Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Cỡ chữ: A A
QUỐC HỘI
 
Số: 12/1999/QH10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1999
 

 

 

 

LUẬT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

 ___________________

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 1992;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí đã được Quốchội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng12 năm 1989,

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Lời mở đầu và một số điều của Luật Báo chínhư sau:

1.Lời mở đầu được sửa đổi, bổ sung:

"Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân,phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân;

Để phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ViệtNam xã hội chủ nghĩa theo đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định chế độ báo chí".

2.Điều 3 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 3. Các loại hình báo chí

Báo chí nói trong Luật này là báo chí Việt Nam, bao gồm: báo in (báo, tạp chí, bảntin thời sự, bản tin thông tấn), báo nói (chương trình phát thanh), báo hình(chương trình truyền hình, chương trình nghe - nhìn thời sự được thực hiện bằngcác phương tiện kỹ thuật khác nhau), báo điện tử (được thực hiện trên mạngthông tin máy tính) bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu sốViệt Nam, tiếng nước ngoài".

3.Điều 6 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí

Báo chí có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1.Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi íchcủa đất nước và của nhân dân;

2.Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giớitheo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, nângcao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huytruyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủnghĩa, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Namxã hội chủ nghĩa;

3.Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngônluận của nhân dân;

4.Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới; đấu tranh phòng, chốngcác hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác;

5.Góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số ViệtNam;

6.Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sựnghiệp của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộxã hội".

4.Điều 9 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 9. Cải chính trên báo chí

1.Báo chí khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổchức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát sóng lời cải chính,xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả. Trong trường hợp có kết luận của cơquan nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng kết luậnđó.

2.Tổ chức, cá nhân có quyền phát biểu bằng văn bản về những nội dung đề cập trênbáo chí khi có căn cứ cho rằng báo chí đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vukhống, xúc phạm đến mình. Cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng lời phát biểucủa tổ chức, cá nhân đối với thông tin đã được đăng, phát sóng trên báo chí củamình.

Lờiphát biểu của tổ chức, cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự,nhân phẩm của tác giả.

Kểtừ khi nhận được lời phát biểu của tổ chức, cá nhân thì trong thời hạn năm ngàyđối với báo ngày, đài phát thanh, đài truyền hình, mười ngày đối với báo tuần,trong số ra gần nhất đối với tạp chí, cơ quan báo chí phải đăng, phát sóng lờiphát biểu đó.

3.Lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả và lời phát biểu của tổchức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được đăng, phátsóng tương xứng với thông tin do báo chí đã đưa ra theo quy định của Chính phủ.

4.Trong trường hợp cơ quan báo chí không cải chính, xin lỗi hoặc cải chính, xinlỗi không đúng các quy định của Luật này, không đăng, phát sóng lời phát biểucủa tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân đó có quyền khiếu nại với cơ quan chủquản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòaán".

5. Điều12 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 12. Cơ quan chủ quản báo chí

Cơquan chủ quản báo chí là tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép hoạt động báo chívà trực tiếp quản lý cơ quan báo chí.

Cơquan chủ quản báo chí có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1.Xác định, chỉ đạo việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ và phạmvi phát hành chủ yếu, công suất, thời gian, tần số, phạm vi tỏa sóng, ngôn ngữthể hiện của cơ quan báo chí được quy định trong giấy phép;

2.Chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ, phương hướng và kế hoạch hoạt động,tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí;

3.Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí trực thuộc saukhi trao đổi ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí;

4.Kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí;

5.Tạo điều kiện cần thiết cho cơ quan báo chí hoạt động;

6.Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đốivới các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc".

6.Điều 15 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

1.Nhà báo có những quyền sau đây:

a)Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạtđộng báo chí ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

b)Khai thác và được cung cấp thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định củapháp luật;

c)Khước từ việc biên soạn hoặc tham gia biên soạn tác phẩm báo chí trái với quyđịnh của pháp luật về báo chí;

d)Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí; hưởng một số chếđộ ưu tiên cần thiết trong hoạt động báo chí theo quy định của Chính phủ;

đ)Được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp. Không ai được đe dọa, uyhiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, thu giữ phươngtiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

2.Nhà báo có những nghĩa vụ sau đây:

a)Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi íchcủa đất nước và của nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhândân, góp phần thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chícủa công dân;

b)Bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; pháthiện, bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi saiphạm;

c)Thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đứcvà nghiệp vụ báo chí; không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu vàlàm việc vi phạm pháp luật;

d)Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vukhống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

đ)Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nộidung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật về báochí".

7.Điều 17 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 17. Nội dung quản lý nhà nước về báo chí

Nộidung quản lý nhà nước về báo chí bao gồm:

1.Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sựnghiệp báo chí;

2.Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; xâydựng chế độ, chính sách về báo chí;

3.Tổ chức thông tin cho báo chí; quản lý thông tin của báo chí;

4.Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệpcho đội ngũ cán bộ báo chí;

5.Tổ chức, quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực báo chí;

6.Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, thẻ nhà báo;

7.Quản lý hợp tác quốc tế về báo chí, quản lý hoạt động của báo chí Việt Nam liênquan đến nước ngoài và hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam;

8.Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý kho lưu chiểu báo chí;

9.Tổ chức, chỉ đạo công tác khen thưởng trong hoạt động báo chí;

10.Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, quy hoạch, kếhoạch phát triển báo chí và việc chấp hành pháp luật về báo chí; thi hành cácbiện pháp ngăn chặn hoạt động báo chí trái pháp luật; giải quyết khiếu nại, tốcáo, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí".

8.Bổ sung Điều 17a :

"Điều 17a. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí

1.Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí.

2.Bộ Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nướcvề báo chí.

3.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về báo chí theo quy địnhcủa Chính phủ.

Chínhphủ quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ trong việc phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin để thực hiện thốngnhất quản lý nhà nước về báo chí.

4.Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về báo chí trong phạm vi địaphương theo sự phân cấp của Chính phủ".

9.Bổ sung Điều 17b:

"Điều 17b. Quan hệ quốc tế trong hoạt động báo chí

Nhànước mở rộng quan hệ quốc tế trong hoạt động báo chí theo nguyên tắc tôn trọngđộc lập, chủ quyền quốc gia, bình đẳng và các bên cùng có lợi.

Chínhphủ quy định cụ thể về quan hệ quốc tế trong hoạt động báo chí".

10.Bổ sung Điều 17c:

"Điều 17c. Tài chính của cơ quan báo chí

1.Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngân sách và tạo điều kiện cho báo chí pháttriển.

Cơquan chủ quản báo chí có trách nhiệm bố trí các nguồn lực tài chính cần thiếtcho cơ quan báo chí hoạt động.

Cơquan báo chí được tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các khoản tàitrợ tự nguyện của các tổ chức và cá nhân theo quy định của Chính phủ.

2.Cơ quan báo chí được tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chuyênmôn, nghiệp vụ của mình theo quy định của Chính phủ và các quy định khác củapháp luật để tạo thêm nguồn thu đầu tư trở lại cho việc phát triển báo chí. Cơquan báo chí phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động kinh doanh,dịch vụ.

Cơquan báo chí được hưởng các chế độ ưu đãi về thuế, ưu đãi về phí đối với hoạtđộng xuất bản, phát hành báo chí theo quy định của pháp luật.

3.Cơ quan báo chí phải thực hiện chế độ kế toán, thống kê, thanh tra, kiểm tratài chính theo quy định của pháp luật."

11. Bổsung Điều 17d:

"Điều 17d. Xuất bản, phát hành báo chí phục vụ một số đối tượng

Nhànước có chính sách hỗ trợ ngân sách tạo điều kiện cho xuất bản, phát hành báochí đến với nhân dân các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đến với cộng đồng người Việt Namở nước ngoài".

12.Bổ sung Điều 17đ:

"Điều 17đ. Thanh tra báo chí

Thanhtra báo chí là thanh tra chuyên ngành về báo chí.

Tổchức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về báo chí do Chính phủ quyđịnh".

13.Điều 19 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 19. Cấp giấy phép hoạt động báo chí

1.Việc cấp giấy phép hoạt động báo chí phải căn cứ vào các điều kiện quy định tạiĐiều 18 của Luật Báo chí và phải phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí.

BộVăn hóa - Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Hồsơ xin cấp giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin quy định.

2.Cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cấpmới được hoạt động. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là ba mươingày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép hoạt động báo chí, cơ quan quản lýnhà nước về báo chí phải trả lời bằng văn bản, nói rõ lý do. Tổ chức bị từ chốicấp giấy phép có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền hoặc khởi kiện tạiTòa án".

14.Bổ sung Điều 19a:

"Điều 19a. Thành lập cơ quan đại diện, cơ quan thường trú của cơquan báo chí

1.Cơ quan báo chí có nhu cầu thành lập cơ quan đại diện, cơ quan thường trú ởtrong nước phải có đủ điều kiện về nhân sự, trụ sở và phải được sự đồng ý bằngvăn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành

Tải file đính kèm
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
Số kí hiệu 12/1999/QH10 Ngày ban hành 02/06/1999
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

01/01/2017

Lịch sử hiệu lực:

Luật 12/1999/QH10

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/06/1999 Văn bản được ban hành 12/1999/QH10
01/01/2017 Văn bản có hiệu lực 12/1999/QH10
Văn bản liên quan
VB được QĐ chi tiết, HD thi hành

Hiến pháp năm 1992

 • Ngày ban hành: 15/04/1992
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/1992
Văn bản bị bãi bỏ một phần

Báo chí

 • Ngày ban hành: 28/12/1989
 • Ngày có hiệu lực:
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản tiếng anh