Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/02/2007
Cỡ chữ: A A

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý

của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

________________

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 49-QĐ/TW, Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03/5/1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Hướng dẫn số 17-HD/TCTW ngày 23/4/2003 của Ban Tổ chức - Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ khoản 2 của Điều 1 Quyết định 1947/2000/QĐ-BYT ngày 23/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tạm thời về phân cấp quản lý, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý khi xét bổ nhiệm.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
1503017923801_141988459738_10.2007.QD.BYT.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/02/2007
Về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
Số kí hiệu 10/2007/QĐ-BYT Ngày ban hành 24/01/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/02/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Y tế Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Bộ Y tế Bộ Trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

26/02/2007

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 10/2007/QĐ-BYT

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/01/2007 Văn bản được ban hành 10/2007/QĐ-BYT
26/02/2007 Văn bản có hiệu lực 10/2007/QĐ-BYT
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh