Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/03/2018
Cỡ chữ: A A

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 27/TTr-SNgV ngày 07 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 1 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

2. Sửa đổi khoản 3, Điều 5 như sau:

Khi đi nước ngoài học tập, trao đổi kinh nghiệm về phải báo cáo đầy đủ, trung thực về kết quả chuyến đi và thời gian ở nước ngoài bằng văn bản cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và cho cơ quan quyết định cử đi chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến đi.

3. Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 7 như sau:

"a) Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2 Điều 7

Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xuất cảnh từ 15 (mười lăm) ngày trở lên, các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ xuất cảnh về Sở Ngoại vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý xuất cảnh dưới 15 (mười lăm) ngày trên cơ sở đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan.

b) Sửa đổi khoản 3, Điều 7

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh đồng gửi về Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh trước khi xuất cảnh 02 ngày làm việc để tổng hợp, theo dõi."

4. Sửa đổi khoản 1, Điều 8 như sau:

"1. Đối với các trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện theo Quy chế số 07-QC/TU ngày 01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang."

5. Sửa đổi khoản 2, Điều 10 như sau:

"2. Căn cứ vào nội dung Quy định này và các văn bản hiện hành khác có liên quan đến công tác quản lý xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức; giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và các tổ chức liên quan cần phải rà soát, bổ sung quy định của cơ quan, đơn vị về quản lý và trình tự, thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh trong nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Nếu có hành vi vi phạm Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và các tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh. Trong trường hợp có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về xuất cảnh, phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để tổng hợp."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 3 năm 2018.

Điều 3. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải file đính kèm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 03/2018/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/03/2018
Ngày có hiệu lực 18/03/2018
Ngày đăng công báo
Nguồn thu thập
Ngày hết hiệu lực
Ngành - Lĩnh vực
Ngành Lĩnh vực
Ngoại vụ
Hiệu lực về không gian
Thông tin áp dụng
Ngày hết hiệu lực một phần
Phần hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành & Người ký & Chức danh
Cơ quan ban hành Người Ký Chức danh
Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn Chủ tịch UBND Tỉnh
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

18/03/2018

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/03/2018 Văn bản được ban hành 03/2018/QĐ-UBND
18/03/2018 Văn bản có hiệu lực 03/2018/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
VB bị thay thế Chưa có văn bản nào được chọn.
VB được QĐ chi tiết, HD thi hành Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản bị bãi bỏ Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản bị bãi bỏ một phần Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản bị hủy bỏ Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản bị hủy bỏ một phần Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản bị hết hiệu lực Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản bị hết hiệu lực một phần
Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản bị thay thế một phần Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản bị đình chỉ Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản bị đình chỉ một phần Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản chỉ được bổ sung
Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản căn cứ
Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản dẫn chiếu Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản liên quan khác Chưa có văn bản nào được chọn.
Văn bản tiếng anh Chưa có văn bản nào được chọn.
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Văn bản căn cứ
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh
Tải file đính kèm