Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/01/2012
Cỡ chữ: A A

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 479/2011/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC BỊ ỐM, BỊ CHẾT, BỊ TAI NẠN TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ;

Theo đề nghị của Bộ CHQS tỉnh tại Tờ trình số 1880/TTr-BCH ngày 15/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành Quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, như sau:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42, khoản 1 Điều 43 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ.

2. Chế độ hưởng trợ cấp:

a) Bị ốm:

Được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh như các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

Được trợ cấp tiền ăn tại thời điểm bị ốm theo tiêu chuẩn ăn của chiến sỹ bộ binh tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

Thời gian hưởng trợ cấp tiền ăn, tối đa không quá 30 ngày cho một lần chữa bệnh và mỗi lần bị ốm.

b) Bị chết: Gia đình hoặc người tổ chức mai táng được hỗ trợ tiền mai táng theo quy định tại khoản 2 Điều 42, điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ.

c) Bị tai nạn:

Được thanh toán các khoản chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được trợ cấp tiền ăn, thời gian hưởng trợ cấp tiền ăn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

Các chế độ trợ cấp khác, thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ và Điều 11 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính.

3. Trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42, khoản 2 Điều 45 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ.

Điều 2.  Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của ngân sách xã, phường, thị trấn theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của địa phương.

Điều 3.  Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
479-2011-doc-104745980363473.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/01/2012
ban hành Quy định đối tượng, chế độ và trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm, bị chết, bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ
Số kí hiệu 479/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/12/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/01/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Y tế Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Chưa xác định Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch UBND Tỉnh Bùi Văn Hải
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

06/01/2012

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 479/2011/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/12/2011 Văn bản được ban hành 479/2011/QĐ-UBND
06/01/2012 Văn bản có hiệu lực 479/2011/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh