Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
Cỡ chữ: A A

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ DANH MỤC THU PHÍ, LỆ PHÍ BAN HÀNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2007/NQ- HĐND NGÀY 19/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, Lệ phí;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí ban hành tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XVI, như sau:

1. Bãi bỏ khoản thu phí số 9 và số 23 phần A danh mục các loại phí, cụ thể:

- Phí an ninh, trật tự.

- Phí phòng, chống thiên tai.

2. Khoản thu lệ phí số 1 phần B danh mục các loại lệ phí- Lệ phí đăng ký hộ tịch:

a. Bãi bỏ quy định thu tại UBND xã, phường, thị trấn, UBND huyện, thành phố đối với : Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai tử; Bổ sung hộ tịch.

b. Bổ sung quy định: Miễn thu đối với: Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi.

3. Bổ sung vào điểm 2.2 phần B danh mục các loại lệ phí- Lệ phí địa chính như sau:

Miễn lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Bắc Giang.

4. Khoản thu lệ phí số 11 phần B danh mục các loại lệ phí- Lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu:

a. Bỏ khoản thu 11.1. Đăng ký chuyển đến cả hộ hoặc 1 người nhưng không cấp sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.

b. Sửa đổi khoản thu 11.2, 11.3, 11.4 và 11.6 như sau:

11.2. Cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì miễn thu).

11.3. Cấp lại, đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (trường hợp thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì miễn thu).

11.4. Cấp lại, đổi giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho hộ gia đình (trường hợp thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì miễn thu).

11.6. Cấp lại, đổi giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho một nhân khẩu (trường hợp thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì miễn thu).

5. Khoản thu số 12 phần B danh mục các loại lệ phí-Lệ phí chứng minh nhân dân:

a. Bỏ khoản thu 12.1-Cấp mới

b. Sửa đổi khoản thu 12.2 như sau: Cấp lại, đổi chứng minh nhân dân (trường hợp thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì miễn thu).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2008.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện, có quy định nào chưa phù hợp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định vào kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVI kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Cần

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
20_2007_nq-hdnd_142423-doc-7972745086307119.doc
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 17/12/2007
sửa đổi, bãi bỏ một số danh mục thu phí, lệ phí ban hành tại Nghị quyết số 11/2007/NQ- HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 20/2007/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/12/2007
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/12/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Tỉnh Đào Xuân Cần
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

17/12/2007

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/12/2007 Văn bản được ban hành 20/2007/NQ-HĐND
17/12/2007 Văn bản có hiệu lực 20/2007/NQ-HĐND
01/08/2014 Văn bản hết hiệu lực 20/2007/NQ-HĐND
Văn bản liên quan
Văn bản chỉ được bổ sung
Văn bản căn cứ

Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2003

Ngân sách nhà nước

 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí

 • Ngày ban hành: 03/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản tiếng anh