Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Cỡ chữ: A A
CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 31-12-2006 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số: 10/2006/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2006 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2005; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang năm 2005: - Tổng thu ngân sách địa phương : 1.979.935.901.339 đồng - Tổng chi ngân sách địa phương : 1.936.759.641.810 đồng - Số dư ngân sách địa phương : 43.176.259.529 đồng Trong đó: +Ngân sách tỉnh : 1.060.013.098 đồng +Ngân sách huyện, thành phố : 11.165.231.953 đồng +Ngân sách xã, phường, thị trấn: 30.951.014.478 đồng Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương: - Kết dư ngân sách tỉnh: 1.060.013.098 đồng + Chuyển 530.000.000 đồng bổ sung quỹ dự trữ tài chính + Chuyển 530.013.098 đồng ghi thu ngân sách tỉnh năm 2006 - Kết dư ngân sách huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn: Kết dư ngân sách năm 2005 của đơn vị nào thì ghi thu ngân sách năm 2006 của đơn vị đó. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVI kỳ họp thứ 8 thông qua./. CHỦ TỊCH Đào Xuân Cần
Tải file đính kèm
Bản PDF
nghị-quyết-10-pdf-5142659469782023.pdf
File đính kèm:
Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
Số kí hiệu 10/2006/NQ-HĐND Ngày ban hành 08/12/2006
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 18/12/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực Kinh tế, Xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Tỉnh Đào Xuân Cần
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Hiệu lực:

Ngưng hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

18/12/2006

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/12/2006 Văn bản được ban hành 10/2006/NQ-HĐND
18/12/2006 Văn bản có hiệu lực 10/2006/NQ-HĐND
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Ngân sách nhà nước

 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh