Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/04/2006
Cỡ chữ: A A

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 21/2006/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 119/2000/QĐ-UB ngày 28/6/2000 của UBND tỉnh , về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2000 - 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số: 163/TTr - SNN ngày 08 tháng 3 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư bổ sung thêm ngoài phần vốn của Ngân sách Trung ương bằng 20% giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các công trình cấp nước sạch tập trung (trừ các công trình cấp nước sạch tập trung hệ tự chảy ở vùng núi cao).

Điều 2. Chính sách hỗ trợ đầu tư tại Điều 1 được áp dụng đối với cả những công trình đầu tư trong giai đoạn trước năm 2005 còn đang dở dang và những công trình được triển khai xây dựng mới trong giai đoạn từ năm 2006 - 2010.

Điều 3. Giao cho Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ đối với việc đầu tư dự án và thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH BẮC GIANG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Khoa

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
qä-21-2006-qä-ubnd-doc-14751978000733.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/04/2006
v/v Bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư cho các công trình cấp nước sạch tập trung thuộc Chương trình mục tiêu giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 21/2006/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/03/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/04/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Đăng Khoa
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

06/04/2006

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 21/2006/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/03/2006 Văn bản được ban hành 21/2006/QĐ-UBND
06/04/2006 Văn bản có hiệu lực 21/2006/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh