Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
UBND TỈNH BẮC GIANG
 
Số: 17/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 9 tháng 6 năm 2017
 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

 Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư 10/2016/TT-BXD, ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD ngày 06 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 7:

“2. Cơ cấu, thành phần Hội đồng thẩm định theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với quy hoạch cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với quy hoạch cấp huyện.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2, Khoản 4 Điều 14:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 14:

“g) Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và đồ án quy hoạch chi tiết: Các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính từ hai huyện, thành phố trở lên; dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết.”

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 14:

“4. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ các đồ án quy hoạch chi tiết được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 của  Điều 14 và các đồ án quy hoạch trong trường hợp nêu tại Điểm c, Khoản 2, Điều 16 Quy định này).”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 17:

“1. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng: Theo quy định tại Điều 20 của Luật Quy hoạch đô thị, Điều 16 của Luật Xây dựng; các Điều 21, 22, 23, 24 và khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ”.

“2. Hình thức và thời gian lấy ý kiến: Theo quy định tại Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị, Điều 17 của Luật Xây dựng”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 20:

“1. Hình thức, nội dung công bố: Theo Điều 53 của Luật Quy hoạch Đô thị và Điều 42 của Luật Xây dựng”.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 21:

“1. Cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa được thực hiện theo Điều 57 Luật Quy hoạch Đô thị, Điều 44 Luật Xây dựng”.

“2. Trình tự, thủ tục tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới quy hoạch trên thực địa được thực hiện theo quy định của Thông tư số 10/2016/TT-BXD, ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 22:

“Điều 22. Cung cấp thông tin về quy hoạch: Thực hiện theo Điều 55 của Luật Quy hoạch Đô thị và Điều 43 của Luật Xây dựng”.

7. Bãi bỏ Mục 3 Chương II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
qä17-2017-qä-ubnd-doc-1862249942090214.doc
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 17/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/06/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Xây dựng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lại Thanh Sơn
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Hiệu lực:

Còn hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/07/2017

Lịch sử hiệu lực:

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/06/2017 Văn bản được ban hành 17/2017/QĐ-UBND
01/07/2017 Văn bản có hiệu lực 17/2017/QĐ-UBND
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Tổ chức chính quyền địa phương

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản tiếng anh