Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND

Ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND

Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 29/2017/NQ- HĐND

Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung điểm 7 Mục B danh mục các loại lệ phí của Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND

Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 01/2018/TT-BGTVT

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Ngày ban hành: 03/01/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BTC

hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 02/01/2018
Ngày có hiệu lực: 17/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 163/2017/NĐ-CP

quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
Ngày ban hành: 30/12/2017
Ngày có hiệu lực: 20/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 24/2017/TT-NHNN

quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 26/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-NHNN

quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 50/2017/TT-BGTVT

Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 26/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 03/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 25/2017/TT-NHNN

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 26/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 23/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 14/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2017/TT-NHNN

sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/04/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 26/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 03/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 01/2018/TT-BGTVT

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Ngày ban hành: 03/01/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 25/2017/TT-NHNN

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 26/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 24/2017/TT-NHNN

quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 26/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 163/2017/NĐ-CP

quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
Ngày ban hành: 30/12/2017
Ngày có hiệu lực: 20/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BTC

hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 02/01/2018
Ngày có hiệu lực: 17/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 50/2017/TT-BGTVT

Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 49/2017/TT-BGTVT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-NHNN

quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (15027)
  • Văn bản của tỉnh (634)
  • Văn bản của trung ương (14011)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (17)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 115
Tổng số trong ngày: 1273
Tổng số trong tuần: 3921
Tổng số trong tháng: 43008
Tổng số truy cập: 731213