Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Cỡ chữ: A A

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người chết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm lo hỏa táng cho người chết.

3. Mức hỗ trợ

a) Đối với các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế mức hỗ trợ 07 triệu đồng/01trường hợp người chết.

b) Đối với thành phố Bắc Giang và các huyện Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang mức hỗ trợ 05 triệu đồng/01 trường hợp người chết.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ

a) Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ chi phí hỏa táng cho các đối tượng nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội công lập cấp tỉnh và 50% kinh phí hỗ trợ hỏa táng cho các đối tượng của 04 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế.

b) Kinh phí hỗ trợ hỏa táng cho các đối tượng còn lại do ngân sách cấp huyện đảm bảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
17_2019_nq-hdnd_419528-doc-4120337466519200.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 17/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/07/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/09/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực Kinh tế, Xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Bùi Văn Hải
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/09/2019

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/07/2019 Văn bản được ban hành 17/2019/NQ-HĐND
01/09/2019 Văn bản có hiệu lực 17/2019/NQ-HĐND
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Tổ chức chính quyền địa phương

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Ngân sách nhà nước 2015

 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh