Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Cỡ chữ: A A

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2018/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 479/2011/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC BỊ ỐM, BỊ CHẾT, BỊ TAI NẠN TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1422/TTr-BCH ngày 18 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 479/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Lưu: VT,NC.
- Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP, trưởng các phòng, đơn vị.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
Bãi bỏ Quyết định 479/2011/QĐ-UBND quy định về đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ do tỉnh Bắc Giang ban hành
Số kí hiệu 36/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/12/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành An ninh - Quốc phòng Y tế Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội Y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch Lại Thanh Sơn
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

10/01/2019

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/12/2018 Văn bản được ban hành 36/2018/QĐ-UBND
10/01/2019 Văn bản có hiệu lực 36/2018/QĐ-UBND
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh