Nội dung có sửa đổi, hướng dẫn
Nội dung có thay đổi, hướng dẫn được thể hiện qua màu sắc:
 • : Sửa đổi, thay thế, hủy bỏ
 • : Bổ sung
 • : Đính chính
 • : Hướng dẫn
Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết.
Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2022

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Điều 2. Đối tưng áp dụng

………………….

Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2022
Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ
Số kí hiệu 123/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 19/10/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Tài chính -Thuế - Ngân hàng Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Hiệu lực:

Chưa có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:

01/07/2022

Lịch sử hiệu lực:

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/10/2020 Văn bản được ban hành 123/2020/NĐ-CP
01/07/2022 Văn bản có hiệu lực 123/2020/NĐ-CP
Văn bản liên quan
VB bị thay thế

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • Ngày ban hành: 14/05/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
VB được QĐ chi tiết, HD thi hành

Luật kế toán

 • Ngày ban hành: 20/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản chỉ được bổ sung
Văn bản căn cứ

Luật Quản lý thuế 2019

 • Ngày ban hành: 13/06/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020

tổ chức Chính phủ 2015

 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Thuế giá trị gia tăng

 • Ngày ban hành: 03/06/2008
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009

Công nghệ thông tin

 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Giao dịch điện tử

 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2006
Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản bị bãi bỏ một phần
 • Văn bản bị hủy bỏ
 • Văn bản bị hủy bỏ một phần
 • Văn bản bị hết hiệu lực
 • Văn bản bị hết hiệu lực một phần
 • Văn bản bị thay thế một phần
 • Văn bản tiếng anh