Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Mục lục
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 22/10/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

 

 
 
 

 

 

Số: 08/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh

nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

 
 
 

 

 

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ (ATBX) và hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được quan tâm và có chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ chưa chấp hành nghiêm các quy định hiện hành; sự quan tâm về ATBX, an ninh nguồn phóng xạ của một số ngành, địa phương chưa đúng mức; trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ.

        Để tăng cường công tác quản lý ATBX và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ thực hiện nghiêm các nội dung, cụ thể như sau:

 1. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
 1. Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATBX; phối hợp đào tạo bồi dưỡng kiến thức ATBX, an ninh nguồn phóng xạ và thực thi các quy định của pháp luật đối với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh.
 2. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ KH&CN hoặc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định về ATBX, an ninh nguồn phóng xạ của các tổ chức, cá nhân và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật.
 3. Chủ trì, phối hợp với các sở, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ sở tiến hành công việc bức xạ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.
 4.  Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATBX và hạt nhân; tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh.

  đ) Tổng hợp công tác quản lý nhà nước về ATBX và hạt nhân trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ KH&CN (thông qua Cục ATBX và hạt nhân) và UBND tỉnh trước ngày 25/12 hàng năm.

 1. Sở Y tế
 1. Tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ thực hiện nghiêm Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản có liên quan; hướng dẫn, tổ chức xây dựng cơ sở vật chất và bố trí nhân lực bảo đảm thực hiện tốt các quy định về ATBX và an ninh nguồn phóng xạ.
 2. Phối hợp với Sở KH&CN thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về việc thực hiện ATBX của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 3. Rà soát, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, nhân viên bức xạ hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, gửi Sở KH&CN trước 01/12 hàng năm.
 1. Công an tỉnh
 1. Tổ chức điều tra các vụ mất nguồn phóng xạ, các hành vi kinh doanh và sử dụng nguồn phóng xạ trái phép.
 2. Tham gia thực hiện phương án khẩn cấp khi xảy ra hành vi xâm phạm tới nguồn phóng xạ.
 1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
 1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định về năng lượng nguyên tử đối với các đơn vị tiến hành công việc bức xạ hoặc có nguồn phóng xạ.
 2. Thống kê thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ sử dụng trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi mình quản lý trước 01/12 hàng năm và khi có yêu cầu, gửi về Sở KH&CN để tổng hợp theo dõi, báo cáo Bộ KH&CN, UBND tỉnh.
 1. Các cơ sở tiến hành công việc bức xạ
 1. Nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo ATBX, an ninh nguồn phóng xạ; các thủ tục khai báo, đăng ký cấp phép tiến hành công việc bức xạ; cử nhân viên bức xạ tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ về ATBX; kiểm tra thiết bị định kỳ theo quy định của pháp luật.
 2. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ sức khỏe và chế độ chính sách cho nhân viên bức xạ (người tiếp xúc, làm việc với nguồn bức xạ). Tổ chức kiểm tra, theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ.
 3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở; có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố bức xạ xảy ra.

  d) Hàng năm báo cáo kết quả về việc thực hiện công tác ATBX của cơ sở gửi Sở KH&CN trước ngày 01/12 để tổng hợp báo cáo Bộ KH&CN và UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, phản ánh về Sở KH&CN để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Dương Văn Thái

 

 

Tải file đính kèm
Bản PDF
File đính kèm:
1500689143145_CT 08.doc
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 22/10/2015
về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số kí hiệu 08/CT-UBND Ngày ban hành 22/10/2015
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 22/10/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành An ninh - Quốc phòng Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Dương Văn Thái
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Hiệu lực:

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày có hiệu lực:

22/10/2015

Lịch sử hiệu lực:

Chỉ thị 08/CT-UBND

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/10/2015 Văn bản được ban hành 08/CT-UBND
22/10/2015 Văn bản có hiệu lực 08/CT-UBND
22/07/2017 Văn bản hết hiệu lực một phần 08/CT-UBND
22/07/2017 Văn bản hết hiệu lực 08/CT-UBND
Văn bản liên quan
Không có văn bản liên quan nào được chọn
 • VB bị thay thế
 • VB được QĐ chi tiết, HD thi hành
 • Văn bản bị bãi bỏ
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản bị đình chỉ
 • Văn bản bị đình chỉ một phần
 • Văn bản chỉ được bổ sung
 • Văn bản căn cứ
 • Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản liên quan khác
 • Văn bản tiếng anh