Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/06/2006
Cỡ chữ: A A
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

 

 
 
 

Số :  38/2006/QĐ- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                        

 

 
 
 

 

 

Bắc Giang,  ngày 25  tháng 5  năm 2006

 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi  mục 1.2, khoản 1, Điều 6 của Qui định bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo
Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang.

 

 
 
 

 

 

        UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 360/STC-VG ngày 16/5/2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.   Sửa đổi  mục 1.2, khoản 1, Điều 6 của Qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang như sau:

 

Mức giá thu tiền SD đất ( đ/m2) =

                  

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do nhân dân bàn bạc, thống nhất đề nghị UBND xã, thị trấn trình UBND huyện quyết định.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3 . Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh,  Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & ĐT, Sở Nông nghiệp & PTNT,  Sở Tài nguyên & MT, Sở Lao động Thương binh & XH, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Việt Yên, Chủ dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Công Bộ

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
qä-38-2006-qä-ubnd-doc-84126438239433.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/06/2006
về việc sửa đổi mục 1.2, khoản 1, Điều 6 của Qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 109/2005/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 38/2006/QĐ-UBND Ngày ban hành 25/05/2006
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 04/06/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Xây dựng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Công
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

04/06/2006

Lịch sử hiệu lực:

38/2006/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2006 Văn bản được ban hành 38/2006/QĐ-UBND
04/06/2006 Văn bản có hiệu lực 38/2006/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh