Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/04/2006
Cỡ chữ: A A
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

 

Số: 31/2006/QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, sửa đổi quy định thu tiền sử dụng nước

từ công trình thủy lợi để phát điện tại Quyết định số 141/2004/QĐ - UB

ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Giang

 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ - CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số: 259/TTr - SNN ngày 07 tháng 4 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh, sửa đổi thu tiền sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện quy định tại tiết 7, mục 3, điều 5 của Quy định về việc thu thủy lợi phí và tiền nước ban hành kèm theo Quyết định số 141/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau:

a -  Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày thủy điện phát điện thương phẩm mức thu tiền nước là 8% giá trị sản lượng điện thương phẩm.

b - Sau thời hạn trên mức thu tiền nước được điều chỉnh ổn định là 10% giá trị sản lượng điện thương phẩm.

Điều 2. Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Lao động thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các Công ty KTCTTL: Sông Cầu, Cầu Sơn, Nam Yên Dũng, Yên Thế, Lục Ngạn căn cứ quyết định thi hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Công Bộ

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
31-2006-qđ-ubnd-pdf-83887512913533.pdf
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/04/2006
về việc điều chỉnh, sửa đổi quy định thu tiền sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện tại Quyết định số 141/2004/QĐ - UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu Ngày ban hành 19/04/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/04/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Xây dựng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Công Bộ
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

29/04/2006

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/04/2006 Văn bản được ban hành
29/04/2006 Văn bản có hiệu lực
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh