Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/05/2006
Cỡ chữ: A A

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 33/2006/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẾN NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010;
Xét đề nghị của Sở Thể dục - Thể thao tại Tờ trình số 86/TTr - TDTT ngày 10/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt Đề án Phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 kèm theo quyết định này.

Điều 2.  Giao cho Sở Thể dục - Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành có liên quan triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3.  Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/05/2006
v/v Phê duyệt Đề án Phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010
Số kí hiệu 33/2006/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/05/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/05/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch Bùi văn Hạnh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

14/05/2006

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/05/2006 Văn bản được ban hành 33/2006/QĐ-UBND
14/05/2006 Văn bản có hiệu lực 33/2006/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh