Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 13/11/2006
Cỡ chữ: A A

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2006/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2004/QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số: 67/TTr- KCN ngày 24 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng trong Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang, như sau:

“a. Thời điểm áp dụng:

Việc thu tiền thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng đối với các Doanh nghiệp được chấp thuận và cấp phép đầu tư vào Khu công nghiệp Đình Trám áp dụng kể từ khi cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02/4/2004 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế Bắc Giang, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan liên quan, các Doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp Đình Trám và Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
67_2006_qd-ubnd_174057-doc-7887472843548324.doc
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 13/11/2006
về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 67/2006/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/11/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/11/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch Nguyễn Đăng Khoa
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

13/11/2006

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/11/2006 Văn bản được ban hành 67/2006/QĐ-UBND
13/11/2006 Văn bản có hiệu lực 67/2006/QĐ-UBND
07/12/2012 Văn bản hết hiệu lực 67/2006/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Đất đai

 • Ngày ban hành: 21/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2003

thi hành Luật Đất đai

 • Ngày ban hành: 29/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2004
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh