Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
  • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
  • : Bổ sung
  • : Đính chính
  • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/02/2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VÀ BẾN ĐỖ XE BUÝT, XE TAXI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt; số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành Quy định vận tải khách bằng taxi;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 60/TTr-SGTVT ngày 24/01/2008, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 57/TTr-SNV ngày 13/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố quản lý trong lĩnh vực giao thông , vận tải với các nội dung sau:

1. Quản lý các phương tiện cơ giới đường bộ, gồm: Máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000kg, xe lam, xe lôi, xe ba gác, xe mô tô, xe máy, xe phục vụ nông nghiệp, xe thô sơ trên địa bàn.

2. Quản lý và quyết định công bố điểm đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn.

3. Quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa, bao gồm các công tác: Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức cứu nạn, giải quyết hậu quả các vụ tai nạn trên các đoạn sông (không thuộc sự quản lý của Cục Đường sông Việt Nam), hồ, đầm, kênh trên địa bàn.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung phân cấp quản lý trên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải; TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Cục Đường bộ VN;
- Cục Đường sông VN;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, Website BG, NC, TH, TKCT;
+ Lưu: VT, CN.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

Tải file đính kèm
Không có file đính kèm
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/02/2008
về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thuỷ nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 13/2008/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/02/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/02/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Giao thông vận tải Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch UBND Tỉnh Thân Văn Mưu
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

24/02/2008

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/02/2008 Văn bản được ban hành 13/2008/QĐ-UBND
24/02/2008 Văn bản có hiệu lực 13/2008/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
  • VB bị thay thế
  • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
  • Văn bản bị bãi bỏ
  • Văn bản bị bãi bỏ một phần
  • Văn bản bị hủy bỏ
  • Văn bản bị hủy bỏ một phần
  • Văn bản bị hết hiệu lực
  • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
  • Văn bản bị thay thế một phần
  • Văn bản bị đình chỉ
  • Văn bản bị đình chỉ một phần
  • Văn bản chỉ được bổ sung
  • Văn bản căn cứ
  • Văn bản dẫn chiếu
  • Văn bản liên quan khác
  • Văn bản tiếng anh
Không có file đính kèm