyệt bài bình luận

+ Thu thanh và dựng bài bình luận

+ Duyệt sản phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Biên tập tin quốc tế:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin

+ Duyệt lời dẫn, nội dung

- Bài phân tích quốc tế: Dành cho chương trình thời lượng 45 phút

+ Tìm chủ đề

+ Duyệt chủ đề

+ Tìm kiếm, kiểm tra và biên dịch thông tin

+ Biên tập bài phân tích

+ Duyệt bài

+ Thu thanh và dựng bài phân tích

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Tổ chức sản xuất bản tin:

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin

+ Lập khung chương trình thời sự

+ Duyệt khung chương trình

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện

- Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng viên gửi về)

+ Viết kịch bản: lời dẫn và tin chính trong bản tin

+ Duyệt kịch bản bản tin

+ Thu thanh chương trình

+ Dàn dựng chương trình

+ Duyệt chương trình

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.04.00.02.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,35

0,28

0,21

0,14

0,05

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

1,53

1,25

0,97

0,69

0,33

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,15

0,13

0,10

0,07

0,04

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,34

0,30

0,26

0,21

0,16

 

Phát thanh viên

5/10

Công

0,04

0,03

0,03

0,02

0,01

 

Phát thanh viên chính hạng II

1/8

Công

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

6,62

5,30

3,97

2,65

0,99

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

4,00

3,20

2,40

1,60

0,60

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,62

1,50

1,39

1,27

1,12

 

Máy ghi âm

Giờ

34,92

27,93

20,95

13,97

5,24

 

Máy in

Giờ

0,13

0,13

0,12

0,11

0,10

 

Máy tính

Giờ

23,25

18,94

14,64

10,33

4,96

 

Vt liu sử dng

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

 

Mực in

 

Hộp

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng tin bài

Thời lượng phát sóng

30 phút

Tin trong nước

7

Phóng sự ngắn trong nước

3

Tin quốc tế

5

Bài bình luận

1

13.05.00.00.00 Chương trình tiếng nước ngoài

13.05.01.01.00 Bản tin thi sự tiếng nước ngoài trực tiếp

a) Thành phần công việc

- Tập hợp tin bài liên quan

- Lập khung bản tin

- Duyệt khung bản tin

- Biên tập bản tin bằng Tiếng Việt

- Duyệt nội dung

- Biên dịch sang tiếng nước ngoài

- Hiệu đính

- Thu thanh và phát trực tiếp

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp

b1) Thời lượng 5 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.05.01.01.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,63

 

Biên dịch viên hạng III

5/9

Công

0,15

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,20

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,02

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,06

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,06

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

Giờ

0,01

 

Máy tính

Giờ

5,00

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,50

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,004

 

 

 

 

1

           

b2) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.05.01.01.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,74

 

Biên dịch viên hạng III

5/9

Công

0,29

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,23

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,02

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,10

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,10

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

Giờ

0,02

 

Máy tính

Giờ

5,94

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,83

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

b3) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.05.01.01.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

1,09

 

Biên dịch viên hạng III

5/9

Công

0,56

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,34

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,04

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,11

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,11

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

Giờ

0,03

 

Máy tính

Giờ

8,75

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,92

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,04

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

13.05.01.02.00 Bản tin thi sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau

a) Thành phần công việc

- Tập hợp tin bài liên quan

- Lập khung bản tin

- Duyệt khung bản tin

- Biên tập bản tin bằng Tiếng Việt

- Duyệt nội dung

- Biên dịch sang tiếng nước ngoài

- Hiệu đính

- Thu thanh và dàn dựng bản tin

- Duyệt bản tin

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau

b1) Thời lượng 5 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.05.01.02.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,78

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,17

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,03

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,03

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

Giờ

0,01

 

Máy tính

Giờ

4,39

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,28

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,004

 

1

b2) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.05.01.02.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,93

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,25

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,05

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,07

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

Giờ

0,02

 

Máy tính

Giờ

6,11

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,56

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

b3) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.05.01.02.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

1,38

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,37

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,07

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,10

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

Giờ

0,03

 

Máy tính

Giờ

9,25

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,83

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,04

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

13.05.02.00.00 Bn tin chuyên đề tiếng nước ngoài

a) Thành phần công việc

- Tìm kiếm thông tin liên quan

- Lập khung bản tin

- Duyệt khung bản tin

- Biên tập bản tin chuyên đề bằng Tiếng Việt

- Duyệt nội dung

- Biên dịch sang tiếng nước ngoài

- Hiệu đính

- Thu thanh và dàn dựng bản tin

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất bản tin chuyên đề tiếng nước ngoài

b1) Thời lượng 5 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.05.02.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,88

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,25

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,05

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,03

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

6,67

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,28

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,004

 

1

13.05.03.00.00 Chương trình thời sự tổng hợp tiếng nước ngoài ghi âm phát sau

a) Thành phần công việc

- Bản tin 15 phút

+ Tập hợp tin bài liên quan

+ Lập khung bản tin

+ Duyệt khung bản tin

+ Biên tập bản tin

+ Duyệt nội dung bản tin

+ Biên dịch nội dung các tin sang tiếng nước ngoài

+ Hiệu đính bản tin

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Biên tập bài bình luận

+ Biên tập và biên dịch nội dung bài bình luận

+ Hiệu đính bài bình luận

- Biên tập phóng sự

+ Biên tập và biên dịch bài phóng sự

+ Hiệu đính phóng sự

- Hoàn thiện kịch bản lời dẫn

- Chọn nhạc và lấy nhạc cho chương trình

- Hiệu đính kịch bản, lời dẫn

- Thu thanh và dàn dựng chương trình

- Chuyển sản phẩm hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình thời sự tổng hợp

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.05.03.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

2,81

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,47

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,13

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,21

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

 

Giờ

0,09

 

Máy tính

 

Giờ

18,06

 

Hệ thống phòng truyền âm

 

Giờ

1,67

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,11

 

Mực in

 

Hộp

0,04

 

1

13.06.00.00.00 Bản tin thi tiết

a) Thành phần công việc

- Lấy thông tin từ các tổ chức dự báo thời tiết

- Biên tập bản tin

- Duyệt bản tin

- Thu thanh và dựng bản tin

- Chuyển sản phẩm hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất bản tin thời tiết

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 bản tin

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.06.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,15

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,03

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,02

 

Phát thanh viên hạng III

4/10

Công

0,02

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,03

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,20

 

Máy tính

Giờ

1,17

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Vt liu

 

 

 

Giấy

A4

 

0,01

 

Mực in

 

 

0,003

 

1

13.07.00.00.00 Chương trình tư vấn

13.07.00.01.00 Chương trình tư vấn trực tiếp

a) Thành phần công việc

- Lên ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin và liên hệ khách mời

- Sản xuất phóng sự

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Thu thanh phóng sự

+ Dàn dựng phóng sự

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

- Sản xuất chùm ý kiến khán giả - voxpop:

+ Đi thực hiện phỏng vấn

+ Rải băng âm thanh và biên tập

+ Duyệt voxpop

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Dàn dựng voxpop

- Viết kịch bản chi tiết chương trình tư vấn

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh và phát trực tiếp chương trình

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất chương trình tư vấn trực tiếp

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tư vấn

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.07.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

3,50

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,78

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,23

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,25

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,16

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,16

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,06

 

Phát thanh viên

5/10

Công

0,01

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

1,25

 

Phóng viên hạng III

2/9

Công

0,51

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,75

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,08

 

Hệ thống phòng truyền âm

 

Giờ

1,25

 

Máy ghi âm

 

Giờ

8,67

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

31,17

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

 

 

 

1

07.00.02.00 Chương trình tư vấn phát sau

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng theo chủ đề

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin và liên hệ khách mời

- Viết kịch bản đề cương bản kịch tư vấn

- Duyệt kịch bản

- Lấy ý kiến khán giả: Đi phỏng vấn, trích và rải băng

- Ghi lại số điện thoại và nội dung câu hỏi của thính giả

- Thực hiện tư vấn cho khán giả

- Dàn dựng chương trình tư vấn

- Duyệt chương trình tư vấn

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình tư vấn phát sau

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị nh: 01 chương trình tư vấn

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

07.00.02.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

1,19

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,38

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,04

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,38

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,06

 

Kỹ thuật viên

3/9

Công

0,19

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

1,00

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,50

 

Máy in

 

Giờ

0,02

 

Máy tính

 

Giờ

13,17

 

Vt liu s dng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

 

 

 

1

b2) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tư vấn

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.07.00.02.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

2,94

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,89

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,11

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,25

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,13

 

Kỹ thuật viên

3/9

Công

0,55

 

Phóng viên

3/9

Công

0,49

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

4,63

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,00

 

Máy ghi âm

 

Giờ

2,67

 

Máy in

 

Giờ

0,03

 

Máy tính

 

Giờ

27,00

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,04

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

13.08.00.00.00 Chương trình tọa đàm

13.08.00.01.00 Chương trình tọa đàm trực tiếp

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin tài liệu và liên hệ khách mời chuyên gia

- Viết kịch bản đề cương

- Duyệt kịch bản đề cương

- Tổ chức sản xuất:

* Sản xuất phóng sự linh kiện:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Thu thanh phóng sự

+ Dàn dựng phóng sự

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

* Chùm ý kiến thính giả - voxpop:

+ Đi thực hiện phỏng vấn

+ Rải băng âm thanh và biên tập

+ Duyệt voxpop

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Dàn dựng voxpop

* Sản xuất chương trình qung bá:

+ Viết quảng bá

+ Duyệt quảng bá

+ Thu thanh quảng bá

+ Dựng quảng bá

+ Duyệt sản phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Hoàn thiện kịch bản chương trình tọa đàm

- Duyệt kịch bản tọa đàm

- Mời khách đến phòng thu và trao đổi với khách mời

- Thu thanh và phát trực tiếp tọa đàm

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất chương trình tọa đàm trực tiếp

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tọa đàm

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.08.00.01.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

3,90

3,90

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,34

0,24

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,17

0,13

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,09

0,09

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,25

0,25

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,16

0,16

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,23

0,09

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,16

0,16

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,04

0,01

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,75

0,56

 

Phóng viên hạng III

2/9

Công

0,13

0,06

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

3,12

0,47

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,80

0,74

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

1,25

1,25

 

Máy ghi âm

Giờ

18,00

3,00

 

Máy in

Giờ

0,05

0,05

 

Máy tính

Giờ

34,97

29,92

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,06

0,06

 

Mực in

 

Hộp

0,02

0,02

 

 

 

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

 

Thời lượng phát sóng

30 phút

Phóng sự linh kiện

3

b2) Thời lượng 45 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tọa đàm

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.08.00.01.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

1,09

1,09

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

3,74

3,64

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,18

0,14

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,09

0,09

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,31

0,31

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,19

0,19

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,23

0,09

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,19

0,19

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,04

0,01

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,75

0,56

 

Phóng viên hạng III

2/9

Công

0,13

0,06

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

3,12

0,47

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,80

0,74

 

Hệ thống phòng truyền âm

 

Giờ

1,50

1,50

 

Máy ghi âm

 

Giờ

18,00

3,00

 

Máy in

 

Giờ

0,06

0,06

 

Máy tính

 

Giờ

39,22

34,17

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,07

0,07

 

Mực in

 

Hộp

0,02

0,02

 

 

 

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

 

Thời lượng phát sóng

45 phút

Phóng sự linh kiện

3

b3) Thời lượng 60 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tọa đàm

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.08.00.01.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

1,25

1,25

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

4,35

4,25

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,20

0,16

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,09

0,09

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,38

0,38

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,22

0,22

 

Kỹ thuật viên

6/12

Công

0,23

0,09

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,22

0,22

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,04

0,01

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,75

0,56

 

Phóng viên hạng III

2/9

Công

0,13

0,06

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

3,12

0,47

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,80

0,74

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

1,75

1,75

 

Máy ghi âm

Giờ

18,00

3,00

 

Máy in

Giờ

0,08

0,07

 

Máy tính

Giờ

45,85

40,80

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,10

0,10

 

Mực in

 

Hộp

0,03

0,03

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

Thời lượng phát sóng

60 phút

Phóng sự linh kiện

3

13.08.00.02.00 Chương trình ta đàm ghi âm phát sau

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin tài liệu và liên hệ khách mời chuyên gia

- Viết kịch bản đề cương

- Duyệt kịch bản đề cương

- Tổ chức sản xuất:

* Sản xut phóng sự linh kiện:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

* Chùm ý kiến thính gi - voxpop:

+ Đi thực hiện phỏng vấn

+ Rải băng âm thanh và biên tập

+ Duyệt voxpop

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Dàn dựng voxpop

* Sản xuất chương trình quảng bá:

+ Viết quảng bá

+ Duyệt quảng bá

+ Thu thanh quảng bá

+ Dựng quảng bá

+ Duyệt sản phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Hoàn thiện kịch bản chương trình tọa đàm

- Duyệt kịch bản tọa đàm

- Mời khách đến phòng thu và trao đổi với khách mời

- Thu thanh tọa đàm

- Dàn dựng chương trình tọa đàm

- Duyệt chương trình tọa đàm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ,

b) Định mức sản xuất chương trình tọa đàm ghi âm phát sau

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tọa đàm

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.08.00.02.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,48

0,38

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,21

0,17

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,09

0,09

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

3,73

3,73

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,29

0,28

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,10

0,10

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,63

0,54

 

Phóng viên hạng III

2/9

Công

0,13

0,06

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

3,12

0,47

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,55

0,55

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

1,70

1,70

 

Máy ghi âm

Giờ

18,00

3,00

 

Máy in

Giờ

0,05

0,05

 

Máy tính

Giờ

34,97

29,92

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,06

0,06

 

Mực in

 

Hộp

0,02

0,02

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

Thời lượng phát sóng

30 phút

Phóng sự linh kiện

3

b1) Thời lượng 45 phút

Đơn vị nh: 01 chương trình tọa đàm

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định múc sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.08.00.02.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,55

0,46

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,26

0,22

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,09

0,09

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

4,31

4,31

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,35

0,34

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,10

0,10

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,63

0,54

 

Phóng viên hạng III

2/9

Công

0,13

0,06

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

3,12

0,47

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,55

0,55

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

2,19

2,19

 

Máy ghi âm

Giờ

18,00

3,00

 

Máy in

Giờ

0,06

0,06

 

Máy tính

Giờ

39,72

34,67

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,07

0,07

 

Mực in

 

Hộp

0,02

0,02

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

Thời lượng phát sóng

45 phút

Phóng sự linh kiện

3

13.09.00.00.00 Chương trình tạp chí

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng đề tài

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin tài liệu

- Viết kịch bản đề cương

- Duyệt kịch bản đề cương

- Tổ chức sản xuất:

* Box thông tin - tin tức tổng hợp: dành cho thời lượng từ 15 phút

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Biên tập tin

+ Duyệt tin

* Chùm ý kiến thính giả (voxpop): dành cho thời lượng 20 phút và 30 phút

+ Đi thực hiện phỏng vấn

+ Rải băng âm thanh và biên tập

+ Duyệt voxpop

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Dàn dựng voxpop

* Phóng sự:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

* Talk với khách mời:

+ Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn

+ Soạn thảo nội dung phỏng vấn

+ Duyệt nội dung phỏng vấn

+ Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời

+ Thực hiện phỏng vấn

+ Nghe lại và rải băng phỏng vấn

+ Viết lời dẫn và biên tập nội dung phỏng vấn

+ Duyệt phỏng vấn

+ Trích nội dung phỏng vấn

+ Thu thanh lời giới thiệu ngắn

+ Dựng phỏng vấn

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Viết kịch bản đề cương

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh tạp chí

- Dàn dựng chương trình tạp chí

- Duyệt tạp chí

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

b) Định mức sản xuất chương trình tạp chí

b1) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tạp chí

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.09.00.02.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,06

0,05

0,04

0,03

0,01

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,22

0,21

0,21

0,20

0,19

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,11

0,10

0,10

0,10

0,09

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

 

Phát thanh viên hạng 03

5/10

Công

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

2,06

1,82

1,58

1,34

1,03

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,00

1,86

1,72

1,58

1,41

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

 

Máy in

 

Giờ

0,03

0,02

0,02

0,02

0,03

 

Máy tính

 

Giờ

18,60

18,11

17,62

17,12

16,51

 

Máy ghi âm

 

Giờ

8,00

6,80

5,60

4,40

2,90

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

Thời lượng phát sóng

10 phút

Phóng sự linh kiện

1

b2) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tạp chí

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.09.00.02.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,06

0,05

0,04

0,03

0,01

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

1,99

1,99

1,99

1,99

1,99

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,32

0,30

0,29

0,28

0,26

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,15

0,14

0,14

0,13

0,12

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,79

3,30

2,82

2,34

1,73

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,91

2,63

2,34

2,06

1,71

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

 

Máy in

 

Giờ

0,04

0,03

0,03

0,03

0,04

 

Máy tính

 

Giờ

26,91

26,02

25,14

24,25

23,14

 

Máy ghi âm

 

Giờ

15,00

12,60

10,20

7,80

4,80

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Mực in

 

Hộp

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng linh kiện

Thời lượng phát sóng

20 phút

Phóng sự linh kiện

2

Box thông tin

1

b3) Thời lượng 20 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tạp chí

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.09.00.02.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên

2/9

Công

0,06

0,05

0,04

0,03

0,01

 

Biên tập viên

3/9

Công

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

 

Biên tập viên

6/9

Công

0,42

0,40

0,38

0,36

0,34

 

Biên tập viên

8/9

Công

0,17

0,16

0,16

0,15

0,14

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,22

0,22

0,21

0,21

0,21

 

Phát thanh viên

5/10

Công

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

 

Phóng viên

2/9

Công

0,13

0,30

0,23

0,15

0,06

 

Phóng viên

3/9

Công

3,79

3,30

2,82

2,34

1,73

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,91

2,63

2,34

2,06

1,71

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

 

Máy in

Giờ

0,05

0,04

0,04

0,04

0,05

 

Máy tính

 

Giờ

33,70

32,82

31,93

31,05

29,94

 

Máy ghi âm

 

Giờ

15,00

12,60

10,20

7,80

4,80

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

 

Mực in

 

Hộp

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng linh kiện

Thời lượng phát sóng

20 phút

Phóng sự linh kiện

2

Box thông tin

1

Chùm ý kiến khán giả

1

b4) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình tạp chí

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.09.00.02.04

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên

2/9

Công

0,06

0,05

0,04

0,03

0,01

 

Biên tập viên

3/9

Công

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

 

Biên tập viên

6/9

Công

0,58

0,56

0,54

0,53

0,50

 

Biên tập viên

8/9

Công

0,27

0,26

0,25

0,25

0,24

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,31

0,31

0,30

0,30

0,30

 

Phát thanh viên

5/10

Công

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

 

Phóng viên

2/9

Công

0,13

0,30

0,23

0,15

0,06

 

Phóng viên

3/9

Công

4,00

3,52

3,04

2,55

1,95

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

4,11

2,83

2,54

2,26

2,06

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

2,53

2,53

2,53

2,53

2,53

 

Máy in

 

Giờ

0,07

0,06

0,06

0,06

0,07

 

Máy tính

 

Giờ

41,34

40,46

39,57

38,69

37,58

 

Máy ghi âm

 

Giờ

15,00

12,60

10,20

7,80

5,10

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

 

Mực in

 

Hộp

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Ghi chú: Số lượng linh kiện

Thời lượng phát sóng

30 phút

Phóng sự linh kiện

2

Box thông tin

1

Chùm ý kiến khán giả

1

10.00.00.00 Chương trình điểm báo

10.00.01.00 Chương trình đim báo trong nước trực tiếp

a) Thành phần công việc

- Thu thập và chọn lọc thông tin trên các báo

- Biên tập nội dung

- Duyệt nội dung

- Thu thanh và phát thanh trực tiếp

b) Định mức sản xuất điểm báo trực tiếp

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình điểm báo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.10.00.01.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,19

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,02

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,01

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,03

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,03

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

 

Giờ

0,02

 

Máy tính

 

Giờ

1,50

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

0,25

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,004

 

Mực in

 

Hộp

0,001

 

1

 

b2) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình đim báo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.10.00.01.02

Nhân công

(Chức danh - cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,31

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,03

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,02

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,04

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,04

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

2,50

 

Hệ thống phòng truyền âm

 

Giờ

0,33

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,003

 

1

10.00.02.00 Chương trình đim báo trong nưc phát sau

a) Thành phần công việc

- Thu thập và chọn lọc thông tin trên các báo

- Biên tập nội dung

- Duyệt nội dung

- Thu thanh điểm báo

- Cắt trích và dựng chương trình

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất điểm báo phát sau

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị nh: 01 chương trình điểm báo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.10.00.02.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,21

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,02

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,01

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,03

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Ca

0,01

 

Hệ thống phòng thu

 

Ca

0,02

 

Máy in

 

Ca

0,003

 

Máy tính

 

Ca

0,21

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,004

 

Mực in

 

Hộp

0,001

 

 

 

 

1

13.11.00. 00.00 Phóng sự

13.11.01.00. 00 Phóng sự chính luận

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin và liên hệ với địa phương

- Viết đề cương

- Duyệt đề cương

- Tác nghiệp tại hiện trường

- Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

- Viết lời bình, lời dẫn phóng sự

- Duyệt lời bình, lời dẫn

- Trích âm thanh phỏng vấn

- Thu thanh phóng sự

- Dàn dựng phóng sự

- Duyệt phóng sự

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ.

b) Định mức sản xuất phóng sự chính luận

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 phóng sự

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.11.01.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

2,77

2,49

2,21

1,94

1,59

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,50

2,30

2,10

1,90

1,65

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,60

0,55

0,55

0,55

0,55

 

Máy ghi âm

 

Giờ

10,00

8,00

6,00

4,00

1,50

 

Máy in

 

Giờ

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

9,79

9,79

9,79

9,79

9,79

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

 

 

 

 

1

2

3

4

5

b2) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 phóng sự

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30%đến 50%

Trên 50%đến 70%

Trên 70%

11.01.00.02

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

4,08

3,67

3,22

2,78

2,28

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

4,00

1,60

1,20

0,80

0,30

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,22

0,56

0,56

0,56

0,56

 

Máy ghi âm

 

Giờ

14,67

11,73

8,80

5,87

2,20

 

Máy in

 

Giờ

0,01

0,003

0,003

0,003

0,003

 

Máy tính

 

Giờ

15,58

8,70

8,70

8,70

8,70

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

1

2

3

4

5

13.11.02.00.00 Phóng sự chân dung

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu và liên hệ với địa phương

- Viết đề cương

- Duyệt đề cương

- Tác nghiệp tại hiện trường

- Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

- Viết lời bình, lời dẫn

- Duyệt lời bình, lời dẫn

- Trích âm thanh phỏng vấn

- Thu thanh phóng sự chân dung

- Dàn dựng phóng sự chân dung

- Duyệt phóng sự

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất phóng sự chân dung

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 phóng sự chân dung

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30%đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.11.02.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

2,15

1,90

1,66

1,42

1,12

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

 

Máy ghi âm

Giờ

8,00

6,40

4,80

3,20

1,20

 

Máy in

Giờ

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Máy tính

Giờ

7,65

7,32

6,98 

6,65

6,23

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

 

1

2

3

4

5

b2) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 phóng sự chân dung

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.11.02.00.02

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,63

3,26

2,88

2,51

2,04

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

 

Máy ghi âm

 

Giờ

12,00

9,60

7,20

4,80

1,80

 

Máy in

 

Giờ

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

14,22

13,62

13,02

12,42

11,67

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

 

 

 

 

1

2

3

4

5

13.11.03.00.00 Phóng sự điều tra

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu và liên hệ với địa phương, người phỏng vấn

- Viết kịch bản đề cương

- Duyệt kịch bản đề cương

- Thực hiện phóng sự (đi tác nghiệp thực tế, lấy ý kiến người dân, cơ quan chức năng, thu tiếng động hiện trường)

- Nghe lại và rải băng phỏng vấn

- Hoàn thiện kịch bản

- Duyệt kịch bản

- Trích âm thanh phỏng vấn

- Thu thanh phóng sự

- Dàn dựng phóng sự

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất phóng sự điều tra

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 phóng sự

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

13.11.03.00.01

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,42

0,42

0,42

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,20

0,20

0,20

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,05

0,05

0,05

 

Phát thanh viên hạng

5/10

Công

0,04

0,04

0,04

 

Phóng viên hạng III

6/9

Công

4,97

4,47

3,97

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

1,50

1,50

1,50

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,60

0,60

0,60

 

Máy ghi âm

 

Giờ

16,00

12,80

9,60

 

Máy in

 

Giờ

0,02

0,02

0,02

 

Máy tính

 

Giờ

22,27

21,47

20,67

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

0,02

0,02

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

 

1

2

3

b2) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 phóng sự

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

13.11.03.00.02

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,66

0,66

0,66

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,25

0,25

0,25

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,11

0,11

0,11

 

Phát thanh viên hạng II

5/10

Công

0,08

0,08

0,08

 

Phóng viên hạng III

6/9

Công

7,42

6,67

5,92

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,00

2,00

2,00

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,22

1,22

1,22

 

Máy ghi âm

 

Giờ

24,00

19,20

14,40

 

Máy in

 

Giờ

0,02

0,02

0,02

 

Máy tính

 

Giờ

33,37

32,17

30,97

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,03

0,03

0,03

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

 

 

 

 

1

2

3

13.12.00.00.00 Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh

a) Thành phần công việc

- Thu thập thông tin và liên hệ các đơn vị liên quan

- Viết kịch bản đề cương tường thuật trực tiếp

- Duyệt kịch bản đề cương

- Triển khai kế hoạch thực hiện

- Thu thập tư liệu liên quan phục vụ cho buổi tường thuật trực tiếp

- Tìm và lựa chọn nhạc cho chương trình

- Hoàn thiện kịch bản thực hiện tại hiện trường

- Triển khai thiết bị tại hiện trường

- Thu thanh và tường thuật trực tiếp

- Thu dọn hiện trường

b) Định mức sản xuất chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh

b1) Thời lượng 90 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.12.00.00.01

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

5,88

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,25

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,44

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,44

 

Đạo diễn

8/9

Công

0,44

 

Đạo diễn

3/9

Công

0,44

 

Kỹ sư

6/9

Công

1,06

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

9,38

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

 

Giờ

0,33

 

Xe phát thanh lưu động

 

Giờ

7,50

 

Máy tính

 

Giờ

33,00

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,40

 

Mực in

 

Hộp

0,13

 

 

 

 

1

b2) Thời lượng 120 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị s định mức

13.12.00.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

6,13

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,38

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,50

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,50

 

Đạo diễn

8/9

Công

0,50

 

Đạo diễn

3/9

Công

0,50

 

Kỹ sư

6/9

Công

1,13

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

9,75

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

 

Giờ

0,44

 

Xe phát thanh lưu động

 

Giờ

8,00

 

Máy tính

 

Giờ

43,00

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,53

 

Mực in

 

Hộp

0,18

 

 

 

 

1

b3) Thời lượng 180 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.12.00.00.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

9,38

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,50

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,63

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,63

 

Đạo diễn

8/9

Công

0,63

 

Đạo diễn

3/9

Công

0,50

 

Kỹ sư

6/9

Công

0,63

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

7,50

 

Máy sử dụng

 

 

Máy in

 

Giờ

0,66

 

Xe phát thanh lưu động

 

Giờ

9,00

 

Máy tính

 

Giờ

53,00

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,80

 

Mực in

 

Hộp

0,26

 

1

13.13.00.00.00 Chương trình giao lưu

13.13.00.01.00 Chương trình giao lưu trực tiếp

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng đề tài

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin tài liệu và liên hệ các khách mời

- Viết kịch bản đề cương

- Duyệt kịch bản đề cương

- Sản xuất phóng sự linh kiện

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Thu thanh phóng sự

+ Dàn dựng phóng sự

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Hoàn thiện kịch bản và lựa chọn nhạc cho chương trình

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh và phát trực tiếp chương trình giao lưu

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất chương trình giao lưu trực tiếp

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.13.00.01.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,25

0,25

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

4,44

4,44

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,43

0,35

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,10

0,06

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,16

0,16

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,75

0,56

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,03

0,01

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,32

0,18

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,11

0,32

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,25

0,19

 

Hệ thống phòng truyền âm

 

Giờ

2,26

2,26

 

Máy ghi âm

 

Giờ

18,00

2,70

 

Máy in

 

Giờ

0,10

0,09

 

Máy tính

 

Giờ

39,44

34,39

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,11

0,11

 

Mực in

 

Hộp

0,04

0,04

 

 

 

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng linh kiện

Thời lượng phát sóng

30 phút

Phóng sự linh kiện

3

b2) Thời lượng 45 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.13.00.01.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,31

0,31

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

5,34

5,34

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,56

0,48

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,16

0,12

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,19

0,19

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,75

0,56

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,03

0,01

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,35

0,22

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

2,11

0,32

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,25

0,19

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giò

2,50

2,50

 

Máy ghi âm

 

Giờ

18,00

2,70

 

Máy in

 

Giờ

0,12

0,11

 

Máy tính

 

Giờ

48,44

41,60

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,14

0,14

 

Mực in

 

Hộp

0,05

0,05

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

Thời lượng phát sóng

45 phút

Phóng sự linh kiện

3

b3) Thời lượng 55 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.13.00.01.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,38

0,38

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

5,88

5,88

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,61

0,53

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,17

0,13

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,22

0,22

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,75

o’56

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,03

0,01

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,38

0,25

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,11

0,32

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,25

0,19

 

Hệ thống phòng truyền âm

 

Giờ

2,75

2J5

 

Máy ghi âm

 

Giờ

18,00

2,70

 

Máy in

 

Giò

0,14

0,13

 

Máy tính

 

Giờ

44,61

37,60

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,17

0,17

 

Mực in

 

Hộp

0,05

0,05

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

Thời lượng phát sóng

55 phút

Phóng sự linh kiện

3

13.13.00.02.00 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng đề tài

- Duyệt ý tưởng

-Thu thập thông tin tài liệu và liên hệ các khách mời

- Viết kịch bản đề cương

- Duyệt kịch bản đề cương

- Sản xuất phóng sự linh kiện:

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Hoàn thiện kịch bản và lựa chọn nhạc cho chương trình

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh giao lưu

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt chương trình

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình giao lưu phát sau

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.13.00.02.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

4,59

4,59

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,49

0,42

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,18

0,15

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,75

0,56

 

Phát thanh viên hạng III

3/10

Công

0,03

0,01

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,38

0,25

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,11

0,32

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

3,02

1,95

 

Máy ghi âm

 

Giờ

18,00

2,70

 

Máy in

 

Giờ

0,09

0,09

 

Máy tính

 

Giờ

41,94

36,89

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,10

0,10

 

Mực in

 

Hộp

0,03

0,03

 

 

 

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

Thời lượng phát sóng

30 phút

Phóng sự linh kiện

2

b2) Thời lượng 45 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.00.02.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

5,16

5,16

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,60

0,52

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,27

0,23

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,75

0,56

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,03

0,01

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,45

0,31

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,11

0,32

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

3,53

2,46

 

Máy ghi âm

 

Giờ

18,00

2,70

 

Máy in

 

Giờ

0,09

0,09

 

Máy tính

 

Giờ

47,82

42,77

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,11

0,11

 

Mực in

 

Hộp

0,04

0,04

 

 

 

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

Thời lượng phát sóng

45 phút

Phóng sự linh kiện

2

b3) Thời lượng 55 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

13.13.00.02.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

5,66

5,66

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,60

0,52

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,28

0,24

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,75

0,56

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,03

0,01

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,54

0,41

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

2,11

0,32

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

4,21

3,24

 

Máy ghi âm

 

Giờ

18,00

2,70

 

Máy in

 

Giờ

0,14

0,13

 

Máy tính

 

Giờ

45,77

40,72

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,17

0,17

 

Mực in

 

Hộp

0,06

0,06

 

1

2

 

Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện

Thời lượng phát sóng

55 phút

Phóng sự linh kiện

3

13.14.00.00.00 Chương trình bình luận

a) Thành phần công việc

- Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin

- Viết bài bình luận

- Duyệt bài bình luận

- Thu thanh và dàn dựng bài bình luận

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình bình luận

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình bình luận

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.14.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,97

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,13

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,03

 

Phát thanh viên hạng II

1/8

Công

0,03

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,28

 

Máy in

 

Giờ

0,003

 

Máy tính

 

Giờ

7,61

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,004

 

Mực in

 

Hộp

0,002

 

1

b1) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình bình luận

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.14.00.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

1,48

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,26

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,05

 

Phát thanh viên hạng II

1/8

Công

0,05

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,46

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

13,22

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,001

 

1

13.15.00.00.00 Chương trình xã luận

a) Thành phần công việc

- Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin

- Viết bài xã luận

- Duyệt bài xã luận

- Thu thanh và dựng bài xã luận

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình xã luận

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình xã luận

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.15.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

3,91

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,05

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,03

 

Phát thanh viên hạng II

2/8

Công

0,03

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,28

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

25,17

 

Vật liệu s dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,002

 

 

 

 

1

b2) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình xã luận

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.15.00.00.02

Nhân công

(Chức danh - cấp bậc)

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

5,78

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,10

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,07

 

Phát thanh viên hạng II

2/8

Công

0,06

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,56

 

Máy in

 

Giờ

0,10

 

Máy tính

 

Giờ

41,33

 

Vật liệu s dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

 

Mực in

 

Hộp

0,004

 

1

13.16.00.00.00 Tiểu phẩm

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin liên quan -Viết kịch bản

- Duyệt kịch bản

- Liên hệ và mời các diễn viên để tham gia vai diễn

- Thực hiện diễn tiểu phẩm

- Chọn âm thanh tiếng động cho tiểu phẩm

- Dàn dựng tiểu phẩm: Ghép nhạc, tiếng động hiện trường, cắt gọt âm thanh.

- Duyệt tiểu phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất tiểu phẩm

b1) Thời lượng 05 phút

Đơn vị tính: 01 tiểu phẩm

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.16.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

1,10

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,83

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,09

 

Đạo diễn hạng III

6/9

Công

0,34

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,08

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng kịch

 

Giờ

0,61

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

1,39

 

Máy in

 

Giờ

0,04

 

Máy tính

 

Giờ

14,57

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,05

 

Mực in

 

Hộp

0,02

 

1

b2) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 tiểu phẩm

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.16.00.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

Công

1,10

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

1,62

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,18

 

Đạo diễn hạng III

6/9

Công

0,69

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,13

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng kịch

Giờ

1,06

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

4,00

 

Máy in

 

Giờ

0,06

 

Máy tính

 

Giờ

19,98

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,07

 

Mực in

 

Hộp

0,02

 

1

b3) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 tiểu phẩm

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.16.00.00.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

1,35

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

2,41

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,27

 

Đạo diễn hạng III

6/9

Công

0,73

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,20

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng kịch

 

Giờ

1,67

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

4,00

 

Máy in

 

Giờ

0,15

 

Máy tính

 

Giờ

26,93

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,18

 

Mực in

 

Hộp

0,06

 

1

13.17.00.00.00 Game show

13.17.00.10.00 Game show phát trực tiếp

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng đề tài

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin tài liệu, chọn khách mời, khán giả; liên hệ với khách

- Viết kịch bản: Lời dẫn, các câu đố, chọn nhạc cho chương trình

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh game show

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất chương trình game show phát trực tiếp

b1) Thời lượng 55 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình game show

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.17.00.10.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên

4/9

Công

2,25

 

Biên tập viên

6/9

Công

0,10

 

Biên tập viên

8/9

Công

0,06

 

Biên tập viên

2/9

Công

0,22

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,24

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống phòng truyền âm

 

Giờ

1,75

 

Máy in

 

Giờ

0,06

 

Máy tính

 

Giờ

14,50

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,07

 

Mực in

 

Hộp

0,023

 

 

 

 

1

13.17.00.20.00 Game show phát sau

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng đề tài

- Duyệt ý tưởng

-Thu thập thông tin tài liệu, chọn khách mời, khán giả; liên hệ với khách

- Viết kịch bản: Lời dẫn, các câu đố, chọn nhạc cho chương trình

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh game show

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt game show

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình game show phát sau

b1) Thời lượng 55 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình game show

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.17.00.20.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

2,19

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,08

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,05

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,16

 

Kỹ thuật viên

7/9

Công

0,55

 

Máy s dụng

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

4,37

 

Máy in

 

Giờ

0,06

 

Máy tính

 

Giờ

12,00

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,07

 

Mực in

 

Hộp

0,023

 

 

 

 

1

13.18.00.00.00 Biên tập kịch truyền thanh

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Tìm, lựa chọn kịch bản văn học

- Liên hệ, trao đổi với tác giả

- Biên tập kịch bản sân khấu

- Viết lời dẫn và thuyết minh cảnh

- Duyệt kịch bản sân khấu

- Liên hệ mời ê kíp thực hiện chương trình

Thu thanh chương trình

- Lựa chọn âm thanh, tiếng động

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất biên tập kịch truyền thanh

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 kịch truyền thanh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.18.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

5,37

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,20

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,16

 

Máy s dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng kịch

 

Giờ

1,28

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

8,00

 

Máy in

 

Giờ

0,08

 

Máy tính

 

Giờ

18,60

 

Vật liệu sử dng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,10

 

Mực in

 

Hộp

0,03

 

 

 

 

1

b2) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 kịch truyền thanh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.18.00.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

8,14

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,30

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,39

 

Máy s dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng kịch

 

Giờ

3,14

 

Hệ thống dựng

 

 

16,00

 

Máy in

 

Giờ

0,18

 

Máy tính

 

Giờ

30,75

 

Vật liệu sử dng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,21

 

Mực in

 

Hộp

0,07

 

1

b3) Thời lượng 60 phút

Đơn vị tính: 01 kịch truyền thanh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.18.00.00.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

13,14

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,54

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,70

 

Máy s dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng kịch

 

Giờ

5,60

 

Hệ thống dựng

 

 

32,00

 

Máy in

 

Giờ

0,40

 

Máy tính

 

Giờ

46,33

 

Vật liệu sử dng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,48

 

Mực in

 

Hộp

0,16

 

1

b4) Thời lượng 90 phút

Đơn vị tính: 01 kịch truyền thanh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.18.00.00.04

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

20,40

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

1,08

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

1,06

 

Máy s dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng kịch

 

Giờ

8,50

 

Hệ thống dựng

 

 

40,00

 

Máy in

 

Giờ

0,72

 

Máy tính

 

Giờ

83,00

 

Vật liệu sử dng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,86

 

Mực in

 

Hộp

0,29

 

1

13.19.00.00.00 Biên tập ca kịch

a) Thành phần công việc

- Tìm, lựa chọn kịch bản văn học và đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Liên hệ, trao đổi với tác giả

- Biên tập kịch bản sân khấu

- Duyệt kịch bản sân khấu

- Viết lời dẫn và thuyết minh cảnh

- Liên hệ mời ê kíp thực hiện chương trình

- Thực hiện thu thanh

- Lựa chọn nhạc, tiếng động

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt ca kịch

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình biên tập ca kịch

b1) Thời lượng 90 phút

Đơn vị tính: 01 ca kịch

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.19.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

18,23

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

1,08

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,50

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

1,56

 

Kỹ sư

4/8

Công

0,56

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng ca kịch

Giờ

9,00

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

30,00

 

Máy in

 

Giờ

1,33

 

Máy tính

 

Giờ

83,17

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

1,60

 

Mực in

 

Hộp

0,53

 

1

13.20.00. 00.00 Thu tác phẩm mới

13.20.10.00. 00 Thu truyện

a) Thành phần công việc

- Nhận và chọn lọc truyện từ các nơi gửi về

- Biên tập truyện phù hợp với thời lượng, ngôn từ phù hợp với yêu cầu tác phẩm cần thể hiện

- Duyệt truyện

- Liên hệ và mời người đọc truyện

- Thu thanh

- Dàn dựng tác phẩm: ghép nhạc, cắt gọt âm thanh

- Duyệt truyện

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình thu truyện

b1) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình đọc truyện

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

20.10.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

0,74

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,08

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,05

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,09

 

Phát thanh viên hạng II

2/8

Công

0,11

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,72

 

Máy in

 

Giờ

0,03

 

Máy tính

 

Giờ

5,33

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,03

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

13.20.20.00.00 Thu thơ, thu nhạc

a) Thành phần công việc

- Nhận và chọn lọc bài thơ hoặc bản nhạc từ các nơi gửi về

- Biên tập lại thơ hoặc bản nhạc

- Duyệt tác phẩm

- Liên hệ và mời người thể hiện tác phẩm

- Thu thanh tác phẩm

- Dàn dựng tác phẩm: ghép nhạc, cắt gọt âm thanh

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình thu thơ, thu nhạc

b1) Thời lượng 5 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.20.20.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

0,90

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,04

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,03

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,09

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,69

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

6,17

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,004

 

 

 

 

1

13.21.00.00.00 Đọc truyện

a) Thành phần công việc

- Chọn truyện

- Duyệt truyện

- Viết lời dẫn truyện

- Duyệt lời dẫn

- Thu thanh truyện

- Dàn dựng tác phẩm: ghép nhạc, cắt gọt âm thanh

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình đọc truyện

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình đọc truyện

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.21.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,22

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,01

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,03

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,11

 

Phát thanh viên hạng II

3/8

Công

0,04

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

0,92

 

Máy in

 

Giờ

0,003

 

Máy tính

 

Giờ

0,75

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,004

 

Mực in

 

Hộp

0,0001

 

1

b2) Thời lượng 20

Đơn vị tính: 01 chương trình đọc truyện

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.21.00.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,29

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,02

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,02

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,15

 

Phát thanh viên hạng II

3/8

Công

0,06

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,22

 

Máy in

 

Giờ

0,003

 

Máy tính

 

Giờ

1,38

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,004

 

Mực in

 

Hộp

0,001

 

1

b3) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình đọc truyện

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.21.00.00.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,43

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,03

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,02

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,23

 

Phát thanh viên hạng II

3/8

Công

0,08

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,83

 

Máy in

 

Giờ

0,003

 

Máy tính

 

Giờ

2,08

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,004

 

Mực in

 

Hộp

0,001

 

1

13.22.00.00.00 Phát thanh văn hc

1. Chương trình phát thanh văn học 15 phút

a) Thành phần công việc

- Lên ý tưởng chủ đề

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin theo chủ đề: tìm thơ, chọn truyện, lựa chọn âm nhạc

- Viết bài tản văn

- Viết kịch bản, lời dẫn chương trình

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh chương trình

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình phát thanh văn học

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.22.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

1,79

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,11

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,06

 

Phát thanh viên hạng II

2/8

Công

0,54

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,18

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,42

 

Máy in

 

Giờ

0,04

 

Máy tính

 

Giờ

7,00

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,05

 

Mực in

 

Hộp

0,02

 

1

2. Chương trình phát thanh văn học thời lượng 30 phút

a) Thành phần công việc

- Lên ý tưởng chủ đề

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin theo chủ đề

- Viết kịch bản đề cương

- Duyệt kịch bản đề cương

- Thực hiện phỏng vấn

+ Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn

+ Soạn thảo nội dung phỏng vấn

+ Duyệt nội dung phỏng vấn

+ Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời

+ Thực hiện phỏng vấn

+ Nghe lại và rải băng phỏng vấn

+ Trích nội dung phỏng vấn

+ Duyệt sản phẩm

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Viết bài tản văn

- Viết kịch bản, lời dẫn chương trình

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh chương trình

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình phát thanh văn học

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.22.00.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

3,31

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,27

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,14

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

1,33

 

Phát thanh viên hạng II

2/8

Công

0,63

 

KỸ thuật viên

8/12

Công

0,31

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

2,00

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

1,28

 

Máy in

 

Giờ

0,07

 

Máy tính

 

Giờ

32,57

 

Máy ghi âm

 

Giờ

3,00

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,08

 

Mực in

 

Hộp

0,03

 

 

 

 

1

13.23.00.00.00 Bình truyện

a) Thành phần công việc

- Lên ý tưởng chủ đề

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin theo chủ đề; tìm thơ, chọn truyện, bài hát

- Tìm hiểu truyện, biên tập và viết lời bình truyện

- Viết kịch bản lời dẫn chương trình và lựa chọn nhạc cho chương trình

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh chương trình

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình bình truyện

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị nh: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

23.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

3,53

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,22

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,13

 

Phát thanh viên hạng II

1/8

Công

0,48

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,24

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,77

 

Máy in

 

Giờ

0,08

 

Máy tính

 

Giờ

27,50

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,09

 

Mực in

 

Hộp

0,03

 

 

 

 

1

13.24.00.00.00 Trả li thính giả ghi âm phát sau

13.24.10.00.00 Trả li thính giả dạng điều tra

a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận và đọc nội dung thư thính giả, chọn lọc thư có cùng chủ đề để lên chương trình

- Biên tập các câu hỏi của thính giả và viết lời dẫn chương trình

- Duyệt câu hỏi và lời dẫn

- Tìm các nguồn thông tin để trả lời thính giả (liên hệ với các cơ quan chức năng)

- Thực hiện phóng sự linh kiện

+ Thu thập thông tin

+ Viết kịch bản đề cương

+ Duyệt kịch bản đề cương

+ Tác nghiệp tại hiện trường

+ Nghe lại và rải băng

+ Viết phóng sự

+ Duyệt phóng sự

+ Trích âm thanh phỏng vấn

+ Duyệt chương trình

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Hoàn thiện kịch bản thu thanh

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh chương trình

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình trả lời thính giả dạng điều tra

b1) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.24.10.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

2,48

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,65

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,25

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,15

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,04

 

Phóng viên hạng III

5/9

Công

4,69

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

1,50

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,23

 

Máy ghi âm

 

Giờ

16,00

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

40,43

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,04

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

b2) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.24.10.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

3,91

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,88

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,33

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,16

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,06

 

Phóng viên hạng III

5/9

Công

4,88

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

3,00

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,27

 

Máy ghi âm

 

Giờ

16,00

 

Máy in

 

Giờ

0,05

 

Máy tính

 

Giờ

54,50

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,06

 

Mực in

 

Hộp

0,02

 

1

b3) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.24.10.00.03

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

6,29

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

1,19

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,41

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,31

 

Phát thanh viên

5/10

Công

0,10

 

Phóng viên hạng III

5/9

Công

5,00

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

4,00

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

2,53

 

Máy ghi âm

 

Giờ

10,00

 

Máy in

 

Giờ

0,08

 

Máy tính

 

Giờ

55,00

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,11

 

Mực in

 

Hộp

0,04

 

1

13.24.20.00.00 Trả li thính giả dạng không điều tra

a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận và đọc từng nội dung thư thính giả, chọn lọc thư có cùng chủ đề để thực hiện lên chương trình

- Biên tập các câu hỏi của thính giả và lời dẫn chương trình

- Duyệt câu hỏi và lời dẫn chương trình

- Liên hệ và gửi câu hỏi cho chuyên gia

- Nhận câu trả lời từ chuyên gia

- Hoàn thiện kịch bản thu thanh

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh chương trình

- Dàn dựng sản phẩm

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình trả lời thính giả dạng không điều tra

b1) Thời lượng 10 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.24.20.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

1,04

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,11

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,05

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,11

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,89

 

Máy in

 

Giờ

0,02

 

Máy tính

 

Giờ

8,08

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,03

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

b2) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.24.20.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

2,09

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,31

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,13

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,30

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

2,42

 

Máy in

 

Giờ

0,08

 

Máy tính

 

Giờ

15,50

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,09

 

Mực in

 

Hộp

0,03

 

1

13.25.00.00.00 Chương trình phổ biến kiến thc

13.25.10.00.00 Chương trình dạy Tiếng Việt

a) Thành phần công việc

- Nhận chương trình dạy Tiếng Việt

- Viết kịch bản dạy học Tiếng Việt

- Duyệt bài giảng Tiếng Việt

- Biên dịch bài giảng Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

- Hiệu đính bài giảng

- Thu thanh lời dẫn bằng tiếng nước ngoài

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình dạy Tiếng Việt

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình dạy học

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.25.10.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,80

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,18

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,01

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,17

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

5,42

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,08

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,004

 

1

13.25.20.00.00 Chương trình dạy tiếng nước ngoài

a) Thành phần công việc

- Nhận chương trình dạy tiếng nước ngoài

- Biên dịch bài giảng tiếng nước ngoài ra Tiếng Việt

- Duyệt bài giảng Tiếng Việt

- Thu thanh lời đọc Tiếng Việt

- Dàn dựng sản phẩm

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình dạy tiếng nước ngoài

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình dy học

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.25.20.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,16

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,10

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,24

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

0,81

 

Máy sử dụng

 

 

 

Máy in

 

Giờ

0,04

 

Máy tính

 

Giờ

4,73

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,58

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,05

 

Mực in

 

Hộp

0,02

 

1

13.25.30.00.00 Chương trình dạy học hát

a) Thành phần công việc

- Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin liên quan và liên hệ với nhạc công, ca sỹ, người học hát

- Viết kịch bản dạy hát

- Duyệt kịch bản dạy hát

- Thu thanh chương trình dạy hát

- Dàn dựng chương trình

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình dạy học hát

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 bài học hát

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.25.30.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,95

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,08

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,06

 

Đạo diễn

3/9

Công

0,19

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,29

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

2,33

 

Máy in

 

Giờ

0,03

 

Máy tính

 

Giờ

5,83

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,04

 

Mực in

 

Hộp

0,01

 

1

b2) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 bài học hát

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.25.30.00.02

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

1,88

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,12

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,10

 

Đạo diễn

3/9

Công

0,19

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,40

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

3,17

 

Máy in

 

Giờ

0,07

 

Máy tính

 

Giờ

13,00

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,08

 

Mực in

 

Hộp

0,03

 

1

13.25.40.00.00 Chương trình dạy học chuyên ngành

a) Thành phần công việc

- Nhận âm thanh bài giảng từ giáo viên

- Nghe, rải băng bài giảng

- Viết lời dẫn và kịch bản bài giảng

- Duyệt kịch bản

- Trích âm thanh bài giảng

- Thu thanh lời dẫn chương trình bài giảng

- Dàn dựng chương trình

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất chương trình dạy học

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.25.40.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

1,03

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,04

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,02

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,06

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

3,00

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,50

 

Máy in

 

Giờ

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

4,75

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

 

Mực

 

Hộp

0,01

 

1

13.26.00.00.00 Biên tập bộ nhạc hiệu, nhạc cắt chương trình

a) Thành phần công việc

- Viết ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập, lựa chọn âm thanh

- Biên tập nhạc cho phù hợp với bộ hình hiệu, hình cắt của chương trình

- Thu tiếng nhạc hiệu (nếu có)

- Dàn dựng chương trình: lồng ghép nhạc và lời nói (nếu có)

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức biên tập bộ nhạc hiệu, nhạc cắt chương trình phát thanh

Đơn vị tính: 01 bộ chương trình

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức

13.26.00.00.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

3,19

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

0,13

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,13

 

Phát thanh viên hạng II

3/8

Công

0,06

 

Kỹ thuật viên

8/12

Công

0,21

 

Máy sử dụng

 

 

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

1,67

 

Máy tính

Giờ

25,00

 

1

13.27.00.00.00 Show phát thanh

13.27.00.01.00 Show phát thanh trực tiếp

1. Show phát thanh trực tiếp thời lượng 30 phút

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin liên quan

- Viết đề cương kịch bản

- Duyệt đề cương kịch bản

- Kết nối các phòng nội dung để sản xuất theo kịch bản

- Tổ chức sản xuất:

+ Biên tập bản tin:

Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

Biên tập nội dung

Duyệt nội dung bản tin

+ Phóng sự:

Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

Tác nghiệp tại hiện trường

Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

Duyệt phóng sự

Trích âm thanh phỏng vấn

Thu thanh phóng sự

Dàn dựng phóng sự

Duyệt phóng sự

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

Voxpop:

Đi phỏng vấn người dân

Rải băng và cắt trích âm thanh phỏng vấn

Dựng voxpop

Duyệt voxpop

Chuyển lên hệ thống máy chủ

Talk trực tiếp:

Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng

Duyệt ý tưởng

Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn

Soạn thảo nội dung phỏng vấn

Duyệt nội dung phỏng vấn

Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời

- Đôn đốc các bộ phận triển khai thực hiện và tập hợp tin, bài từ các nơi gửi về

- Lựa chọn âm thanh: bài hát, nhạc nền

- Tìm bài hát theo kịch bản

- Hoàn thiện kịch bản

- Duyệt kịch bản

- Sản xuất giới thiệu tin chính cho chương trình:

Biên tập lời dẫn

Duyệt lời dẫn

Thu thanh và dựng tin chính

- Sản xuất quảng bá:

Thu thập thông tin

Viết quảng bá

Duyệt quảng bá

Thu thanh, dựng và pha âm quảng bá

Duyệt quảng bá

- Thu thanh và phát trực tiếp chương trình

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất chương trình phát thanh tổng hợp trực tiếp

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 show phát thanh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.27.00.01.01

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

3,49

3,47

3,44

3,41

3,38

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,41

0,38

0,35

0,32

0,28

 

Biên tập viên hạng III

2/9

Công

0,01

0,01

0,004

0,003

0,001

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,11

0,09

0,07

0,04

0,02

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,02

0,02

0,01

0,01

0,003

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

2,58

2,07

1,55

1,03

0,39

 

Phóng viên hạng III

2/9

Công

0,40

0,32

0,24

0,16

0,06

 

Phóng viên hạng III

4/9

Công

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

3,92

3,27

2,63

1,99

1,18

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,87

0,69

0,52

0,35

0,13

 

Hệ thống phòng truyền âm

 

Giờ

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

 

Máy ghi âm

 

Giờ

14,00

11,20

8,40

5,60

2,10

 

Máy in

 

Giờ

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

 

Máy tính

 

Giờ

44,34

42,89

41,44

39,99

38,17

 

Vật liệu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

 

Mực in

 

Hộp

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

 

 

 

 

1

2

3

4

5

2. Show phát thanh trực tiếp thời lượng 60 phút

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin liên quan

- Viết đề cương

- Duyệt đề cương

- Kết nối các phòng nội dung để sản xuất kịch bản

- Tổ chức sản xuất

* Chuyên mục trong nước:

+ Biên tập talk và ý kiến khán giả:

Biên tập chương trình talk đã phát

Nghe, rải băng và biên tập ý kiến khán giả về câu chuyện

Duyệt nội dung

Trích âm thanh

Duyệt sản phẩm âm thanh

Chuyển lên hệ thống lưu trữ

+ Tổng hợp ý kiến trong ngày của thính giả:

Tổng hợp ý kiến trong ngày của thính giả về các vấn đề: qua điện thoại, email, facebook,...

Biên tập ý kiến thính giả

Duyệt bài biên tập

Trích âm thanh ý kiến thính giả

Thu thanh và dựng ý kiến thính giả

Duyệt bài

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

+ Phóng sự:

Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

Tác nghiệp tại hiện trường

Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

Duyệt phóng sự

Trích âm thanh phỏng vấn

Thu thanh phóng sự

Dàn dựng phóng sự

Duyệt phóng sự

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

+ Talk ghi âm trước phát sau:

Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn

Soạn thảo nội dung phỏng vấn

Duyệt nội dung phỏng vấn

Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời

Thực hiện phỏng vấn

Nghe lại và rải băng phỏng vấn

Viết lời dẫn và biên tập nội dung phỏng vấn

Duyệt phỏng vấn

Trích nội dung phỏng vấn

Duyệt sản phẩm

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

+ Voxpop:

Đi phỏng vấn người dân

Rải băng và cắt trích âm thanh phỏng vấn

Dàn dựng voxpop

Duyệt voxpop

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

+ Bài phân tích trong nước:

Thu thập thông tin và viết bài phân tích

Duyệt bài phân tích

Thu thanh và dựng bài phân tích

* Chuyên mục quốc tế:

+ Điểm báo quốc tế:

Thu thập và chọn lọc thông tin trên các trang báo nước ngoài

Biên dịch sang Tiếng Việt

Biên tập điểm báo

Duyệt nội dung điểm báo

+ Bài phân tích quốc tế:

Tìm chủ đề

Duyệt chủ đề

Tìm thông tin liên quan

Biên dịch sang Tiếng Việt

Trích âm thanh

Biên tập bài phân tích

Duyệt bài

Thu thanh bài phân tích

Dựng bài phân tích

Duyệt bài phân tích

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

* Bài tổng hợp quốc tế:

Tìm chủ đề

Duyệt chủ đề

Tìm thông tin liên quan (có tiếng động)

Diễn dịch sang Tiếng Việt

Biên tập bài tổng hợp

Duyệt bài tổng hợp

Thu thanh bài tổng hợp

Dựng bài tổng hợp

Duyệt bài tổng hợp

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Đôn đốc các bộ phận triển khai thực hiện và tập hợp tin, bài từ các nơi gửi về

- Lựa chọn âm thanh: bài hát, nhạc nền

- Tìm bài hát heo kịch bản

- Hoàn thiện kịch bản

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh và phát trực tiếp chương trình

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất show phát thanh trực tiếp

b1) Thời lượng 60 phút

Đơn vị tính: 01 show phát thanh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.27.00.01.02

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

4,97

4,76

4,55

4,34

4,07

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,47

0,44

0,41

0,38

0,34

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,86

0,73

0,59

0,46

0,29

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

1,63

1,63

1,63

1,63

1,63

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

0,38

0,30

0,23

0,15

0,06

 

Biên dịch viên hạng III

5/9

Công

1,64

1,31

0,98

0,66

0,25

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

1,60

1,28

0,96

0,64

0,24

 

Đạo diễn

6/9

Công

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,64

0,51

0,38

0,26

0,10

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,09

0,07

0,05

0,04

0,01

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

3,77

3,01

2,26

1,51

0,57

 

Phóng viên hạng III

2/9

Công

0,20

0,16

0,12

0,08

0,03

 

Máy s dng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

6,96

5,57

4,18

2,79

1,04

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

4,39

3,51

2,64

1,76

0,66

 

Hệ thống phòng truyền âm

 

Giờ

5,17

5,13

5,10

5,07

5,03

 

Máy ghi âm

 

Giờ

14,00

11,20

8,40

5,60

2,10

 

Máy in

 

Giờ

0,16

0,15

0,14

0,14

0,13

 

Máy tính

 

Giờ

81,62

73,45

65,27

57,10

46,88

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

 

Mực in

 

Hộp

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

 

 

 

 

1

2

3

4

5

3. Show phát thanh trực tiếp thời lượng 115 phút

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin liên quan

- Viết đề cương

- Duyệt đề cương

- Kết nối các phòng nội dung để sản xuất kịch bản

- Tổ chức sản xuất:

* Phần trong nước:

+ Bản tin 5 phút:

Tìm kiếm và biên tập tin từ các nguồn tin (tin trong nước và tin quốc tế)

Duyệt bản tin

Dựng sản phẩm âm thanh theo kịch bản được duyệt

+ Phóng sự:

Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

Tác nghiệp tại hiện trường

Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

Duyệt phóng sự

Trích âm thanh phỏng vấn

Thu thanh phóng sự

Dàn dựng phóng sự

Duyệt phóng sự

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

+ Bài tổng hợp về tin kinh tế:

Theo dõi tin tức đầu ngày

Tham khảo ý kiến chuyên gia

Lựa chọn và biên tập bài

Duyệt bài

Thu thanh và dàn dựng bài

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

+ Talk trực tiếp:

Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng

Duyệt ý tưởng

Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn

Soạn thảo nội dung phỏng vấn

Duyệt nội dung phỏng vấn

Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời

+ Điểm báo trong nước:

Đọc báo và biên tập điểm báo

Duyệt điểm báo

+ Tin thời tiết, tin giao thông:

Tìm kiếm thông tin

Biên tập thông tin

Duyệt thông tin

- Bài phân tích trong nước:

Thu thập thông tin và viết bài phân tích

Duyệt bài phân tích

Thu thanh và dựng bài

* Chuyên mục quốc tế:

+ Điểm báo quốc tế:

Thu thập và chọn lọc thông tin trên các trang báo nước ngoài

Biên dịch sang Tiếng Việt

Biên tập điểm báo

Duyệt nội dung

+ Bài phỏng vấn:

Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng

Duyệt ý tưởng

Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn (trong nước, quốc tế)

Soạn thảo nội dung phỏng vấn

Duyệt nội dung phỏng vấn

Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời

Thực hiện phỏng vấn

Nghe lại, rải băng, trích phỏng vấn

Duyệt âm thanh phỏng vấn

Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

+ Bài tổng hợp quốc tế:

Tìm chủ đề

Duyệt chủ đề

Tìm thông tin liên quan (có tiếng động)

Biên dịch sang Tiếng Việt

Biên tập bài

Duyệt bài

Thu thanh bài tổng hợp

Dựng bài tổng hợp

Duyệt bài tổng hợp

- Đôn đốc các bộ phận triển khai thực hiện và tập hợp tin, bài từ các đơn vị gửi về

- Lựa chọn âm thanh: bài hát, nhạc nền

- Tìm bài hát theo kịch bản

- Hoàn thiện kịch bản

- Duyệt kịch bản

- Sản xuất quảng bá:

Thu thập thông tin

Viết quảng bá

Duyệt quảng bá

Thu thanh, dựng và pha âm quảng bá

Duyệt quảng bá

- Thu thanh và phát trực tiếp chương trình

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp)

b) Định mức sản xuất show phát thanh trực tiếp

b1) Thời lượng 115 phút

Đơn vị tính: 01 show phát thanh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.27.00.01.03

Nhân công

(Chức danh-cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

5,97

5,78

5,58

5,39

5,14

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,55

0,47

0,40

0,32

0,22

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

0,66

0,70

0,62

0,53

0,42

 

Biên tập viên hạng III

4/9

Công

2,81

2,81

2,81

2,81

2,81

 

Biên tập viên hạng III

5/9

Công

0,41

0,33

0,24

0,16

0,06

 

Biên dịch viên hạng III

4/9

Công

1,61

1,29

0,96

0,64

0,24

 

Đạo diễn

6/9

Công

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,58

0,46

0,35

0,23

0,09

 

Kỹ thuật viên

9/12

Công

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

 

Phát thanh viên hạng III

5/10

Công

0,22

0,18

0,13

0,09

0,03

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

13,52

11,05

8,51

5,98

2,81

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

7,58

6,06

4,55

3,03

1,14

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

5,07

4,13

3,19

2,25

1,07

 

Hệ thống phòng truyền âm

Giờ

2,42

2,38

2,35

2,32

2,28

 

Máy ghi âm

 

Giờ

44,67

36,13

27,10

18,07

6,78

 

Máy in

 

Giờ

0,24

0,23

0,22

0,21

0,20

 

Máy tính

 

Giờ

125,39

113,16

99,93

86,70

70,17

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

 

Mực in

 

Hộp

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

 

1

2

3

4

5

13.27.00.02.00 Show phát thanh phát sau

a) Thành phần công việc

- Đề xuất ý tưởng

- Duyệt ý tưởng

- Thu thập thông tin liên quan

- Viết đề cương

- Duyệt đề cương

- Kết nối các phòng nội dung để sản xuất kịch bản

- Tổ chức sản xuất:

+ Bản tin biên tập:

. Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

. Biên tập lời dẫn và biên tập nội dung

. Duyệt nội dung lời dẫn

+ Phóng sự:

. Đề xuất ý tưởng

. Duyệt ý tưởng

. Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

. Tác nghiệp tại hiện trường

. Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

. Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

. Duyệt phóng sự

. Trích âm thanh phỏng vấn

. Thu thanh phóng sự

. Dàn dựng phóng sự

. Chuyển file lên hệ thống lưu trữ

+ Tạp chí:

o Box thông tin:

. Thu thập và biên tập thông tin

. Duyệt thông tin

o Phóng sự:

. Đề xuất ý tưởng

. Duyệt ý tưởng

. Tìm thông tin liên quan đến chủ đề

. Tác nghiệp tại hiện trường

. Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn

. Viết lời dẫn, lời bình phóng sự

. Duyệt phóng sự

. Trích âm thanh phỏng vấn

. Thu thanh phóng sự

. Dàn dựng phóng sự

. Duyệt phóng sự

. Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

o Phỏng vấn:

. Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng

. Duyệt ý tưởng

. Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn

. Soạn thảo nội dung phỏng vấn

. Duyệt nội dung phỏng vấn

. Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời

. Thực hiện phỏng vấn

. Nghe lại và rải băng phỏng vấn

. Viết lời dẫn và nội dung phỏng vấn

. Duyệt phỏng vấn

. Trích nội dung phỏng vấn

. Thu thanh lời giới thiệu ngắn

. Dựng phỏng vấn

. Duyệt phỏng vấn

. Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

- Đôn đốc các bộ phận triển khai thực hiện và tập hợp tin, bài từ các phòng gửi về

- Lựa chọn âm thanh: bài hát, nhạc nền

- Tìm bài hát theo kịch bản

- Hoàn thiện kịch bản

- Duyệt kịch bản

- Thu thanh chương trình

- Dàn dựng chương trình: Pha âm, ghép nối, nền nhạc, ghép lời dẫn

- Duyệt sản phẩm

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ

b) Định mức sản xuất show phát thanh phát sau

b1) Thời lượng 30 phút

Đơn vị tính: 01 show phát thanh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Trị số định mức sản xuất chương trình có thời lượng tư liệu khai thác lại

Đến 30 %

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

13.27.00.02.00

Nhân công

(Chức danh - Cấp bậc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên hạng III

6/9

Công

2,36

2,30

2,24

2,18

2,11

 

Biên tập viên hạng III

8/9

Công

0,38

0,36

0,34

0,32

0,30

 

Biên tập viên hạng III

3/9

Công

1,48

1,43

1,39

1,34

1,28

 

Kỹ thuật viên hạng III

7/12

Công

0,30

0,30

0,29

0,29

0,29

 

Phóng viên hạng III

3/9

Công

5,10

4,08

3,06

2,04

0,77

 

Máy s dụng

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

Giờ

2,63

2,11

1,58

1,05

0,40

 

Hệ thống phòng thu dựng

Giờ

4,04

4,03

4,01

4,00

3,98

 

Máy ghi âm

Giờ

9,00

7,20

5,40

3,60

1,35

 

Máy in

Giờ

0,04

0,04

0,03

0,02

0,01

 

Máy tính

Giờ

39,19

35,75

32,31

28,87

24,58

 

Vt liu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

1

2

3

4

5

 

PHỤ LỤC

VÍ DỤ VỀ TÍNH ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CÓ CÙNG THỂ LOẠI NHƯNG KHÔNG CÓ THỜI LƯỢNG TRONG BẢNG ĐỊNH MỨC ĐÃ BAN HÀNH

1.1 Tính định mức sản xuất chương trình phát thanh có thời lượng trong khoảng định mức có cùng thể loại đã ban hành

Ví dụ cơ quan báo chí sản xuất chương trình phát thanh thể loại phóng sự chính luận thời lượng 7 phút, nhưng định mức ban hành chỉ có định mức sản xuất chương trình cùng thể loại có thời lượng 5 phút và 10 phút. Chương trình 7 phút nằm trong khoảng thời lượng 5 phút và 10 phút. Áp dụng công thức nội suy để xác định hao phí lao động (cho từng chức danh), hao phí máy móc thiết bị sử dụng, hao phí vật liệu như sau:

A = a1 + (a2 - a1) x (B – b1) : (b2-b1)

Trong đó:

A: Định mức các thành phần hao phí sản xuất chương trình phát thanh (nhân công, vật liệu, máy sử dụng) tương ứng với thời lượng 7 phút;

B: Thời lượng chương trình cần xác định định mức 7 phút;

b1: Thời lượng tại cận dưới liền kề (5 phút) với thời lượng B;

b2: Thời lượng tại cận trên liền kề (10 phút) với thời lượng B;

a1: Định mức các thành phần hao phí tại cận dưới thời lượng b1 (5 phút) - Bảng định mức có mã hiệu 13.11.01.00.01;

a2: Định mức các thành phần hao phí tại thời lượng b2 (10 phút) – Bảng định mức có mã hiệu 13.11.01.00.02.

Theo công thức trên, tính định mức sản xuất chương trình phát thanh thể loại phóng sự chính luận thời lượng 7 phút như sau:

b1) Thời lượng 07 phút

Đơn vị tính: 01 phóng sự

 

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Chương trình có thời lượng khai thác lại tư liệu

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

 

Nhân công

(Chức danh - Cấp bc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên

6/9

Công

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

 

Biên tập viên

8/9

Công

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

 

Phát thanh viên

5/10

Công

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

 

Phóng viên

3/9

Công

3,30

2,96

2,62

2,27

1,87

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

3,10

2,02

1,74

1,46

1,11

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

0,85

0,55

0,55

0,55

0,55

 

Máy ghi âm

 

Giờ

11,87

9,49

7,12

4,75

1,78

 

Máy in

 

Giờ

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

12,11

9,36

9,36

9,36

9,36

 

Vt liu sử dng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Mực in

 

Hộp

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

 

1

2

3

4

5

1.2. Tính định mức thể loại chương trình phát thanh có thời lượng ngoài khoảng định mức đã ban hành

Ví dụ cơ quan báo chí sản xuất chương trình phát thanh thể loại phóng sự chính luận thời lượng 15 phút, nhưng định mức ban hành chỉ có định mức sản xuất chương trình cùng thể loại có thời lượng 10 phút. Chương trình 15 phút nằm ngoài khoảng thời lượng 10 phút. Áp dụng công thức nội suy ngoài khoảng để xác định hao phí lao động (cho từng chức danh), hao phí máy móc thiết bị sử dụng, hao phí vật liệu như sau:

A = (a1: b1) x B

Trong đó:

A: Định mức hao phí sản xuất chương trình phát thanh (nhân công, vật liệu, máy sử dụng) cần xác định định mức theo thời lượng 15 phút;

B: Thời lượng chương trình phát thanh cần xác định định mức (15 phút);

a1: Định mức hao phí sản xuất chương trình tại thời lượng b1 (10 phút) - Bảng định mức có mã hiệu 13.11.01.00.02;

b1: Thời lượng chương trình (10 phút) tương ứng với định mức a1 đã quy định.

Theo công thức trên, tính định mức sản xuất chương trình phát thanh thể loại phóng sự chính luận thời lượng 15 phút như sau:

b1) Thời lượng 15 phút

Đơn vị tính: 01 phóng sự

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số định mức sản xuất chương trình không có thời lượng khai thác lại

Chương trình có thời lượng khai thác lại tư liệu

Đến 30%

Trên 30% đến 50%

Trên 50% đến 70%

Trên 70%

 

Nhân công

(Chức danh - Cấp bc)

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên

6/9

Công

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

 

Biên tập viên

8/9

Công

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

 

Kỹ thuật viên

7/12

Công

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

 

Phát thanh viên

5/10

Công

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

 

Phóng viên

3/9

Công

6,13

5,50

4,83

4,17

3,42

 

Máy sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống dựng

 

Giờ

6,00

2,40

1,80

1,20

0,45

 

Hệ thống phòng thu dựng

 

Giờ

1,83

0,83

0,83

0,83

0,83

 

Máy ghi âm

 

Giờ

22,00

17,60

13,20

8,80

3,30

 

Máy in

 

Giờ

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Máy tính

 

Giờ

23,36

13,05

13,05

13,05

13,05

 

Vt liu sử dng

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy

A4

Ram

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

Mực in

 

Hộp

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

1

2

3

4

5

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/06/2020
Về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
Số kí hiệu 09/2020/TT-BTTTT Ngày ban hành 24/04/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/06/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

08/06/2020

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 09/2020/TT-BTTTT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/04/2020 Văn bản được ban hành 09/2020/TT-BTTTT
08/06/2020 Văn bản có hiệu lực 09/2020/TT-BTTTT
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Báo chí

 • Ngày ban hành: 05/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Ngân sách nhà nước 2015

 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015
Văn bản dẫn chiếu
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh