Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
Cỡ chữ: A A

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2006/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 74/2003/NQ-HĐND NGÀY 30/7/2003 CỦA HĐND TỈNH KHOÁ XV VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2004/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2004 CỦA HĐND TỈNH KHOÁ XVI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội khoá X; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh về việc miễn thu phí mô tô, xe gắn máy qua cầu Vát, cầu Bố Hạ, cầu Lục Nam và điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách từ nguồn thu phí qua cầu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ danh mục thu phí xe mô tô, xe gắn máy Ban hành kèm theo Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Điều 2. Điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách từ nguồn thu phí qua các cầu nói trên như sau:

- Phần nộp NSNN: 40%.

- Phần để lại cho đơn vị trực tiếp thu: 60%.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.

Các quy định tại Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND không trái với Nghị quyết này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVI kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Cần

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
15_2006_nq-hdnd_200222-doc-7886621559359823.doc
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND ngày 30/7/2003 của HĐND tỉnh khoá XV và Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 08/12/2004 của HĐND tỉnh khoá XVI
Số kí hiệu 15/2006/NQ-HĐND Ngày ban hành 08/12/2006
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 18/12/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Đào Xuân Cần
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

18/12/2006

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 15/2006/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/12/2006 Văn bản được ban hành 15/2006/NQ-HĐND
18/12/2006 Văn bản có hiệu lực 15/2006/NQ-HĐND
10/12/2010 Văn bản hết hiệu lực 15/2006/NQ-HĐND
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Phí và lệ phí

 • Ngày ban hành: 28/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí

 • Ngày ban hành: 03/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2003
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh