Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/07/2017
Cỡ chữ: A A

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 
 

 

 

  Số: 06/2017/NQ-HĐND

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

               Bắc Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra

đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 
 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 3

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

 Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Thanh tra tỉnh;

b) Thanh tra sở;

c) Thanh tra các huyện, thành phố.

2. Mức trích:

a) Đối với Thanh tra tỉnh:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

- Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

b) Đối với thanh tra sở, thanh tra các huyện, thành phố:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm;

- Được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm;

- Được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.

Điều 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khoá XVIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

Nơi nhận:                                                         

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài chính;

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;

- Lưu: VT, TH.

Bản điện tử:

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh;                                           

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;                     

- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Cổng thông tin "Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang"

- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo, chuyên viên VP.HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Hải

 

 

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
nq06-2017-nq-hä-nd-doc-202417347708727.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/07/2017
quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 06/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 13/07/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 23/07/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Thanh tra Lĩnh vực Kinh tế, Xã hội Thanh tra
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ tịch HĐND Tỉnh Bùi Văn Hải
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

23/07/2017

Lịch sử hiệu lực:

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/07/2017 Văn bản được ban hành 06/2017/NQ-HĐND
23/07/2017 Văn bản có hiệu lực 06/2017/NQ-HĐND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh