Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2021 – 2025
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày có hiệu lực: 20/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày có hiệu lực: 20/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Ban hành Quy định tuyển chọn viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang.
Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND

Ban hành quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
Ngày ban hành: 10/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/10/2020
Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 12/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 10/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 04/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Quyết định 38/2020/QĐ-TTg

Quyết định về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 30/12/2020
Ngày có hiệu lực: 15/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 148/2020/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 08/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BTNMT

quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào.
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 08/02/2021
Trạng thái: Chưa xác định

Thông tư 06/2020/TT-BTP

Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 17/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 145/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Ngày ban hành: 14/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 141/2020/NĐ-CP

Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày có hiệu lực: 23/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2020/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2020/TT-BCT

quy định về quản lý, vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 39/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 38/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Số ký hiệu

Quyết định 38/2020/QĐ-TTg

Quyết định về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 30/12/2020
Ngày có hiệu lực: 15/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 148/2020/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 08/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BTNMT

quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào.
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 08/02/2021
Trạng thái: Chưa xác định

Nghị định 145/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Ngày ban hành: 14/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 41/2020/TT-BCT

quy định về quản lý, vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 06/2020/TT-BTP

Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 17/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả