Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/01/2006
Cỡ chữ: A A

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ

QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN

ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc khai thác, sử dụng nguồn gen; khảo nghiệm; đánh giá, công nhận; sản xuất, kinh doanh; quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp và giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân người Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Giống cây trồng lâm nghiệp chính là một số giống có trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, nhưng do được trồng phổ biến, có số lượng lớn, giá trị kinh tế cao nên cần được quản lý chặt chẽ theo thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống. Do vậy những giống này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố riêng trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.

2. Giống tiến bộ kỹ thuật là các loại giống đã qua khảo nghiệm cơ bản ít nhất tại một điều kiện lập địa, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.

3. Giống quốc gia là giống tiến bộ kỹ thuật đã qua khảo nghiệm mở rộng trên một số điều kiện lập địa và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. Giống quốc gia được khảo nghiệm ở những vùng sinh thái nào thì sử dụng ở vùng sinh thái đó hoặc ở nơi có điều kiện sinh thái tương tự, khi trồng ở vùng khác phải qua khảo nghiệm.

4. Nguồn giống là tên gọi chung để chỉ nguồn gốc của bất cứ loại giống và vật liệu giống nào được dùng trong nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh.

5. Cây mẹ (cây trội) là cây tốt nhất được tuyển chọn từ rừng tự nhiên, rừng trồng, cây trồng phân tán, rừng giống hoặc vườn giống để nhân giống.

6. Vườn cây đầu dòng (hay Vườn cung cấp hom) là vườn tập hợp cây được nhân bằng phương pháp vô tính lấy từ các cây đầu dòng để chuyên cung cấp vật liệu giống vô tính.

7. Vườn giống là vườn được trồng theo sơ đồ nhất định từ các dòng vô tính (vườn giống vô tính) hoặc từ hạt của cây mẹ (vườn giống hữu tính) đã được tuyển chọn và công nhận.

8. Rừng giống là rừng gồm các cây giống được nhân từ cây mẹ và trồng không theo sơ đồ, hoặc được chuyển hoá từ rừng tự nhiên, rừng trồng đã qua bình tuyển và được công nhận, gồm có:

a) Rừng giống trồng là rừng giống được trồng không theo sơ đồ bằng cây hạt thu từ các cây mẹ (cây trội).

b) Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên là những lâm phần tốt nhất được chọn từ rừng tự nhiên, có diện tích ít nhất 3 ha, loài được chọn phải có ít nhất 50 cây đủ tiêu chuẩn lấy giống và đã được tác động các biện pháp kỹ thuật theo quy định.

c) Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng là khu rừng trồng (từ 5 - 7 tuổi cho cây mọc nhanh, 10 - 15 tuổi cho cây mọc chậm) có sinh trưởng tốt và đồng đều, có diện tích ít nhất 3 ha đạt tiêu chuẩn cây giống, trong đó ít nhất có 20% số cây đã có hạt hữu thụ.

9. Lâm phần tuyển chọn là khu rừng tự nhiên hoặc rừng trồng có chất lượng trên mức trung bình, được chọn để cung cấp giống tạm thời cho sản xuất, nhưng chưa được tác động bằng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, hoặc chưa đủ diện tích, hay chưa qua đánh giá để công nhận là rừng giống chuyển hoá.

10. Nguồn gen cây rừng (gọi tắt là nguồn gen) là những thực vật rừng hoàn chỉnh hay bộ phận của chúng mang thông tin di truyền, có khả năng tạo ra hay tham gia tạo ra giống cây trồng mới.

11. Chuỗi hành trình giống là quá trình liên hoàn các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp từ khâu xây dựng nguồn giống, sản xuất vật liệu giống đến sản xuất cây con ở vườn ươm và sử dụng cho trồng rừng.

12. Giám sát chất lượng giống theo chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính là các thủ tục nhằm kiểm soát nguồn gốc của vật liệu giống trong từng bước của quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp chính.

13. Chứng chỉ nguồn giống là việc đánh giá một nguồn giống cụ thể (lâm phần tuyển chọn, rừng giống, vườn giống, cây mẹ, cây đầu dòng...) đạt tiêu chuẩn chất lượng được cấp giấy chứng chỉ công nhận nguồn giống để quản lý khai thác, sử dụng.

14. Chứng nhận nguồn gốc lô giống là việc cấp giấy chứng nhận cho số vật liệu giống cụ thể (gọi chung là lô giống) thu hoạch hàng năm ở một nguồn giống đã được công nhận để đưa vào sản xuất, lưu thông.

Chương II

QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Mục 1

QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN GEN CÂY RỪNG

Điều 4. Quản lý, khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng

1. Nguồn gen cây rừng được lưu giữ ở các Khu bảo tồn thiên nhiên, các Vườn quốc gia, các cơ quan nghiên cứu hoặc sản xuất, hoặc ở các hộ gia đình.

2. Tổ chức, cá nhân lưu giữ nguồn gen cây rừng được điều tra khảo sát và thu thập mẫu vật phục vụ cho nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp trong nước.

3. Tổ chức, cá nhân muốn khai thác, sử dụng nguồn gen cây rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia phải được sự đồng ý của đơn vị có nguồn gen và được phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tổ chức, cá nhân muốn khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng quý hiếm để sản xuất, kinh doanh hoặc trao đổi với nước ngoài phải được sự đồng ý của đơn vị có nguồn gen và được phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 5. Thủ tục và thời hạn cấp phép

1. Tổ chức, cá nhân muốn khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng nói ở khoản 3 và khoản 4 của Điều 4 phải gửi đơn (theo mẫu biểu số 01 - Phụ lục 1) cùng văn bản đồng ý của đơn vị đang lưu giữ nguồn gen tới Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét giải quyết.

2. Trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận đơn, Vụ Khoa học công nghệ căn cứ mức độ quý hiếm và khả năng lưu giữ nguồn gen để trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét quyết định cấp phép cho tổ chức, cá nhân đứng đơn.

3. Thời hạn cấp phép trao đổi nguồn gen với nước ngoài có giá trị trong 60 ngày, thời hạn cấp phép khai thác và sử dụng nguồn gen trong nước có giá trị 5 năm. Hết thời hạn trên, người được cấp phép phải có đơn xin gia hạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép mới nếu đủ điều kiện.

Mục 2

KHẢO NGHIỆM VÀ CÔNG NHẬN

GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP MỚI

Điều 6. Khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp mới

Việc khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp mới được thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16 của Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Tiêu chuẩn ngành 04TCN-64-2003 ban hành kèm theo Quyết định số 188/2003/QĐ-BNN ngày 23/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chuẩn công nhận giống cây lâm nghiệp.

Điều 7. Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới được thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Tiêu chuẩn ngành 04TCN-64-2003 ban hành kèm theo Quyết định số 188/2003/QĐ-BNN ngày 23/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chuẩn công nhận giống cây lâm nghiệp.

Điều 8. Thủ tục công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

1. Hồ sơ xin công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới gồm: đơn theo mẫu biểu số 02, kết quả khảo nghiệm hoặc sản xuất thử và xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi khảo nghiệm hoặc sản xuất thử. Hồ sơ xin công nhận giống mới được gửi về Vụ Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu công nhận giống mới, trong thời hạn 30 ngày, Vụ Khoa học công nghệ xác định tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho người nộp hồ sơ biết. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, người nộp hồ sơ phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành theo đề nghị của Vụ Khoa học công nghệ. Hội đồng tiến hành đánh giá kết quả khảo nghiệm hoặc sản xuất thử và đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới.

4. Vụ Khoa học công nghệ căn cứ biên bản thẩm định của Hội đồng lập báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới. Căn cứ quyết định công nhận này, Vụ Khoa học công nghệ cấp chứng chỉ công nhận giống mới (theo mẫu biểu số 03) cho chủ sở hữu giống.

5. Mã số công nhận giống mới được lập theo qui định tại phần B - Phụ lục 3 của bản quy chế này.

Điều 9. Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

1. Chứng chỉ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới bị huỷ bỏ khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ sở hữu giống tự nguyện đề nghị huỷ bỏ chứng chỉ công nhận giống.

b) Giống đã công nhận bị thoái hoá, suy giảm năng suất so với khi được công nhận đến mức phải thay thế.

c) Giống đã công nhận không còn hiệu quả trong sản xuất.

2. Hội đồng khoa học chuyên ngành tiến hành đánh giá, xem xét lại giống đã có chứng chỉ nhưng cần hủy bỏ trong những trường hợp nêu ở khoản 1 điều này. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đình chỉ hiệu lực chứng chỉ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới.

3. Vụ Khoa học công nghệ thông báo cho chủ sở hữu giống và các cơ quan liên quan về quyết định huỷ bỏ chứng chỉ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Mục 3

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ CÔNG NHẬN

NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Điều 10. Công bố danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính và danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính và danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh để áp dụng thống nhất trong cả nước.

2. Các Danh mục này và các thay đổi, bổ sung (nếu có) được công bố trên trang web của Cục Lâm nghiệp.

Điều 11. Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Các loại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp sau đây phải đăng ký và được cấp chứng chỉ công nhận mới được phép đưa vào sản xuất, kinh doanh:

1. Lâm phần tuyển chọn

2. Rừng giống chuyển hóa;

3. Rừng giống trồng;

4. Vườn giống (Vườn giống hữu tính và vườn giống vô tính)

5. Cây mẹ (cây trội);

6. Cây đầu dòng (hoặc Vườn cung cấp hom)

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nguồn giống

1. Cục Lâm nghiệp có trách nhiệm:

a) Tổ chức bình tuyển và công nhận vườn giống hữu tính, vườn giống vô tính trong cả nước;

b) Công bố quyết định, cấp và huỷ bỏ chứng chỉ công nhận vườn giống hữu tính, vườn giống vô tính;

c) Tổ chức Hội đồng thẩm định vườn giống hữu tính, vườn giống vô tính khi có yêu cầu.

d) Kiểm tra, giám sát hệ thống nguồn giống trong cả nước

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Tổ chức bình tuyển lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, rừng giống trồng, cây mẹ, cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom) trên địa bàn tỉnh;

b) Công bố quyết định, cấp và huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống của tỉnh cho các lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, rừng giống trồng, cây mẹ, cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom) trên địa bàn tỉnh;

c) Theo dõi, đánh giá, hướng dẫn sử dụng, khai thác hợp lý các loại vườn giống đã được Cục Lâm nghiệp công nhận trên địa bàn tỉnh;

d) Quản lý việc sử dụng giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật cây trồng lâm nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận trên địa bàn tỉnh;

e) Tổ chức Hội đồng thẩm định nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cấp tỉnh khi có yêu cầu.

Điều 13. Thủ tục công nhận nguồn giống

1. Đăng ký nguồn giống:

- Chủ nguồn giống làm đơn đăng ký theo mẫu biểu số 04 kèm theo báo cáo kỹ thuật về nguồn giống gửi tới Cục Lâm nghiệp để xin cấp chứng chỉ công nhận cho vườn giống hữu tính, vườn giống vô tính.

- Chủ nguồn giống làm đơn đăng ký theo mẫu biểu số 05 kèm theo báo cáo kỹ thuật về nguồn giống gửi tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại để xin cấp chứng chỉ công nhận cho lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, rừng giống trồng, cây mẹ, cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom).

2. Thẩm định nguồn giống.

a) Nội dung thẩm định:

- Sự phù hợp của nguồn giống xin công nhận với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của quốc gia hoặc tỉnh;

- Sự phù hợp của nguồn giống với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành.

b) Trình tự thẩm định:

- Cơ quan nhận đơn xem xét hồ sơ đăng ký công nhận nguồn giống theo các nội dung thẩm định nêu tại điểm a khoản 2 của điều này;

- Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, thông báo cho chủ đơn biết lý do bác đơn hoặc cần bổ sung các số liệu cần thiết vào hồ sơ;

- Cục Lâm nghiệp thành lập Hội đồng thẩm định nguồn giống để công nhận các loại vườn giống trên phạm vi cả nước.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định nguồn giống để công nhận cho các lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng, cây mẹ, cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom) trên phạm vi tỉnh.

- Thành phần Hội đồng gồm một số nhà quản lý và nhà khoa học chuyên ngành được mời theo yêu cầu. Hội đồng thẩm định nguồn giống có trách nhiệm tư vấn cho lãnh đạo Cục Lâm nghiệp hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quyết định công nhận hoặc huỷ bỏ công nhận các loại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

- Hội đồng thẩm định khảo sát hiện trường nguồn giống, kiểm tra chủ nguồn giống về các nội dung kỹ thuật liên quan và lập biên bản kết quả đánh giá, thẩm định.

3. Cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống:

Căn cứ vào biên bản của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Cục Lâm nghiệp cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống theo mẫu biểu số 06 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp theo mẫu biểu số 07. Trong chứng chỉ công nhận nguồn giống ghi rõ các tác nghiệp kỹ thuật cần thiết do Hội đồng thẩm định đề xuất mà chủ nguồn giống phải thực hiện.

Điều 14. Quản lý nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã được công nhận

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã được công nhận trên địa bàn tỉnh (kể cả những nguồn giống đã được Cục Lâm nghiệp công nhận nằm trên địa bàn tỉnh). Sau khi công nhận nguồn giống cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm báo cáo về Cục Lâm nghiệp để tổng hợp, theo dõi.

2. Cục lâm nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã được công nhận trên phạm vi cả nước. Cục Lâm nghiệp có trách nhiệm tổng hợp tất cả các nguồn giống đã được công nhận theo địa điểm, theo loại hình và thông báo trên trang web của Cục lâm nghiệp theo mẫu biểu số 08.

3. Sau khi nguồn giống đã được cấp chứng chỉ công nhận, chủ nguồn giống phải có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và tác nghiệp kỹ thuật vào nguồn giống theo Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống và vườn giống QPN15-93 ban hành kèm theo Quyết định số 804/QĐ-KT ngày 2/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hóa QPN 46-93 ban hành kèm theo Quyết định số 805/QĐ-KT ngày 2/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các yêu cầu tác nghiệp kỹ thuật cụ thể được ghi trong chứng chỉ công nhận nguồn giống đó.

Điều 15. Thời hạn của chứng chỉ công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp

1. Thời hạn của giấy chứng chỉ công nhận các loại nguồn giống do cấp tỉnh công nhận là 5 năm đối với cây mọc nhanh (riêng đối với vườn cung cấp hom là 2 - 3 năm) và 7 năm đối với cây mọc chậm, kể từ ngày có quyết định công nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thời hạn của chứng chỉ công nhận các loại vườn giống là 10 năm đối với cây mọc nhanh và 15 năm đối với cây mọc chậm, kể từ ngày có quyết định công nhận của Cục Lâm nghiệp.

3. Sau thời hạn nêu ở khoản 1 và 2 của Điều này, các nguồn giống phải được đánh giá lại và cấp chứng chỉ mới nếu đạt yêu cầu để đảm bảo nguồn giống luôn đạt chất lượng di truyền sau quá trình sử dụng và tác động kỹ thuật.

Điều 16. Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp

1. Căn cứ vào biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp quyết định đình chỉ hiệu lực của chứng chỉ công nhận vườn giống hữu tính và vườn giống vô tính trên địa bàn cả nước.

2. Căn cứ vào biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống cấp tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đình chỉ hiệu lực của chứng chỉ công nhận lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, rừng giống trồng, cây mẹ, cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom) trên địa bàn tỉnh.

3. Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp bị huỷ bỏ khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ nguồn giống tự nguyện đề nghị huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống.

b) Nguồn giống đã công nhận bị thoái hoá, suy giảm năng suất so với khi được công nhận đến mức phải thay thế.

c) Nguồn giống đã công nhận bị phá hại (bị cháy hơn 40% diện tích, bị sâu bệnh nặng hơn 30%) không đạt tiêu chuẩn sản xuất.

d) Nguồn giống đã công nhận không còn hiệu quả trong sản xuất.

4. Việc huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống được cơ quan ra quyết định thông báo đến chủ nguồn giống và được cập nhật trên trang Web của Cục Lâm nghiệp.

Điều 17. Mã số nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

1. Các nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận phải có mã số. Mã số được ghi trong chứng chỉ công nhận nguồn giống.

2. Cách lập mã số nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện theo phần A-Phụ lục 3.

3. Mã số các loại giống cây trồng lâm nghiệp lưu thông trên thị trường hoặc dùng để trồng rừng phải ghi theo mã số nguồn giống.

Mục 4

SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Điều 18. Cơ quan quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

1. Cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trong cả nước.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nơi có Chi cục Lâm nghiệp thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Chi cục Lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ này.

3. Phòng chức năng cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Điều 19. Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

1. Tổ chức, cá nhân vừa sản xuất vừa kinh doanh hoặc chỉ kinh doanh giống cây có tên trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính (gọi chung là chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp) phải có các giấy chứng nhận sau đây mới được tiến hành hoạt động:

a) Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính nếu đảm bảo các điều kiện qui định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 của Pháp lệnh giống cây trồng.

3. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây có trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính nhưng không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh thì không cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Điều 20. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

1. Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp (kể cả đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 của Pháp lệnh giống cây trồng làm đơn theo mẫu biểu số 09 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập tổ thẩm định với ít nhất 3 thành viên là cán bộ kỹ thuật để tiến hành xác minh các điều kiện cần thiết theo quy định cho sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của chủ đơn.

3. Biên bản thẩm định được trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn ra quyết định cấp hay không cấp giấy chứng nhận cho chủ đơn và lý do bác đơn.

4. Giấy chứng nhận được cấp theo mẫu biểu số 10 cho chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Giấy chứng nhận này được chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp dùng trong hồ sơ xin cấp đăng ký kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp. Đồng thời, giấy chứng nhận còn được chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp dùng trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Điều 21. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

1. Trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận là trong quá trình hoạt động, chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp vi phạm một trong các quy định dưới đây:

- Pháp lệnh giống cây trồng;

- Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

- Quy phạm hoặc tiêu chuẩn pháp quy về chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;

- Không còn đủ năng lực sản xuất, kinh doanh như đã quy định trong giấy chứng nhận;

- Đã được cấp giấy chứng nhận mà không hoạt động trong thời gian 2 năm liền.

2. Thẩm quyền của cơ quan cấp giấy chứng nhận:

- Thu hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính;

- Thông báo bằng văn bản các sai phạm của chủ cung ứng giống đến cơ quan đã cấp giấy đăng ký kinh doanh đề nghị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Điều 22. Công bố danh sách các chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp chính

1. Danh sách các chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp chính được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh và các thay đổi (nếu có) được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố bằng văn bản hàng năm gửi các cơ quan có liên quan trong tỉnh và báo cáo về Cục Lâm nghiệp.

2. Cục Lâm nghiệp tổng hợp danh sách của các tỉnh để công bố trên trang web của Cục và được cập nhật thường xuyên.

Danh sách và các thông tin cơ bản về các chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp được ghi theo mẫu biểu số 11.

Điều 23. Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

1. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sản xuất, kinh doanh các loại giống có trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm chất lượng giống theo đăng ký và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng giống do mình sản xuất, kinh doanh.

3. Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp trong quá trình sản xuất giống phải có sổ nhật ký ghi chép các công đoạn sản xuất giống.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều 19 còn phải thực hiện các quy định về vận chuyển, bảo quản hàng hoá theo pháp lệnh chất lượng hàng hoá và thực hiện các quy định về cân, đong, đo, đếm theo Pháp lệnh đo lường.

Điều 24. Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất các giống cây trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính bằng phương pháp nhân giống vô tính phải lấy vật liệu giống từ cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng đã được công nhận.

2. Tổ chức, cá nhân gieo ươm các giống cây trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính phải lấy hạt giống từ cây mẹ, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, rừng giống trồng, hoặc vườn giống đã được công nhận.

3. Sản xuất, kinh doanh các giống cây trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn tỉnh phải có xác nhận và chịu sự giám sát theo thủ tục quản lý chuỗi hành trình giống của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 25. Nhãn mác giống cây trồng lâm nghiệp

Hạt giống cây trồng lâm nghiệp để sản xuất, kinh doanh phải có nhãn trên bao bì. Cây con để sản xuất, kinh doanh phải có lý lịch giống. Nội dung ghi trên bao bì và lý lịch giống gồm:

- Tên và địa chỉ của chủ cung ứng giống

- Tên khoa học, tên Việt Nam và tên địa phương (nếu có) của giống

- Nguồn gốc của giống và chỉ tiêu chất lượng giống

- Ngày, tháng, năm sản xuất và thời hạn sử dụng giống

- Hướng dẫn bảo quản và sử dụng giống

Mục 5

XUẤT, NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Điều 26. Xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân được xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp không có trong danh mục giống cây trồng cấm xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2. Tổ chức, cá nhân muốn trao đổi với nước ngoài những giống cây lâm nghiệp có trong danh mục giống cây trồng cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc các mục đích đặc biệt khác phải được phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 27. Nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân được nhập khẩu các loại giống cây trồng lâm nghiệp có trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân muốn nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp chưa có trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử hoặc trong các trường hợp đặc biệt khác phải được phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 28. Thủ tục cấp giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân ở địa phương muốn trao đổi giống với nước ngoài thuộc nhóm cấm xuất khẩu hoặc muốn nhập khẩu giống chưa có trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh phải có đơn (theo mẫu biểu số 12) gửi Cục Lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn phải có ý kiến xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại. Kèm theo là bản sao các tài liệu liên quan như hợp đồng mua bán giống hoặc giấy cho tặng giống của đối tác…

2. Các đơn vị trung ương muốn trao đổi giống với nước ngoài thuộc nhóm cấm xuất khẩu hoặc muốn nhập khẩu giống chưa có trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh phải có đơn (theo mẫu biểu số 12) gửi cho Cục Lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kèm theo là bản sao các tài liệu liên quan như hợp đồng mua bán giống hoặc giấy cho tặng giống của đối tác…

3. Trong thời hạn 15 ngày sau khi nhận đơn, Cục Lâm nghiệp thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét để cấp phép cho tổ chức hoặc cá nhân đứng đơn.

Mục 6

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Điều 29. Nguyên tắc quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chịu trách nhiệm về chất lượng giống do mình sản xuất, kinh doanh thông qua việc công bố tiêu chuẩn chất lượng di truyền của giống được phép sản xuất, kinh doanh và công bố chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp chính phù hợp với tiêu chuẩn ngành.

2. Chất lượng sinh lý của cây giống do các bên mua, bán tự thoả thuận thông qua hợp đồng phù hợp với mục đích sử dụng giống.

Điều 30. Tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp gồm:

1. Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng hàng hóa và về đo lường.

2. Tiêu chuẩn ngành về chất lượng di truyền được ghi trong các quyết định công nhận giống mới, trong tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn khu vực được áp dụng tại Việt Nam.

Điều 31. Công bố tiêu chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp phải theo tiêu chuẩn có trong danh mục tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phải công bố tiêu chuẩn chất lượng di truyền của giống do mình sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn công bố không được thấp hơn tiêu chuẩn ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đối với các giống cây trồng lâm nghiệp chưa có tiêu chuẩn ngành hoặc tiêu chuẩn Việt Nam thì tổ chức, cá nhân tự công bố tiêu chuẩn, đăng ký tiêu chuẩn đó với cơ quan quản lý lâm nghiệp cấp tỉnh và tự chịu trách nhiệm về giống do mình sản xuất.

Điều 32. Quản lý chất lượng giống theo chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính phải tuân theo thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính được quy định tại chương III của quy chế này.

2. Cơ quan quản lý lâm nghiệp các cấp phải thực hiện hệ thống quản lý chuỗi hành trình giống đối với các giống cây có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo từng thời kỳ.

3. Căn cứ yêu cầu thực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể quy định một số giống cây lâm nghiệp nằm ngoài danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính phải thực hiện thủ tục giám sát chất lượng giống theo chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính.

4. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh tự nguyện đăng ký thực hiện thủ tục giám sát chất lượng giống theo chuỗi hành trình giống cây lâm nghiệp chính.

5. Các chứng từ, tài liệu quy định trong quản lý chất lượng giống theo chuỗi hành trình giống cây lâm nghiệp chính do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp cho chủ cung ứng giống đều có giá trị trong lưu thông, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên phạm vi cả nước. Nghiêm cấm hành vi cục bộ địa phương ngăn cản lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp giữa các tỉnh.

Chương III

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG GIỐNG THEO CHUỖI HÀNH

TRÌNH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH

Mục 1

QUẢN LÝ VẬT LIỆU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH

Điều 33. Quy tắc đối với sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây lâm nghiệp chính

1. Mọi loại vật liệu giống (hạt giống, hom, chồi, cành, mắt ghép…) của giống cây trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, khi đưa vào sản xuất, kinh doanh phải được thu hoạch từ các nguồn giống được công nhận với mã số nguồn giống cụ thể.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, giám sát các khâu sản xuất, kinh doanh của chủ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp tuân thủ quy định ở khoản 1 Điều này (kể cả đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh). Tại những địa phương có Chi cục Lâm nghiệp thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ này cho Chi cục Lâm nghiệp thực hiện.

3. Chủ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp phải lưu giữ các văn bản, chứng từ liên quan, lập sổ theo dõi cập nhật để chứng minh được mọi loại vật liệu giống đưa vào sản xuất, kinh doanh và lưu thông đều có mã số nguồn giống rõ ràng, chính xác với số lượng và năm sản xuất cụ thể.

4. Mọi loại vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính lưu giữ trong kho hoặc trong quá trình lưu thông, vận chuyển phải được gắn nhãn với các thông tin sau đây:

- Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

- Tên khoa học, tên Việt Nam và tên địa phương (nếu có) của vật liệu giống.

- Số lượng kèm mã số nguồn giống của từng lô hạt giống, từng dòng vô tính.

- Năm sản xuất.

Điều 34. Phương thức quản lý.

1. Trước khi thu hoạch vật liệu giống (hạt giống hoặc giống vô tính) chủ nguồn giống phải gửi giấy thông báo tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại theo mẫu biểu số 13 (điền đầy đủ các mục của phần 1 và để trống phần 2).

2. Trong quá trình thu hái hạt giống hoặc giống vô tính, chủ nguồn giống phải lập sổ ghi chép cập nhật các số liệu sau đây:

a) Đối với hạt giống:

- Khối lượng hạt thu hoạch được theo từng đợt tại hiện trường nguồn giống;

- Khối lượng hạt nhập kho sau khi đã phơi sấy và tinh chế.

b) Đối với giống vô tính:

- Số hom hoặc số bình cấy (mô) của từng dòng đưa vào nhân giống;

- Số cây giống vô tính đã nhân thành công của từng dòng đang được nuôi dưỡng.

3. Sau vụ thu hoạch, khi toàn bộ lô hạt đã được tinh chế, bao gói và nhập kho (đối với hạt giống) hoặc đã kết thúc quá trình lấy hom, chồi, cành (đối với giống vô tính), chủ nguồn giống điền kết quả thu hoạch hạt giống hoặc giống vô tính vào Phần 2 của thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (mẫu biểu số 13) gửi tiếp đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.

4. Khi xuất bán các loại vật liệu giống, chủ nguồn giống có trách nhiệm:

- Lập phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng theo mẫu của Bộ Tài chính, ghi rõ khối lượng của từng nguồn giống (đối với hạt giống), số hom, số bình mô hoặc số cây con của từng dòng kèm mã số của nguồn giống/dòng để giao cho khách hàng và lưu tại đơn vị;

- Bản sao chứng nhận nguồn gốc của lô giống bán cho khách hàng.

- Ghi chép cập nhật vào sổ theo dõi.

Bản lưu phiếu xuất kho, hoá đơn tài chính và sổ theo dõi là chứng từ giải trình trong các kỳ thanh tra, kiểm tra.

Điều 35. Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống

1. Thời hạn cấp: 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hoạch giống (mẫu biểu số 13) của chủ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Chi cục Lâm nghiệp được giao nhiệm vụ) cấp hoặc thông báo không cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống và lý do không cấp.

2. Thủ tục cấp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Chi cục Lâm nghiệp được giao nhiệm vụ) thẩm định các số liệu ghi trong thông báo thu hoạch giống và năng lực thực tế của nguồn giống sản xuất ra lô giống xin chứng nhận; trong trường hợp cần thiết tổ chức thẩm định hiện trường sản xuất của chủ lô giống. Khi kết quả thẩm định xác nhận lô giống thật sự được sản xuất từ nguồn giống được công nhận có mã số chính xác và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định, lô giống đó được cấp chứng nhận theo mẫu biểu số 14.

Mục 2

QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM

Điều 36. Quy tắc về quản lý sản xuất cây con ở vườn ươm

1. Tất cả mọi loại cây con của giống cây trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, phải được gieo ươm từ các lô giống có giấy chứng nhận nguồn gốc.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, giám sát các khâu sản xuất, kinh doanh cây con của chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp tuân thủ quy định ở khoản 1 điều này (kể cả đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh). Tại những địa phương có Chi cục Lâm nghiệp thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ này cho Chi cục Lâm nghiệp thực hiện.

3. Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp phải lưu giữ các văn bản, chứng từ liên quan, lập sổ theo dõi cập nhật để chứng minh được cây con của đơn vị đưa vào sản xuất, kinh doanh và lưu thông đều có nguồn gốc rõ ràng, chính xác với số lượng và năm sản xuất cụ thể.

Điều 37. Phương thức quản lý

1. Chủ vườn ươm phải lập sổ theo dõi tình hình gieo ươm, tạo cây con riêng cho từng lô giống và thông báo kết quả sản xuất cây con theo mẫu biểu số 15 đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại để xin cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con.

2. Trường hợp mua vật liệu giống của đơn vị khác để gieo ươm, tạo cây con, chủ vườn ươm phải lấy hóa đơn kiêm phiếu xuất kho của nơi bán, trong đó ghi rõ số lượng kèm mã số của từng lô giống và bản sao chứng nhận nguồn gốc lô giống.

3. Các ô, luống ươm cây trong vườn hoặc trong nhà giâm hom phải có biển cắm hoặc sơ đồ ghi rõ mã số từng nguồn giống.

4. Khi xuất bán các loại cây con, chủ cung ứng giống có trách nhiệm:

- Lập phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng theo mẫu của Bộ Tài chính, ghi rõ số lượng cây con của từng nguồn hạt giống/từng dòng kèm mã số của nguồn hạt giống/dòng đó để giao cho khách hàng và lưu tại đơn vị;

- Giao bản sao chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con bán cho khách hàng.

- Ghi chép cập nhật vào sổ theo dõi.

Bản lưu phiếu xuất kho, hoá đơn tài chính và sổ theo dõi là chứng từ giải trình trong các kỳ thanh tra, kiểm tra.

Điều 38. Cấp chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.

1. Thời hạn cấp: 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả sản xuất, kinh doanh cây con (mẫu biểu số 15) của chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp;

2. Thủ tục cấp: Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con được cấp theo trình tự sau đây:

a) Thẩm định qua sổ sách: các số liệu ghi trong thông báo; sổ theo dõi vật liệu giống nhập, xuất kho và gieo ươm;

b) Thẩm định tại cơ sở sản xuất (khi cần thiết): nguồn gốc và mã số lô giống, phẩm chất kỹ thuật của lô cây con;

c) Giấy chứng nhận được cấp khi kết quả thẩm định xác nhận lô cây con có nguồn gốc, mã số lô giống chính xác, phẩm chất đạt các tiêu chuẩn quy định;

d) Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Chi cục Lâm nghiệp được giao nhiệm vụ) cấp theo mẫu biểu số 16.

Mục 3

QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH TRỒNG RỪNG

Điều 39. Quy tắc trong quản lý sử dụng giống cây lâm nghiệp chính để trồng rừng

1. Các dự án, chương trình trồng rừng bằng các giống cây trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính, có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn do nước ngoài viện trợ hoặc vốn vay ưu đãi của nhà nước đều phải sử dụng cây con được sản xuất từ các nguồn giống đã được công nhận và trồng trong vùng quy định sử dụng nguồn giống đó.

2. Cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra các đơn vị trồng rừng do mình quản lý tuân thủ quy định ghi ở khoản 1 điều này.

3. Các đơn vị nói tại khoản 1 điều này nếu tự sản xuất cây con hoặc mua cây giống của các đơn vị khác để trồng rừng phải có chứng từ, sổ sách chứng minh được nguồn giống để trồng rừng là đúng quy định và khi đó mới được thanh quyết toán kinh phí chi cho hạng mục cây giống trồng rừng.

Điều 40. Phương thức quản lý

1. Trường hợp tự sản xuất cây con để trồng rừng, đơn vị trồng rừng phải có giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống kèm theo các chứng từ khác để thanh quyết toán.

2. Trường hợp mua cây con của các đơn vị khác để trồng rừng, đơn vị trồng rừng phải có bản sao giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con kèm theo hoá đơn tài chính có ghi rõ số lượng cây con cùng mã số nguồn giống phù hợp với bản sao nói trên và các chứng từ khác để thanh quyết toán.

3. Kết thúc thời vụ trồng rừng hàng năm, các đơn vị trung ương phải báo cáo Cục Lâm nghiệp về tình hình và kết quả sử dụng cây giống để trồng rừng của đơn vị theo mẫu biểu số 17. Các đơn vị thuộc tỉnh phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo mẫu biểu số 18.

Mục 4

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Điều 41. Thanh tra, kiểm tra, giám sát giống cây trồng lâm nghiệp

1. Mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu sự thanh tra, kiểm tra và giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại.

2. Cục Lâm nghiệp thực hiện kiểm tra các đơn vị trực thuộc và các tỉnh về việc thực hiện quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Điều 42. Nội dung thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

1. Nội dung thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống là mức độ phù hợp giữa đăng ký sản xuất, kinh doanh được cấp phép của tổ chức, cá nhân với hoạt động thực tế mà tổ chức, cá nhân đó đang tiến hành được thể hiện trên các mặt sau đây:

a) Nguồn giống và loại vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp được dùng để sản xuất kinh doanh.

b) Số lượng và chất lượng giống được sản xuất.

c) Lịch trình và thời vụ sản xuất cây giống và hạt giống.

d) Phương pháp sản xuất giống (chế biến, bảo quản hạt, kiểm nghiệm hạt và phương pháp nhân giống).

e) Cơ sở vật chất và phương tiện để sản xuất giống.

g) Phương thức và thiết bị vận chuyển giống.

h) Nhãn giống cây trồng, mã số nguồn giống hoặc tài liệu giới thiệu giống cây trồng được công bố.

i) Việc chấp hành các quy định về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, và theo yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Ngoài các nội dung nói trên, tổ chức, cá nhân còn chịu sự kiểm tra các nội dung khác có liên quan với sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp khi có khiếu kiện của khách hàng.

Điều 43. Thủ tục thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

1. Cục Lâm nghiệp hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.

2. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện những vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Điều 44. Giải quyết tranh chấp giống cây trồng lâm nghiệp

Tranh chấp về giống cây trồng lâm nghiệp và quyền tác giả giống cây trồng lâm nghiệp mới do Toà án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/01/2006
Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Số kí hiệu 89/2005/QĐ-BNN Ngày ban hành 29/12/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/01/2006
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hứa Đức Nhị
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

28/01/2006

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 89/2005/QĐ-BNN

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/2005 Văn bản được ban hành 89/2005/QĐ-BNN
28/01/2006 Văn bản có hiệu lực 89/2005/QĐ-BNN
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh