Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/04/2007
Cỡ chữ: A A

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Nhà nước về phí, lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục - đào tạo và các văn bản của nhà nước hướng dẫn thi hành;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 244/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/3/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “ Quy định tạm thời về thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Điều 2. Quyết định này được áp dụng cho năm học 2006 - 2007.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Bộ

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số 28 /2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

- Học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập là khoản tiền đóng góp của gia đình hoặc bản thân học sinh để bổ sung nguồn kinh phí phục vụ giảng dạy, học tập và tăng cường cơ sở vật chất trong nhà trường;

- Học sinh tiểu học trong trường công lập không phải đóng học phí.

Điều 2. Các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức thu tiền của học sinh theo quy định. Tiền thu được nộp vào Kho bạc Nhà nước, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng luật NSNN và quy định hiện hành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng thu: Là học sinh đang học ở các cơ sở giáo dục- đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân (trừ các đối tượng thuộc diện miễn giảm theo quy định tại điều 4 của Quy định này), bao gồm: Học sinh đang học ở hệ có ngân sách đài thọ (thường gọi là học sinh hệ A), hệ không có ngân sách đài thọ (thường gọi là học sinh hệ B) trong các trường công lập và học sinh hệ bổ túc văn hóa trong các cơ sở giáo dục- đào tạo do Nhà nước quản lý.

Điều 4. Chế độ miễn, giảm:

- Quy định miễn, giảm và thủ tục xét miễn giảm học phí cho một số đối tượng như Điều 2, Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT/ Bộ GD&ĐT- BTC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;

- Học sinh trường mầm non ở các xã vùng cao Khu vực 3 (KV3) và các lớp mầm non ở các thôn, bản khu vực 3 (thuộc xã KV2) kể cả công lập và ngoài công lập đều không phải đóng học phí. Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên phục vụ dạy và học.

Điều 5. Mức thu học phí cho 1 học sinh/1 tháng trong nhà trường và số tháng thu trong một năm học:

- Học sinh học tại các trường mầm non công lập và các trường mầm non bán công ở thành phố Bắc Giang, khu vực trung du, miền núi đều chung một mức thu;

- Mỗi bậc học (THCS, THPT) có một mức thu chung theo vùng miền;

“ Mức thu và thời gian thu cụ thể theo bảng kèm theo”.

Điều 6. Thu, sử dụng và quản lý tiền học phí

1. Thu: Các cơ sở giáo dục- đào tạo trực tiếp thu học phí của học sinh và nộp toàn bộ vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước. Khi thu, phải cấp biên lai thu tiền cho học sinh theo quy định. Tuỳ điều kiện nhà trường có thể thu theo tháng hay theo học kỳ.

2. Sử dụng:

Tiền thu học phí được sử dụng để chi tại đơn vị (hỗ trợ chi thường xuyên, chi tăng cường cơ sở vật chất trường học, bổ sung chi tăng lương theo quy định...) và chi hỗ trợ các hoạt động chung trong quản lý nhà nước về thu chi học phí.

3. Quản lý quỹ học phí:

Hàng năm cùng với việc lập dự toán thu, chi từ nguồn Ngân sách nhà nước, các cơ sở giáo dục- đào tạo lập dự toán thu, chi quỹ học phí và báo cáo với cơ quan quản lý giáo dục cấp trên phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp và chuyển cho Kho bạc Nhà nước làm căn cứ kiểm soát chi tiêu.

Các cơ sở giáo dục- đào tạo phải quản lý chi tiêu chặt chẽ, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giao cho Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo chức năng của ngành hướng dẫn thực hiện Quy định này./.

 

MỨC THU HỌC PHÍ TRONG CÁC TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Đơn vị tính: đồng/1 học sinh/1 tháng

STT

Nội dung

Mức thu theo vùng

Ghi chú

Vùng cao

Miền núi

Trung du

TP Bắc Giang

 

1

Nhà trẻ và mẫu giáo 2 buổi/ngày

 

15.000

20.000-30.000

60.000-80.000

Theo số tháng thực học

2

Trung học cơ sở

 

8.000

10.000

20.000

Thu 9 tháng/1năm học

3

Trung học phổ thông có NS đài thọ (Hệ A)

 

15.000

25.000

35.000

 

4

THPT hệ không có NS đài thọ (Hệ B)

65.000-80.000

80.000-90.000

90.000-100.000

100.000-130.000

 

5

KTTHHN-DN cấp THCS (hướng nghiệp)

 

3.000

4.000

6.000

 

6

KTTHHN-DN cấp THPT (hướng nghiệp)

 

4.000

5.000

7.000

 

7

Dạy nghề dài hạn (có chỉ tiêu NS đào tạo)

 

70.000

70.000

70.000

Có 1 mức chung (Thu 10 tháng/1 năm học)

8

Trung học CN (có chỉ tiêu ngân sách đào tạo)

 

70.000

70.000

70.000

 

9

Cao đẳng CN có chỉ tiêu NS (trừ CĐSP)

 

70.000

70.000

70.000

 

10

Bổ túc văn hóa bậc trung học (HS học BTVH và học nghề dài hạn sẽ được giảm 50% mức thu học phí BTVH)

50.000

60.000

70.000

80.000

Thu 9 tháng/năm học

11

Đào tạo Đại học tại chức - Từ xa

 

 

 

 

Thu theo QĐ của trường mở lớp

12

Đào tạo tại chức: cao đẳng và trung cấp

 

 

 

200.000-300.000

 

13

Đào tạo nghề ngắn hạn phục vụ phổ cập bậc
 trung học (có ngân sách hỗ trợ theo chỉ tiêu)
không kể phần học phí học văn hóa

 

 

 

50.000 - 70.000

Thu theo số tháng thực học và không quá 12 tháng/1 khóa học

14

Đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp nghề) không phục vụ phổ cập bậc trung học

 

 

 

200.000 - 300.000

Thu theo số tháng thực học và không quá 12 tháng/1 khóa học

15

Đào tạo nghề dài hạn (TC và CĐ nghề) phục vụ phổ cập bậc trung học (có ngân sách hỗ trợ theo chỉ tiêu) không kể phần học phí học văn hóa

 

 

 

70.000 - 100.000

Thu 10 tháng/ năm học

16

Đào tạo nghề dài hạn không phục vụ
 phổ cập bậc trung học

 

 

 

200.000 - 300.000

Thu 10 tháng / năm học

17

Trung học chuyên nghiệp, CĐCN
(không có chỉ tiêu ngân sách đào tạo)

 

 

 

200.000 - 300.000

Thu 10 tháng / năm học

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
28_2007_qd-ubnd_272512-doc-7888108478406624.doc
Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/04/2007
về việc ban hành Quy định tạm thời về thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 28/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/03/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/04/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Giáo dục, Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch Nguyễn Công Bộ
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Hiệu lực:

Ngưng hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

06/04/2007

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/03/2007 Văn bản được ban hành 28/2007/QĐ-UBND
06/04/2007 Văn bản có hiệu lực 28/2007/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Giáo dục

 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2003

Phí và lệ phí

 • Ngày ban hành: 28/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
Văn bản dẫn chiếu

Ngân sách nhà nước

 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh