Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 28/04/2006
Cỡ chữ: A A

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


 

Số: 11/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2006

 

CHỈ THỊ


 

Thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch, thời gian qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các sự kiện hộ tịch phát sinh cơ bản được đăng ký kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác hộ tịch của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, công tác đăng  ký và quản lý hộ tịch vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; Tình trạng đăng ký quá hạn còn nhiều, tỷ lệ đăng ký khai tử đạt thấp, việc đăng ký, quản lý hộ tịch còn nhiều sai sót...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, đồng thời tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, triển khai thực hiện tốt Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

 1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, đồng thời rà soát lại các văn bản có liên quan đến hộ tịch để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hộ tịch.

 2. UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan hữu quan hướng dẫn, chỉ đạo việc đăng ký và quản lý hộ tịch; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho công tác quản lý, đăng ký, và lưu trữ sổ hộ tịch.

 3. Sở y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đăng ký khai sinh.

 4. Sở Tư pháp tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Tư pháp - hộ tịch cơ sở, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí in ấn biểu mẫu, sổ đăng ký hộ tịch hàng năm, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch; xây dựng quy định về lệ phí đăng ký hộ tịch trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành.

5. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

Giao cho Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

Về việc tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (để b/c);

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh,

- Báo BG, Đài PT-TH tỉnh;

- UBND các huyện, TP;

- Lãnh đạo VP, TKCT, TH, CB;

- Lưu VT, LT, NC

 
Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
chỉ-thị-11-doc-2105739906831114.doc
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 28/04/2006
về việc tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch
Số kí hiệu 11/CT-UBND Ngày ban hành 28/04/2006
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 28/04/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chưa xác định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch UBND Tỉnh Thân Văn Mưu
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

28/04/2006

Lịch sử hiệu lực:

Chỉ thị 11/CT-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/04/2006 Văn bản được ban hành 11/CT-UBND
28/04/2006 Văn bản có hiệu lực 11/CT-UBND
25/07/2017 Văn bản hết hiệu lực một phần 11/CT-UBND
25/07/2017 Văn bản hết hiệu lực 11/CT-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh