Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/01/2008
Cỡ chữ: A A

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

––––––––

Số: 02 /CT-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––                  

Bắc Giang, ngày 31 tháng  01 năm 2008

 

 

 

CHỈ THỊ

Về việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chủ trương của Chính phủ

về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo

–––––––––––

 

          Thời gian qua, các ngành, UBND các huyện, thành phố đã tích cực triển khai các biện pháp xử lý việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tý sắp tới.

          Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngăn chặn kịp thời tình trạng vi phạm, kiên quyết không để các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

          1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo; thành lập Ban chỉ đạo, các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 406/TTg, Công điện số 1721/TTg, Công điện số 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để tái diễn tình trạng vi phạm việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tý 2008.

2. Sở Văn hoá thông tin, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tăng cường công tác công tác tuyên truyền trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thanh, panô, áp phích… đến các cơ quan, trường học, xã, phường, thôn, bản nhằm giáo dục, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên biết để tự giác thực hiện.

3. Công an tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là đêm giao thừa, kịp thời xử lý việc sử dụng trái phép các loại pháo; lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo.

4. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để xảy ra vi phạm về vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo phải chịu trách  nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.     

                                      

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h);

- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, PVPNC, TKCT, TH;

 - Lưu: VT, NC.                           

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Thân Văn Mưu

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
59660_ct2ub-doc-188534870976738.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/01/2008
về việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chủ trương của Chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo
Số kí hiệu 02/CT-UBND Ngày ban hành 31/01/2008
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 31/01/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành An ninh - Quốc phòng Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch UBND Tỉnh Thân Văn Mưu
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

31/01/2008

Lịch sử hiệu lực:

Chỉ thị 02/CT-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/01/2008 Văn bản được ban hành 02/CT-UBND
31/01/2008 Văn bản có hiệu lực 02/CT-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh