Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/05/2006
Cỡ chữ: A A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: 12/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

CHỈ THỊ


 

Để nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 14/2006/CT-TTg ngày 10/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL ngày 16/12/2002; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 26/11/2004; Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 14/2006/CT-TTg ngày 10/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 6/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành, đơn vị, địa phương.

2. UBND các huyện, thành phố hàng năm phải lập dự kiến Chương trình xây dựng văn bản QPPL của địa phương. Trong quá trình xây dựng văn bản QPPL phải triệt để chấp hành quy định về quy trình soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định và ban hành văn bản QPPL của Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004. Văn bản QPPL khi ban hành phải bảo đảm tính khả thi, thống nhất, hợp hiến, hợp pháp góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức tốt việc tự kiểm tra và xử lý văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện, thành phố ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL do HĐND và UBND cấp xã ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ các văn bản QPPL có sai phạm.

3. Sở Tư pháp cần nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản QPPL, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ văn bản QPPL trình UBND tỉnh, huyện, thành phố.

Giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các ngành liên quan xây dựng Quy chế ban hành văn bản QPPL của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành trong quý IV/2006.

Hàng năm Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp HĐND và UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp ban hành trong năm theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL.

4. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng các tổ chức pháp chế ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xây dựng văn bản QPPL ở các địa phương.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị hàng năm bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, thẩm tra, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của địa phương, đơn vị theo quy định.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp trong việc tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân vào việc xây dựng văn bản QPPL ở địa phương. Giám sát và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và các văn bản pháp luật về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL nói riêng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

8. Hàng năm Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành liên quan xây dựng dự kiến Chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh và tổ chức thực hiện Chương trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc thẩm tra các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh tại phiên họp; kịp thời kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh công tác soạn thảo, kiên quyết đưa ra khỏi chương trình công tác của UBND tỉnh những dự án, dự thảo có chất lượng thấp, không khả thi, không đúng quy trình hoặc không bảo đảm tiến độ quy định.

Giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

Về tăng cường công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (B/c);

- Bộ Tư pháp (B/c);

- TT. Tỉnh uỷ, HĐNĐ tỉnh (B/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VKSND, TAND tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể nhân tỉnh;

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- LĐVP, TKCT, TH, CB;

- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

 

(Đã  ký)

 

 Thân Văn Mưu

 

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
chi-thị-12-docx-91629546457449.docx
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/05/2006
về tăng cường công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số kí hiệu 12/CT-UBND Ngày ban hành 23/05/2006
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 23/05/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch UBND Tỉnh Thân Văn Mưu
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

23/05/2006

Lịch sử hiệu lực:

Chỉ thị 12/CT-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/05/2006 Văn bản được ban hành 12/CT-UBND
23/05/2006 Văn bản có hiệu lực 12/CT-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh