Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 112/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 174/2015/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ VÀ THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Quản lý thuế; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật thuế tài nguyên; Luật phí và lệ phí; Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 nărn 2018 của Chính phủ quy định trình tự; thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Nghị định số 87/2017VNĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 17. Chứng từ kế toán

…………………

Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Số kí hiệu 112/2018/TT-BTC Ngày ban hành 15/11/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/01/2019

Lịch sử hiệu lực:

Thông tư 112/2018/TT-BTC

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/11/2018 Văn bản được ban hành 112/2018/TT-BTC
01/01/2019 Văn bản có hiệu lực 112/2018/TT-BTC
Văn bản liên quan
Văn bản chỉ được bổ sung
Văn bản căn cứ

Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí

 • Ngày ban hành: 06/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Phí và lệ phí

 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật kế toán

 • Ngày ban hành: 20/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Ngân sách nhà nước 2015

 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

LUẬT HẢI QUAN

 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Xử lý vi phạm hành chính

 • Ngày ban hành: 26/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Thuế bảo vệ môi trường

 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Đầu tư công

 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 • Ngày ban hành: 14/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2009

Thuế giá trị gia tăng

 • Ngày ban hành: 03/06/2008
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009

Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

 • Ngày ban hành: 23/02/2007
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2007

Luật quản lý thuế 2006

 • Ngày ban hành: 29/11/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Giao dịch điện tử

 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2006
Văn bản dẫn chiếu

Về báo cáo tài chính nhà nước

 • Ngày ban hành: 14/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018