Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 13/2006/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bắc Giang đến năm 2010; định hướng đến năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2000-2010, định hướng đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các quy hoạch sau:

1. Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

2. Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bắc Giang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

3. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2000-2010, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo các cấp, các ngành công khai thực hiện các quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVI kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Cần

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
13-2006-nq-hä-nd-zip-90373026297949.zip
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
về Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 13/2006/NQ-HĐND Ngày ban hành 08/12/2006
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 18/12/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Giáo dục và Đào tạo Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Tỉnh Đào Xuân Cần
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

18/12/2006

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/12/2006 Văn bản được ban hành 13/2006/NQ-HĐND
18/12/2006 Văn bản có hiệu lực 13/2006/NQ-HĐND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh