Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Cỡ chữ: A A

NGHỊ QUYẾT

Quy định một số chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang, các trường THCS trọng điểm chất lượng cao và học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, quốc gia,

khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

––––––––

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 5 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

 Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang; học sinh THPT dự thi học sinh giỏi văn hóa quốc gia, khu vực và quốc tế; học sinh lớp chất lượng cao của trường THCS chất lượng cao; học sinh THCS dự thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; Chuyên gia, Giáo sư, Phó Giáo sư tham gia bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi văn hóa quốc gia, khu vực và quốc tế; giáo viên dạy lớp chất lượng cao của trường THCS trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Học sinh Trường THPT Chuyên; học sinh THPT dự thi chọn đội tuyển thi khu vực, quốc tế; học sinh con hộ nghèo, cận nghèo tham dự thi quốc gia, tập huấn chọn đội tuyển thi khu vực, quốc tế; học sinh lớp chất lượng cao của trường THCS trọng điểm chất lượng cao, học sinh THCS dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

b) Chuyên gia, Giáo sư, Phó Giáo sư dạy đội tuyển dự thi quốc gia; khu vực, quốc tế cấp THPT.

c) Giáo viên dạy các lớp chất lượng cao tại trường THCS trọng điểm chất lượng cao của các huyện, thành phố.

Điều 2. Nội dung mức hỗ trợ và nguồn kinh phí

1. Mức hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang; học sinh THPT tham dự thi quốc gia; khu vực, quốc tế:

a) Học sinh có hộ khẩu thường trú ở các huyện trong tỉnh, học tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang: Được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở 0,5 mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ 09 tháng/năm học.

b) Học sinh tham gia tập huấn chọn đội tuyển thi khu vực, quốc tế: Được hỗ trợ 1,0 mức lương cơ sở/ngày (thời gian tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền nhưng hỗ trợ không quá 70 ngày đối với thi khu vực và không quá 105 ngày nếu tham gia tiếp tập huấn chọn đội tuyển thi quốc tế).

c) Học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo tham dự thi quốc gia; tập huấn chọn đội tuyển thi khu vực, quốc tế: Ngoài hưởng hỗ trợ tại các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Khoản b Điều này, được hỗ trợ thêm 1,0 mức lương cơ sở/kỳ thi.

2. Mức hỗ trợ đối với học sinh lớp chất lượng cao của trường THCS trọng điểm chất lượng cao; học sinh THCS dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh:

a) Học sinh lớp chất lượng cao của trường THCS trọng điểm chất lượng cao, có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cách trường trên 07 km được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở 0,25 mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ 09 tháng/năm học.

b) Học sinh các trường THCS (không học tại lớp chất lượng cao của trường THCS trọng điểm chất lượng cao) tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong thời gian tập huấn được hỗ trợ tiền nhà ở 0,35 mức lương cơ sở (thời gian hỗ trợ không quá 2 tháng).

c) Học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh, ngoài hưởng hỗ trợ tại các quy định của pháp luật hiện hành, được hỗ trợ thêm 1,0 mức lương cơ sở/kỳ thi.

3. Mức hỗ trợ đối với Chuyên gia, Giáo sư, Phó Giáo sư dạy đội tuyển thi quốc gia; học sinh dự thi chọn đội tuyển thi khu vực, quốc tế cấp THPT:

a) Dạy đội tuyển thi quốc gia: Hỗ trợ 3,5 mức lương cơ sở/người/buổi (hỗ trợ không quá 16 buổi/đội tuyển).

b) Dạy học sinh dự thi chọn đội tuyển thi khu vực, quốc tế: Hỗ trợ 7,0 mức lương cơ sở/người/buổi (hỗ trợ không quá 12 buổi/đội tuyển).

4. Mức hỗ trợ đối với giáo viên dạy các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Giáo dục công dân tại lớp chất lượng cao của trường THCS trọng điểm chất lượng cao được tính định mức 1 tiết dạy bằng 2 tiết dạy ở các trường cùng cấp.

5. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách từ ngân sách địa phương, nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khoá XVIII, Kỳ họp thứ  7 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./.

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Quy định một số chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang, các trường THCS trọng điểm chất lượng cao và học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, quốc gia, khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 16/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/07/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/09/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Giáo dục và Đào tạo Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực Kinh tế, Xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Tỉnh Bùi Văn Hải
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/09/2019

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/07/2019 Văn bản được ban hành 16/2019/NQ-HĐND
01/09/2019 Văn bản có hiệu lực 16/2019/NQ-HĐND
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Tổ chức chính quyền địa phương

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật Giáo dục

 • Ngày ban hành: 14/06/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

 • Ngày ban hành: 25/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2010

Ngân sách nhà nước 2015

 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh