Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Cỡ chữ: A A

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2019/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG TƯ

CÔNG BỐ DANH MỤC KHU VỰC HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hi Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính ph quđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Giathông vận ti;

Căn cứ Nghị định s 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chtiết một số điều ca Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hot động hàng hi;

Theo đề nghị ca V trưng Vụ Pháp chế và Cục trưng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi qulý của Cng vụ hàng hi.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định, về Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hi.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chc, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động ca tàu thuyền trong khu vực ng hải thuộc phạm vi quản  ca Cảng vụ hàng hải.

Điều 2. Danh mục khu vực hàng hải

Công bố Danh mục khu vực hànhải thuộc phạm vi qun lý ca Cng vụ hàng hải tại Phụ lục ban hành m theo Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Bãi bỏ các quy định về Danh mục khu vực hàng hảthuộc phạm vi qun lý của Cảng vụ hàng hải trước đây trái với Thông tư này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hi ViNam, Cục trưng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giáđốc Sở Giao thông vận tải các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Th trưng các cơ quan, tổ chc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưng Bộ GTVT;
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ, c
ơ quangang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Th
ứ trưởng Bộ GTVT;
Cục Kitra văn bản QPPLBộ Tư pháp:
- Công báo;
- C
ng thông tin điện tử Chính ph;
- C
ng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao th
ôngTạp chí GTVT;
- L
ưu: VTPC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải.
Số kí hiệu 32/2019/TT-BGTVT Ngày ban hành 04/09/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Giao thông vận tải Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/01/2020

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/09/2019 Văn bản được ban hành 32/2019/TT-BGTVT
01/01/2020 Văn bản có hiệu lực 32/2019/TT-BGTVT
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Hàng hải

 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh