Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

 
 

 

 

Số:19/2007/NQ- HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Sửa Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006

của HĐND tỉnh khoá XVI quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2007 - 2010

 
 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa khoản 6, Điều 12, Nghị quyết số 05/2006/NQ- HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang như sau:

6.1. Thành phố Bắc Giang (sau khi đã trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng):

a. Ngân sách cấp tỉnh: 60%.

b. Ngân sách thành phố:

- Thu trên địa bàn phường: 40%.

- Thu trên địa bàn xã: 30%.

c. Ngân sách xã, phường:

- Ngân sách phường: 0%.

- Ngân sách xã: 10%.

6.2. Các huyện còn lại:

a. Ngân sách tỉnh: 0%.

b. Ngân sách huyện:

- Thu trên địa bàn thị trấn: 60%.

- Thu trên địa bàn các xã: 50%.

c. Ngân sách xã, thị trấn:

- Thị trấn: 40%.

- Các xã: 50%.

Điều 2.   Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2008.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện, có quy định chưa phù hợp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định vào kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVI kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đào Xuân Cần

 

 

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
nq19-2007-doc-7434463027666024.doc
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
sửa Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh khoá XVI quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2007 - 2010
Số kí hiệu 19/2007/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/12/2007
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/12/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Đào Xuân Cần
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

17/12/2007

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/12/2007 Văn bản được ban hành 19/2007/NQ-HĐND
17/12/2007 Văn bản có hiệu lực 19/2007/NQ-HĐND
31/12/2010 Văn bản hết hiệu lực 19/2007/NQ-HĐND
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản tiếng anh